Sprache
Volejte +420 495 056 500

Obchodní podmínky společnosti FOMEI a.s. - poskytnutí služby

I.) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky společnosti FOMEI a.s. – poskytnutí služby (dále jen „OP pro poskytnutí služby“) upravují právní vztahy ze Smluv uzavřených na straně jedné jako Dodavatelem ve smyslu části III./1) článku 1. bodu 1.2. těchto OP pro poskytnutí služby společností FOMEI a.s. IČ: 46504869, se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6727, (dále jen „společnost FOMEI“ nebo „Dodavatel“), a na straně druhé Zákazníkem ve smyslu části III./1) článku 1. bodu 1.3. těchto OP pro poskytnutí služby.

Těmito OP pro poskytnutí služby se řídí právní vztahy z veškerých Smluv, jež jsou definovány v těchto OP pro poskytnutí služby (tj. smluv o dílo, jejichž předmětem je činnost, např. spočívají v údržbě, opravě či úpravě věci, montáži, servisu, školení apod.) pokud je společnost FOMEI na straně Dodavatele a není-li Dodavatelem a Zákazníkem výslovně písemně dohodnuto jinak.

Tyto OP pro poskytnutí služby se uplatňují pro případ uzavření Smlouvy ve smyslu těchto OP pro poskytnutí služby (tj. smlouvy o dílo, jejímž předmětem je činnost, např. spočívají v údržbě, opravě či úpravě věci, montáži, servisu, školení apod.) prostředky komunikace na dálku, tj. jak pro webovou aplikaci (e-shop) Dodavatele a uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu (e-shopu), tak pro uzavření Smlouvy ve smyslu těchto OP pro poskytnutí služby prostřednictvím e-mailu (e-mailové komunikace).

Služba se vždy musí sjednat v konkrétním rozsahu, proto většinou pokud je činěna objednávka prostřednictvím e-shopu následuje mezi Dodavatelem a Zákazníkem (zpravidla mimo prostředí e-shopu) komunikace v rámci níž je nutné sjednat konkrétní rozsah služby, její cenu včetně nákladů na její dodání (dopravu) a místo plnění (místo poskytnutí služby).

Smlouva dle těchto OP pro poskytnutí služby je uzavřena i tehdy, nejsou-li sjednány některé její části, nicméně nejdříve okamžikem kdy se Dodavatel se Zákazníkem dohodnou na konkrétním rozsahu služby, její ceně včetně nákladů na její dodání (dopravu) a místo plnění (místo poskytnutí služby).

Zákazník ve smyslu části III./1) článku 1. bodu 1.3. těchto OP pro poskytnutí služby v případě využití elektronického obchodu (e-shopu) podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP pro poskytnutí služby, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Tyto OP pro poskytnutí služby, jež jsou součástí Smlouvy ve smyslu těchto OP pro poskytnutí služby, jsou ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem zveřejněny na internetu (eshop.fomei.com).

Právní vztahy mezi společností FOMEI a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky a v rámci tohoto právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11.4.1980 (publikované pod č. 160/1991 Sb.) na Smlouvu a právní vztahy mezi společností FOMEI a Zákazníkem se vylučuje.

Upozornění:

Tyto OP pro poskytnutí služby se nevztahují na smlouvy mezi Zákazníkem a společností FOMEI, jejichž předmětem je dodávka zboží (tj. nevztahují se na kupní smlouvy a smlouvy o převodu smluv o převodu licencí software), na které se vztahují Obchodní podmínky - koupě zboží.

II.) SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Společnost FOMEI tímto poskytuje Zákazníkovi, který je ve smyslu těchto OP pro poskytnutí služby Spotřebitelem, tj. člověku (fyzické osobě), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu se společností FOMEI nebo s ní jinak jedná, tyto předsmluvní informace:

1. Podle § 1811 odst. 2 a § 1824 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) společnost FOMEI sděluje před uzavřením smlouvy následující údaje:

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj:

FOMEI a.s.., adresa pro doručování: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, telefonní číslo: 459 056 500, e-mail: obchod@fomei.com

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností:

služba je označena, včetně popisu jejích hlavních vlastností při výběru služby na e-shopu a jejího vložení do nákupního košíku. V případě uzavření smlouvy e-mailovou komunikací je označení služby a popis jejich hlavních vlastností uveden v nabídce společnosti FOMEI, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků:

Cena služby je v e-shopu uvedena včetně DPH i bez DPH a zahrnuje i veškeré poplatky stanovené právními předpisy.

V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace je cena služby uvedena v nabídce společnosti FOMEI, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy

d) způsob dodání a náklady na dodání

Způsob dodání služby je možné si zvolit dle níže uvedeného.

Náklady na dodání (dopravu) služby se liší dle druhu (typu) služby, místa dodání služby, výše ceny objednané služby a zvoleného způsobu odběru/dodání služby.

Výše nákladů na dodání (dopravu):

a) buď není účtována, nebo

b) je individuálně sjednána mezi společností FOMEI a Spotřebitelem, a to zpravidla již mimo prostředí e-shopu (např. prostřednictvím e-mailu)


A) Poskytnutí (dodání) služby na prodejně – osobní odběr

Dodání na prodejně - ČR
Je-li zvoleno poskytnutí (dodání) služby na prodejně na území České republiky, kdy tento způsob dodání služby je možný pouze pokud to daný druh (typ) služby z povahy věci umožnuje a dále i vždy pouze dle aktuální nabídky takových prodejen uvedených v e-shopu, není za dodání (dopravu) nic účtováno.

