Informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob (lidí)

Nakládaní s osobními údaji se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného ode dne 25. 5. 2018 (dále jen Nařízení).

Správcem osobních údajů je společnost FOMEI s.r.o., IČO: 46504869, se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275265 (dále jen Správce).

Správce je oprávněn veškeré osobní údaje poskytnuté mu při objednání (rezervaci) workshopu kurzu/semináře (dál jen workshop), tj zejména.:

  • údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci účastníka workshopu či osoby za účastníka jednající (např. jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. trvalého pobytu; resp. účastníka, který je fyzickou osobou podnikatelem, jméno, příjmení, sídlo, identifikační číslo („IČO“), daňové identifikační číslo („DIČ“), další údaje, z nichž vyplývá, že podniká či je zapsán do příslušného rejstříku či registru); a
  • údaje umožňující kontakt s účastníkem (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné údaje)
  • další údaje (např. bankovní spojení, údaje o sjednání a využívání služeb, resp. případně i jakékoliv další osobní údaje obsažené v komunikaci s účastníkem).

zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů, neboť je zpracovává za účelem:

  • splnění smlouvy (zejména pro dodání/splnění služby – umožnění účasti na workshopu - , a to i prostřednictvím třetí strany – smluvního partnera)
  • splnění právních povinností Správce (zejména povinností stanovených v oblasti vedení účetnictví, daňové správy, archivování, vyřizování reklamací, vrácení ceny při odstoupení od smlouvy apod.)
  • ochrany oprávněných zájmů Správce či třetí strany (zejména pro doložení uzavření smlouvy, řádného splnění smlouvy a povinností z ní plynoucích, jako je např. splnění služby, vyřízení případné reklamace, obdržení/vrácení ceny; jakož i obecně pro zjišťování spokojenosti účastníka a komunikace s ním, apod.)

Poskytnutí shora uvedených osobních údajů je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich poskytnutí není možné objednat (zaregistrovat) se na workshop, resp. Správce bez toho, že mu budou osobní údaje poskytnuty nemůže uzavřenou smlouvu splnit ani nemůže plnit právními předpisy mu stanovené povinnosti a chránit oprávněné zájmy, a to ani své ani třetích osob.

Osobní údaje Správce, poskytuje, resp. může poskytnout:

  • společnosti FOMEI SLOVAKIA, s.r.o., která jako dceřiná společnost Správce, a to jak někdy přímo svým jménem na svůj účet, tak někdy jménem a na účet Správce, vyvíjí činnost na území Slovenské republiky;
  • smluvním partnerům Správce, kdy jde zejména o subjekty poskytující Správci služby ve vztahu k zákazníkům, popř. subjekty zajišťují či koordinující zasílání zpráv apod.;
  • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu apod.;
  • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce, např. právním zástupcům, daňovým poradcům apod.

Zpracování je prováděno v sídle Správce, popř. jeho provozovnách, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovateli. Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technickými a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv se Správcem uzavřených povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Fyzická osoba (tj. člověk) jako subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Kontaktní údaje na Správce jsou:

Telefon: +420 495056509
Email: bisko@fomei.com
Adresa: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové

Fyzická osoba (tj. člověk) jako subjekt údajů má též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Další informace jsou uvedeny na www.fomei.com v dokumentu Informace o zpracování a ochraně osobních údajů.