Dodání na prodejně SR
Je-li zvoleno poskytnutí (dodání) služby na prodejně na území Slovenské republiky, kdy tento způsob dodání služby je možný pouze pokud to daný druh (typ) služby z povahy věci umožnuje a dále i vždy pouze dle aktuální nabídky takových prodejen uvedených v e-shopu, není za dodání (dopravu) nic účtováno.


B) Poskytnutí (dodání) služby v/na jiném místě

Pro poskytnutí (dodání) služby ve zvoleném místě je třeba, vždy sjednat místo plnění, tj. adresu místa poskytnutí (dodání) služby.

Výše nákladů na dodání (dopravu) služby, tj. zejména dopravu technika do místa plnění, je vždy individuálně sjednána, a to zpravidla již mimo prostředí e-shopu (např. prostřednictvím navazující e-mailovou objednávku).

e) způsob platby

Způsob platby je třeba sjednat, přičemž je možné sjednat jednu z následujících variant:

1. Poskytnutí (dodání) služby na prodejně – osobní odběr: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby včetně DPH, probíhá při převzetí služby v hotovosti

2. Poskytnutí (dodání) služby v/na jiném místě:

a) Hotově: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá při převzetí služby

b) Na bankovní účet: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním služby na základě faktury zaslané Spotřebiteli. Platba se provádí na účet uvedený na faktuře. Faktura je jako příloha e-mailové zprávy zasílána na e-mail udaný Spotřebitelem. Po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je poskytnuta (dodána) služba

c) PayU – Platební brána umožňující tyto online platební metody

a. MojePlatba Komerční banky

b. ePlatba pro eKonto poskytovaná Raiffeisenbank, a.s.

c. mPeníze poskytovaná mBank

d. GE Money Bank

e. Fio Banky

f. Sberbank (dříve Volksbank)

g. standardní bankovní převod

h. platba pomocí platebních karet Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro

i. superCASH

Platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním služby. Platba se provádí dle dispozic pro zvolenou platební metodu. Po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je poskytnuta (dodána) služba

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Společnost FOMEI předně upozorňuje, že vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy není dodání spotřebního zboží, ale služby (tj. plnění spočívající v poskytnutí činnosti), které nelze vzhledem ke své povaze poté, co jsou poskytnuty vrátit, a typově se jedná se o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem, kdy Spotřebitel není dle § 2615 občanského zákoníku oprávněn požadovat provedení náhradního plnění (tj. dodání nového díla), uplatňuje se zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě modifikovaně a nikoliv v celém rozsahu (zejména na vztah nedopadá o ust. § 2165 odst. 1. občanského zákoníku a modifikovány jsou i práva Spotřebitele dle 2169 občanského zákoníku).

Plnění má vadu neodpovídá-li Smlouvě.

Společnost FOMEI odpovídá Spotřebiteli, že poskytnuté plnění nemá při převzetí vady. Zejména společnost FOMEI odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel plnění převzal,

a) má plnění vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost FOMEI popsala nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu plnění a na základě reklamy jí prováděné,

b) se plnění hodí k účelu, který pro její použití společnost FOMEI uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,

c) plnění odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je plnění v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že plnění bylo vadné již při převzetí.

Má-li plnění při předání vadu, zakládá to povinnosti společnosti FOMEI z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na Spotřebitele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má Spotřebitel práva z vadného plnění, způsobila-li vadu porušením povinnosti společnost FOMEI.

Vady plnění je Spotřebitel povinen oznámit společnosti FOMEI bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání plnění,

Soud nepřizná Spotřebiteli právo z vadného plnění, neoznámil-li vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li společnost FOMEI, že právo bylo uplatněno opožděně.

Má-li plnění vadu (nemá-li vlastnosti uvedené výše), může Spotřebitel požadovat:

a) provedení plnění, tak aby bylo bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b) pokud se vada týká pouze (sou)části plnění, může Spotřebitel požadovat jen provedení plnění (sou)části, kterého se vada týká;

c) není-li provedení (sou)části plnění dle výše uvedeného možná či není možné provedení plnění tak, aby bylo bez vad, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy.

d) je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady (opravu).

Právo na provedení plnění, tak aby bylo bez vad, nebo jeho (sou)části má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže plnění řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na provedení plnění, tak aby bylo bez vad, na provedení (sou)části plnění, kterého se vada týká, nebo na opravu vady má právo na přiměřenou slevu.

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že společnost FOMEI nemůže provést plnění, tak aby bylo bez vad, provést jen (sou)části plnění, kterého se vada týká, nebo provést opravu, jakož i v případě, že FOMEI nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Spotřebitel bez ohledu na výše uvedené není oprávněn požadovat provedení (dodání) nového (náhradního) plnění, jestliže předmět plnění vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Společnosti FOMEI.

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím plnění věděl, že plnění má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

Právo z vady plnění se neuplatní:

a) u plnění poskytnutého za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení plnění způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) vyplývá-li to z povahy plnění.

ZÁRUKA ZA JAKOST:

Společnost FOMEI (nad rámec odpovědnosti za vady plnění) neposkytuje standardně (těmito OP pro poskytnutí služby) na plnění spočívající v poskytnutí služby (tj. na plnění spočívající v poskytnutí činnosti) záruku za jakost.

Poskytnutí záruky za jakost na plnění spočívající v poskytnutí služby (tj. na plnění spočívající v poskytnutí činnosti) včetně konkrétní záruční doby však může být výslovně sjednáno nebo záruka za jakost plnění spočívající v poskytnutí služby (tj. na plnění spočívající v poskytnutí činnosti) včetně konkrétní záruční doby ze strany společnosti FOMEI jednostranně poskytnuta.

Poznámka: Je-li současně se službou (činností) ze strany společnosti FOMEI dodáváno zboží (věc) řídí se odpovědnost za vady plnění a záruka za jakost ke zboží Obchodními podmínkami společnosti FOMEI a.s. – koupě zboží.

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ VAD:

Práva z vad může Spotřebitel uplatňovat u společnosti FOMEI. Za tím účelem může využít následujících kontaktů:

E-MAIL: obchod@fomei.com,

ADRESA: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové

FAX: 495 056 511

TELEFON: 495 056 500

Společnost FOMEI při osobním uplatnění vady (reklamaci) Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně vyřízení vady, nebude-li se Spotřebitelem sjednána jiná lhůta, bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí lhůty, je-li reklamace důvodná, se považuje za podstatné porušení smlouvy, pro něž může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy.

V případě uplatnění reklamace e-mailem nebo dopisem bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi uvedenými v předcházejícím odstavci zasláno Spotřebiteli e-mailem nebo poštou.

Pokud je reklamace důvodná má Spotřebitel právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací), může se jednat zejména o náklady na poštovné (zaslání zboží dodavateli).

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou:

smlouvy uzavírané dle těchto Obchodních podmínek – poskytnutí služby nejsou smlouvami na dobu neurčitou a neuvádí se proto doba trvání závazku a podmínky ukončení závazku.

h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření:

tyto údaje jsou obsaženy při objednání služby/zboží prostřednictvím e-shopu v popisu zboží/služby, se kterým se má Spotřebitel možnost seznámit, před uzavřením smlouvy nebo učiněním závazné objednávky. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailu jsou tyto údaje zaslány Spotřebiteli společně s popisem služby/ zboží před učiněním závazné objednávky nebo před uzavřením smlouvy.

i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy:

tyto údaje v rozsahu, které jsou z dostupných informací společnosti FOMEI známy, jsou obsaženy při objednání služby/zboží prostřednictvím e-shopu v popisu služby/zboží, se kterým se má Spotřebitel možnost seznámit, před uzavřením smlouvy nebo učiněním závazné objednávky. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailu jsou tyto údaje v rozsahu uvedeném v předcházející větě zaslány Spotřebiteli společně s popisem služby/zboží před učiněním závazné objednávky nebo před uzavřením smlouvy.

2. Podle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, společnost FOMEI tímto plní povinnost poskytnout Spotřebiteli informace před uzavřením smlouvy nebo poskytnutím závazné objednávky:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:

Společnost FOMEI neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, to nevylučuje náklady, které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradí na svůj účet Spotřebitel svému dodavateli služeb komunikace na dálku.

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována:

V případě, že je sjednána varianta poskytnutí (dodání) služby v/na jiném místě a v rámci ní varianta úhrady na bankovní účet, pak platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním služby na základě faktury zaslané Spotřebiteli. Platba se provádí na účet uvedený na faktuře. Faktura je jako příloha e-mailové zprávy zasílána na e-mail udaný Spotřebitelem. Po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je poskytnuta (dodána) služba

V případě, že je sjednána varianta poskytnutí (dodání) služby v/na jiném místě a v rámci ní varianta úhrady PayU, pak platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním služby. Platba se provádí dle dispozic pro zvolenou platební metodu. Po zaplacení celé účtované částky je poskytnuta (dodána) služba

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat:
uzavíraná Smlouva se Spotřebitelem není smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí se tak nejkratší doba, na kterou se uzavírá.

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná:
uzavíraná Smlouva se Spotřebitelem není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí se tak údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období.

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b):
uzavíraná Smlouva se Spotřebitelem není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí se tak údaj o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby, vyjma údajů o ceně zboží/služby a ceně dopravy, které se zobrazují při objednávce dodávky nebo které jsou zákazníkovi zaslány e-mailem v nabídce dodavatele.

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis:

i) Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od uzavřené Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy.

ii. Pokud by Spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od Smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, které je uvedeno v předcházejícím odstavci, má zákazník právo odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení, jak je počátek uveden v předcházejícím odstavci. Jestliže však byl Spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy zákazník poučení obdržel.

iii. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:

a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

b. o dodávce služby, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti FOMEI a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

iv. Společnost FOMEI tímto Spotřebiteli před uzavřením Smlouvy výslovně sděluje, že:
- Spotřebitel nemá právo odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. v. Společnost FOMEI tímto Spotřebitele proto výslovně upozorňuje, že Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro poskytnutí služby:

a) výslovně žádá, aby:
- s plněním Smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy);

b) potvrzuje, že je srozuměn s tím, že:
- bude-li služba poskytnuta před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy, nemá Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy,
- bude-li s poskytnutím služby započato před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy, uhradí Spotřebitel společnosti FOMEI poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Pouze pokud by cena sjednaná byla nepřiměřena vysoká uhradí Spotřebitel poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

vi. K odstoupení od Smlouvy Spotřebitel může využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto OP pro poskytnutí služby a který lze nalézt i na eshop.fomei.com – záložka Obchodní podmínky – poskytnutí služby, kde je formulář ke stažení uložen ve formátu pdf. Vyplněný formulář Spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Společnost FOMEI neumožňuje odstoupení od Smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností Spotřebitele. V případě, že formulář Spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení společnost FOMEI informovat s uvedením adresáta: společnost FOMEI a.s. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu společnosti FOMEI: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, nebo e-mailem obchod@fomei.com)

vii. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy, dle práva na odstoupení, jak je uvedeno výše, a nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy podle toho jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle společnosti FOMEI oznámení, že od Smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

viii. Společnost FOMEI tímto Spotřebitele výslovně upozorňuje, že charakter služeb nabízených společností FOMEI neumožnuje jejich vrácení poté co byly poskytnuty.

Uvedené mimo jiné znamená i to, že i v případě, že bude Spotřebitelem odstoupeno od Smlouvy (vznikne-li Spotřebiteli výše uvedeného právo na odstoupení) poté co bude započato s poskytnutím služby, vždy Spotřebitel uhradí společnosti FOMEI poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Pouze pokud by cena sjednaná, byla nepřiměřena vysoká uhradí Spotřebitel poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

ix. V případě odstoupení Spotřebitele od Smlouvy (vznikne –li dle výše uvedeného Spotřebiteli na odstoupení právo) společnost FOMEI vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy:

a) v případě, že s poskytnutím služby nebylo započato všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností FOMEI, které od něho na základě Smlouvy přijal), stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků Spotřebitel nenese žádné náklady.

b) v případě, že s poskytnutím služby již bylo započato peněžní prostředky dle písm. a) ponížené o poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy, stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků Spotřebitel nenese žádné náklady.

x. Společnost FOMEI tímto Spotřebitele výslovně upozorňuje, že Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro poskytnutí služby souhlasí s tím, aby společnost FOMEI započetla svou pohledávku na poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy proti pohledávce Spotřebitele na vrácení uhrazených peněžních prostředků.

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou:
uzavíraná Smlouva se Spotřebitelem není smlouvou, jejímž předmětem by bylo dodání zboží a neuvádí se tak údaj o nákladech pojených s vrácením zboží

h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo
Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,
uzavíraná Smlouva se Spotřebitelem není smlouvou, dle 1837 písm. l), (jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu nikolivěk na hmotném nosiči) a neuvádí se tak údaj o tom, že spotřebitel nemůže odstoupit.

j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností zákazníků včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:
s případnými stížnostmi se Spotřebitel může obrátit na společnost FOMEI, a to na:

FOMEI a.s., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové

Email: obchod@fomei.com

Telefon: 495 056 500

Na uskutečnění dodávky se vztahuje mimo jiné zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce nebo příslušný živnostenský úřad, na které se lze obracet se stížnostmi.

Výklad pojmů a termínů uvedených v tomto Sdělení před uzavřením smlouvy bude prováděn podle definic pojmů a termínů v níže v OP pro poskytnutí služby uvedených.

III.) OBECNÁ ČÁST

III./1 DEFINICE A OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Vymezení pojmů

1.1. Smlouvou se rozumí smlouva o dílo, jejímž předmětem je činnost (např. spočívají v údržbě, opravě či úpravě věci, montáži, servisu, školení apod.).

1.2. Dodavatelem se rozumí společnost FOMEI a.s.

1.3. Zákazníkem se rozumí Spotřebitel nebo Podnikatel nebo Nepodnikající osoba

1.4. Spotřebitelem se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem (FOMEI a.s.) nebo s ní jinak jedná.

1.5. Podnikatelem se rozumí každá osoba (fyzická i právnická osoba), která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a v souvislosti s touto činností uzavírá Smlouvu s Dodavatelem (FOMEI a.s.) nebo s ní jinak jedná.

1.6. Nepodnikající osobou se rozumí jakákoliv další osoba (fyzická i právnická) odlišná od Spotřebitele nebo Podnikatele, která uzavírá Smlouvu s Dodavatelem (FOMEI a.s.) nebo s ní jinak jedná

1.7. Dodávkou se rozumí dodání (poskytnutí) služby.

1.8. Předmětem dodávky se rozumí služba. Namísto Předmětu dodávky může být použito v těchto OP pro poskytnutí služby též označení plnění.

1.9. Místem plnění se rozumí místo dodání (poskytnutí) služby.

1.10. Dobou dodávky se rozumí doba předání služby Dodavatelem a jeho převzetí Zákazníkem

1.11. Cenou se rozumí dohodnutá cena služby a nákladů na její dodání.

1.12. Splněním dodávky se rozumí splnění závazku Dodavatele dodat/ poskytnout předmět dodávky.

2. Identifikace zákazníka a její význam pro aplikaci občanského zákoníku a těchto OP pro poskytnutí služby na Spotřebitele, Podnikatele a Nepodnikající osobu

2.1. Podmínkou pro učinění objednávky prostřednictvím e-shopu je zaregistrování se nebo jednorázová identifikace. Ten, kdo činí zaregistrování se nebo jednorázovou identifikaci, je plně odpovědný za pravdivost a správnost údajů, které uvede a za škodu vzniklou uvedením nepravdivých a/nebo nesprávných údajů. Dodavatel není schopen ověřovat pravdivost a/nebo správnost sdělovaných údajů.

2.2. Zákazník může nakupovat v e-shopu na základě jednorázové identifikace bez zaregistrování se. E-shop v procesu činění objednávky nabídne Zákazníkovi formulář pro vyplnění údajů týkajících se jednorázové identifikace. Zákazník souhlasí s tím, aby s ním Dodavatel komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při identifikaci na e-shopu a potvrzuje, že zprávy či úkony doručované mu do e-mailové schránky mu jsou doručovány do jeho dispoziční sféry.

2.3. Zákazník může nakupovat v e-shopu též na základě zaregistrování se. E-shop nabídne Zákazníkovi formulář pro vyplnění registračních údajů. Vyplnění povinných registračních údajů Zákazníkem a souhlas s odesláním registračního formuláře (potvrzením tlačítka) je žádostí zákazníka o registraci. Přístupovými údaji do e-shopu jsou:

a) Přihlašovací jméno zvolené Zákazníkem,

b) Přihlašovací heslo, které poskytne Dodavatel (heslo poskytnuté Dodavatelem se doporučuje při prvním přihlášení Zákazníkem změnit)

Zákazník, kterému bylo poskytnuto přihlašovací heslo k jeho žádosti o registraci, je zaregistrovaný Zákazník.

Zaregistrovaný Zákazník souhlasí s tím, aby s ním Dodavatel komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci na e-shopu a potvrzuje, že zprávy či úkony doručované mu do e-mailové schránky mu jsou doručovány do jeho dispoziční sféry.

Zákazník bere na vědomí nutnost zacházet s přihlašovacím jménem a heslem opatrně a zabránit jejich zneužití.

2.4. Podmínkou pro učinění objednávky prostřednictvím e-mailu je uvedení minimálně následujících údajů:

a) u člověka (Fyzické osoby ): jméno a příjmení, bydliště a jde-li o člověka, který vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a v souvislosti s touto činností činí objednávku jméno a příjmení, popř. má-li ji obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo („IČ“);

b) u Právnické osoby: název a sídlo a jde –li o právnickou osobu, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a v souvislosti s touto činností činí objednávku obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo („IČ“).

2.5. Zákazník se považuje za Podnikatele, zejména pokud uvede:

a) obchodní firmu, nebo

b) identifikační číslo („IČ“) nebo

c) daňové identifikační („DIČ“) nebo

d) údaje, z nichž vyplývá, že podniká na základě živnostenského oprávnění nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo

e) údaje, z nichž vyplývá, že provozuje zemědělskou výrobu a je zapsán do evidence podle zvláštního předpisu nebo

f) údaje, z nich vyplývá, že je zapsán do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku

2.6. Zákazník, který se dle výše uvedeného v těchto OP pro poskytnutí služby považuje za Podnikatele, svým souhlasem s těmito OP pro poskytnutí služby prohlašuje, že plnění se týká jeho podnikatelské činnosti a zavazuje se za pravdivost tohoto svého prohlášení.

2.7. Je-li Zákazníkem Spotřebitel, jde o Smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni uzavření Smlouvy, na niž se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a modifikovaně i zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. Na Smlouvu se Spotřebitelem se vztahují tyto OP pro poskytnutí služby v celém rozsahu, s výjimkou těch jejich ustanovení, jež se výslovně týkají Zákazníka, který je Podnikatelem nebo Nepodnikající osobou.

2.8. Je–li Zákazníkem Nepodnikající osoba, jde o Smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni uzavření Smlouvy, na niž se modifikovaně vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. Na Smlouvu s Nepodnikající osobou se vztahuje z těchto OP pro část I.) Úvodní ustanovení, část III.) Obecná ustanovení, s výjimkou těch ustanovení části III.) jež se výslovně týkají Zákazníka, který je Podnikatelem, a z části IV. týkající se Smluv se Spotřebiteli jen ta ustanovení, na která je v části III.) ve vztahu k Zákazníkovi, který je Nepodnikající osobou výslovně odkazováno.

2.9. Je-li Zákazníkem Podnikatel, jde o Smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni uzavření Smlouvy, na níž se vztahují obecná ustanovení občanského zákoníku. Na Smlouvu s Podnikatelem se vztahuje z těchto OP pro poskytnutí služby část I.) Úvodní ustanovení, část III.) Obecná ustanovení, s výjimkou těch ustanovení části III.) jež se výslovně týkají Zákazníka, který je Spotřebitelem nebo Nepodnikající osobou, a z části IV. týkající se Smluv se Spotřebiteli jen ta ustanovení, na která je v části III.) ve vztahu k Zákazníkovi, který je Podnikatelem výslovně odkazováno.

2.10. Práva a povinnosti smluvních stran v těchto OP pro poskytnutí služby výslovně neupravená se řídí úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

III./2 Práva a povinnosti smluvních stran

3. Obecná práva a povinnosti dodavatele a zákazníka

3.1. Smlouvou se Dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zákazníka Předmět dodávky a Zákazník se zavazuje Předmět dodávky převzít a zaplatit Dodavateli sjednaným způsobem sjednanou cenu.

3.2. Dodavatel se zavazuje splnit dodávku v Místě plnění sjednaném se Zákazníkem.

3.3. Zákazník se zavazuje poskytnout Dodavateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému splnění závazků Dodavatele plynoucích ze Smlouvy a těchto OP pro poskytnutí služby. Neposkytne-li Zákazník Dodavateli součinnost v Dodavatelem určené lhůtě, je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

3.4. Předmět dodávky nezahrnuje pokud není výslovně sjednáno jinak, dodání, výměnu či doplnění jakéhokoliv zboží (věci) Zákazníkovi. Případné dodání zboží (věci) ze strany Dodavatele je podmíněno uzavřením příslušné samostatné smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem. Pokud bude k řádnému splnění služby třeba dodání, výměna či doplnění zboží (věci), prodlužuje se doba splnění služby o dobu, než zákazník zajistí dodavatelem doporučené nebo schválené zboží (a jejich zprovoznění na Místě plnění služby, které umožní řádné splnění služby. Zajištění potřebného zboží (věci) se považuje za součinnost Zákazníka potřebnou k řádnému Splnění dodávky, přičemž dodavatel je oprávněn určit zákazníkovi k poskytnutí takové součinnosti přiměřenou lhůtu.

3.5. Zákazník se zavazuje seznámit se podrobně před prvním použitím Dodávky se všemi pravidly pro její používání obsaženými v poučení, návodech a příručkách Dodavatele, jsou-li součástí Dodávky. Zákazník se zavazuje oznámit písemně Dodavateli veškeré dotazy a nejasnosti ohledně pravidel užívání Dodávky, a to bezodkladně po seznámení se s nimi, a do doby vysvětlení ze strany Dodavatele nepoužívat dodávku.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena včetně veškerých nákladů na dodání (dopravu) Předmětu dodávky je vždy dohodnuta mezi Zákazníkem a Dodavatelem.

4.2. Cena Předmětu dodávky je v případě využití e-shopu uvedena v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Zákazníka a v případě e-mailové komunikace je uvedena v nabídce Dodavatele, vždy v rozsahu cena bez DPH a cena včetně DPH

4.3. Výše nákladů na dodání (dopravu) závisí na dohodnutém způsobu dodání (dopravy).

4.4. Možné jsou následující způsoby (dodání) dopravy a úhrady ceny:

1. Poskytnutí (dodání) služby na prodejně – osobní odběr:

platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby včetně DPH, probíhá při převzetí služby v hotovosti

platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny předmětu dodávky a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá při převzetí zboží v hotovosti či prostřednictvím platební karty

2. Poskytnutí (dodání) služby v/na jiném místě:

a) Hotově: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá při převzetí služby

b) Na bankovní účet: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním služby na základě faktury zaslané Spotřebiteli. Platba se provádí na účet uvedený na faktuře. Faktura je jako příloha e-mailové zprávy zasílána na e-mail udaný Spotřebitelem. Po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je poskytnuta (dodána) služba

c) PayU – Platební brána umožňující online platební metody: Platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním služby. Platba se provádí dle dispozic pro zvolenou platební metodu. Po zaplacení celé účtované částky je poskytnuta (dodána) služba

4.5. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli cenu v požadované výši buď při převzetí plnění (varianta dodání: Poskytnutí (dodání) služby na prodejně – osobní odběr a/nebo Poskytnutí (dodání) služby v/na jiném místě s úhradou Hotově) nebo předem (varianta dodání: Poskytnutí (dodání) služby v/na jiném místě s úhradou Na bankovní účet nebo PayU), pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak. Dodavatel vystaví daňový doklad odpovídající Dodávce.

5. Splnění dodávky a její převzetí

5.1. Není-li ve Smlouvě dohodnuta Doba dodávky, budou dodávky Dodavatele prováděny (splněny) dle jeho provozních možností a dle provozních možností smluvních partnerů Dodavatele, a to co nejdříve.

5.2. Není-li sjednána doba Dodávky nebo Dodavatel dodá Předmět dodávky před či po určené Době dodávky, sdělí Dodavatel Zákazníkovi Dobu nejméně 2 pracovní dny předem.

5.3. Neodvratitelné události, jako vyšší moc, vyšší zásahy, dopravní a celní prodlení, stávky, výluky atd. a Dodavatelem nezpůsobené okolnosti opravňují Dodavatele k jednostrannému prodloužení Doby dodávky, případně k odstoupení od Smlouvy.

5.4. Je-li splnění závazků dodavatele plynoucích z uzavřené Smlouvy a/nebo těchto OP pro poskytnutí služby vázáno na poskytnutí součinnosti ze strany Zákazníka, Doba dodávky se posunuje o tolik dní, o kolik je Zákazník v prodlení s poskytnutím takové součinnosti.

5.5. Převzetím Dodávky přechází na Zákazníka nebezpečí ztráty a škody na Předmětu dodávky.

5.6. Při přebírání (v rámci převzetí) Dodávky je Zákazník povinen ihned při převzetí Předmět dodávky zkontrolovat. V případě zjevných vad je Zákazník povinen uplatnit je ihned, zejména je vyznačit ihned při předání písemnou formou na doklad o předání. Pokud Zákazník převezme bez výhrad plnění zjevně vadné nebo nekompletní a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci vyhovět. Potvrdí-li Zákazník převzetí plnění bez výhrad, má se za to, že plnění bylo převzato bez zjevných vad.

5.7. Vyjde-li vada najevo později než při předání Dodávky, je Zákazník povinen oznámit Dodavateli vady bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl zjistit při náležité pozornosti.

5.8. V oznámení o vadě musí Zákazník uvést přesný popis vady. Pokud se reklamace uplatněná Zákazníkem ukáže jako nedůvodná, musí Zákazník uhradit dodavateli veškeré náklady spojené s reklamačním řízením, včetně nákladů na dopravu atd.

6. Ostatní

6.1. Dodavatel je v případě, že jeho činností při provádění plnění dle Smlouvy vznikne výsledek, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, nebo i jakýkoliv jiný výsledek, oprávněn poskytnout takový výsledek i třetím osobám, a to bez jakéhokoliv omezení.

6.2. V případě, že výsledkem činnosti Dodavatele při provádění plnění dle Smlouvy bude jakékoli plnění, které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, je Zákazník, není-li výslovně v této Smlouvě sjednáno jinak, oprávněn k jeho užití, jen pro svoji potřebu a jen způsobem obvyklým vzhledem k jeho povaze a k účelu, k němuž obvykle slouží. Bez ohledu na v předchozí větě uvedené není Zákazník, není-li výslovně ve smlouvě sjednáno jinak, oprávněn rozšiřovat, pronajímat nebo půjčovat originál nebo rozmnoženinu jakéhokoliv plnění, které je výsledkem činnosti dodavatele při provádění díla dle smlouvy a které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví či jeho část, ať již v původní či pozměněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, nebo umožnit třetí osobě užití originálu nebo rozmnoženiny jakéhokoliv plnění, které je výsledkem činnosti dodavatele při provádění díla dle smlouvy a které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, či jeho části, jakýmkoliv způsobem a/nebo k jakémkoliv účelu.

6.3. Oprávnění Zákazníka k užití plnění, které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, dle bodu 6.2., vzniká Zákazníkovi až dnem úplného uhrazení celkové ceny dle příslušné Smlouvy Dodavateli. Nedojde-li k jeho zániku dříve jiným způsobem zaniká oprávnění Zákazníka k užití plnění, které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví dle bodu 6.2., dnem odstoupení od příslušné Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran.

6.4. Zákazník není oprávněn užívat plnění, které je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, jiným způsobem a/nebo k jinému účelu než dle bodu 6.2. bez souhlasu Dodavatele uděleného zákazníkovi písemnou formou nebo dohody (licenční smlouvy) uzavřené mezi Zákazníkem a Dodavatelem písemnou formou. Dodavatel prohlašuje, že požaduje, aby udělení souhlasu nebo dohoda dle předchozí věty splňovaly písemnou formu a že souhlasem nebo dohodou nechce být vázán, nebude-li písemná forma smluvními stranami dodržena. Změna tohoto ujednání jinou než písemnou formou se nepřipouští

7. Pro podnikatele

7.1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Zákazník, který je Podnikatelem na kontaktní údaje dle bodu 13.1. těchto OP pro poskytnutí služby a při reklamaci je Podnikatel povinen doložit poskytnutí Dodávky dle bodu 13.2. Těchto OP pro poskytnutí služby.

7.2. Je-li plnění vadné, má Zákazník, který je Podnikatelem, nebude-li dohodnuto jinak, právo jen na:

a) bezplatné odstranění vady;

b) poskytnutí slevy.

8. Speciální upozornění pro spotřebitele a nepodnikající osoby

8.1. Ujednáními v části III. těchto OP pro poskytnutí služby nejsou dotčena práva Zákazníka, který je Spotřebitelem a na kterého se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a modifikovaně i zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a část IV. těchto OP pro poskytnutí služby tj. část týkající se Smluv se Spotřebiteli.

8.2. Ujednáními v části III. těchto OP pro poskytnutí služby nejsou dotčena práva Zákazníka, který je Nepodnikající osobou, na kterou se vztahují modifikovaně zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a z části IV/2 těchto OP pro poskytnutí služby (Práva z vadného plnění a postup pro uplatnění vad) článek 12. (Práva z vadného plnění) a z článku 13. (Postup pro uplatnění vad) jen body 13.1. až 13.4. Práva z odpovědnosti za vady tedy uplatňuje Zákazník, který je Nepodnikající osobou na kontaktní údaje dle bodu 13.1. těchto OP pro poskytnutí služby a platí pro něj i body 13.1,13.2,13.3 a13.4. těchto OP pro poskytnutí služby .

IV.) ČÁST TÝKAJÍCÍ SE SMLUV SE SPOTŘEBITELI

IV./1 ODSTOUPENÍ BEZ UVEDENÍ DŮVODU

9. Možnost odstoupení a lhůta pro odstoupení

9.1. Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od uzavřené Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy.

9.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

b) o dodávce služby, jejíž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti FOMEI a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

9.3. Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro poskytnutí služby výslovně žádá, aby s plněním Smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty uplynutím 14- ti denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy a souhlasí s tím, aby s plněním bylo započato před uplynutím této lhůty.

9.4. Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro poskytnutí služby potvrzuje, že je srozuměn s tím, že:

a) bude-li mu plnění poskytnuto před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy, nemá právo na odstoupení od Smlouvy,

b) bude-li s poskytnutím plnění započato před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy, uhradí Spotřebitel společnosti FOMEI poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Pouze pokud by cena sjednaná byla nepřiměřena vysoká uhradí Spotřebitel poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

10. Postup pro odstoupení

10.1. Má-li Spotřebitel právo dle výše v čl. 9 uvedeného odstoupit od Smlouvy, nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih.

10.2. K odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto OP pro koupi zboží a který lze nalézt i na eshop.fomei.com – záložka Obchodní podmínky – poskytnutí služby, kde je formulář ke stažení uložen ve formátu pdf. Vyplněný formulář Spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Dodavatel neumožňuje odstoupení od Smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností Spotřebitele. V případě, že formulář Spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení Dodavatele informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Dodavatele: společnost FOMEI a.s.: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové nebo e-mailem na obchod@fomei.com).

10.3. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy podle toho jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje (lhůta pro odstoupení se uvádí výše).

11. Důsledky odstoupení

11.1. Povaha plnění neumožnuje jeho vrácení poté co bylo plnění poskytnuto.

11.2. V případě, že bude Spotřebitelem odstoupeno od Smlouvy (vznikne-li Spotřebiteli dle výše uvedeného v čl. 9 právo na odstoupení) poté co bude započato s poskytnutím plnění, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Pouze pokud by cena sjednaná, byla nepřiměřena vysoká uhradí Spotřebitel poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

11.3. V případě odstoupení Spotřebitele od Smlouvy (vznikne –li dle výše v čl. 9 uvedeného Spotřebiteli na odstoupení právo) vrátí Dodavatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy:

a) v případě, že s poskytnutím plnění nebylo do odstoupení od Smlouvy započato, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které přijal dle Smlouvy od Spotřebitele (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Dodavatelem, které od něho na základě Smlouvy přijal), stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků Spotřebitel nenese žádné náklady.

b) v případě, že s poskytnutím plnění již bylo započato peněžní prostředky dle písm. a) od přijaté od Spotřebitele ponížené o poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy, stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků Spotřebitel nenese žádné náklady.

11.4. Dodavatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy proti pohledávce Spotřebitele na vrácení uhrazených peněžních prostředků.

IV./2 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A POSTUP PRO UPLATNĚNÍ VAD

12. Práva z vadného plnění

12.1. Plnění má vadu neodpovídá-li Smlouvě.

12.2. Společnost FOMEI odpovídá Spotřebiteli, že poskytnuté plnění nemá při převzetí vady. Zejména společnost FOMEI odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel plnění převzal,

a) má plnění vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost FOMEI popsala nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu plnění a na základě reklamy jí prováděné,

b) se plnění hodí k účelu, který pro její použití společnost FOMEI uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá,

c) plnění odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je plnění v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) plnění vyhovuje požadavkům právních předpisů.

12.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že plnění bylo vadné již při převzetí.

12.4. Má-li plnění při předání vadu, zakládá to povinnosti Dodavatele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí škody na Spotřebitele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má Spotřebitel práva z vadného plnění, způsobila-li vadu porušením povinnosti Dodavatel.

12.5. Vady plnění je Spotřebitel povinen oznámit Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání plnění. Soud nepřizná Spotřebiteli právo z vadného plnění, neoznámil-li vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání plnění, a namítne-li Dodavatel, že právo bylo uplatněno opožděně.

12.6. Má-li plnění vadu (nemá-li vlastnosti uvedené výše), může Spotřebitel požadovat:

a) provedení plnění, tak aby bylo bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b) pokud se vada týká pouze (sou)části plnění, může Spotřebitel požadovat jen provedení plnění (sou)části, kterého se vada týká;

c) není-li provedení (sou)části plnění dle výše uvedeného možná či není možné provedení plnění tak, aby bylo bez vad, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy,

d) je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady (opravu).

e) Právo na provedení plnění, tak aby bylo bez vad, nebo jeho (sou)části má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže plnění řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

f) Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na provedení plnění, tak aby bylo bez vad, na provedení (sou)části plnění, kterého se vada týká, nebo na opravu vady má právo na přiměřenou slevu.

g) Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Dodavatel nemůže provést plnění, tak aby bylo bez vad, provést jen (sou)části plnění, kterého se vada týká, nebo provést opravu, jakož i v případě, že FOMEI nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

12.7. Spotřebitel není oprávněn požadovat provedení (dodání) nového (náhradního) plnění, jestliže předmět plnění vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Dodavateli

12.8. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím plnění věděl, že plnění má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

12.9. Právo z vady plnění se neuplatní:

a) u plnění poskytnutého za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení plnění způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) vyplývá-li to z povahy plnění.

12.10. Dal-li Dodavatel za jakost plnění záruku, řídí se odpovědnost Dodavatele za jakost plnění poskytnutou zárukou a jejími podmínkami a ustanoveními občanského zákoníku o záruce.

13. Postup pro uplatnění vad (pro reklamaci)

13.1. Práva z vad lze uplatňovat u Dodavatele. Za tím účelem lze využít následující kontakty:

E-MAIL: obchod@fomei.com,

ADRESA: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové

FAX: 495056511

TELEFON: 495056500

Při reklamaci je třeba doložit, že plnění, jehož vady jsou reklamovány, bylo poskytnuto Dodavatelem (např. doložit předávací protokol; dodací list apod.).

13.2. Dodavatel při osobním uplatnění vady (reklamaci) Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

13.3. V případě uplatnění reklamace e-mailem nebo dopisem bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi uvedenými v předcházejícím bodě zasláno Spotřebiteli e-mailem nebo poštou.

13.4. Reklamace včetně vyřízení vady, nebude-li se Spotřebitelem sjednána jiná lhůta, bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí lhůty bude-li reklamace důvodná, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, pro něž může Spotřebitel odstoupit.

13.5. Pokud je reklamace důvodná má Spotřebitel právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací).

PŘÍLOHA: Oznámení o odstoupení od smlouvy (formulář pro odstoupení Spotřebitelem bez uvedení důvodu)

Tyto Obchodní podmínky společnosti FOMEI a.s. – poskytnutí služby jsou platné ode dne 1. června 2014 a jsou odsouhlasené ředitelem divize FOTO.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: FOMEI a. s.
Machkova 587
500 11 Hradec Králové

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*) / o poskytnutí těchto služeb(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum objednání(*): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum obdržení(*): ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení Spotřebitele(*): ……………………………………………………………………………………………………………………

Adresa Spotřebitele(*): …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: …………………………………………..
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu.

Ich will nicht zu meiner verpasst nichts bekommen
Hier können Sie zu Veranstaltungen und Neuigkeiten in unserem Sortiment
abonnieren - können Sie einfach abbestellen.

Registrací souhlasím se zpracováním osobních údajů.