Obchodní podmínky společnosti FOMEI s.r.o. - koupě zboží

I.) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky společnosti FOMEI s.r.o. koupě zboží (dále jen „OP pro koupi zboží“) upravují právní vztahy ze Smluv uzavřených na straně jedné Dodavatelem ve smyslu části III./1) článku 1. bodu 1.2. těchto OP pro koupi zboží, kterým je dle volby Zákazníka buď společnost FOMEI s.r.o., IČ: 46504869, se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275265 (dále jen „společnost FOMEI“), nebo jiná osoba (dále společně společnost FOMEI a uvedená jiná osoba jen „Dodavatel“), a na straně druhé Zákazníkem ve smyslu části III./1) článku 1. bodu 1.3. těchto OP pro koupi zboží.

Těmito OP pro koupi zboží se řídí právní vztahy z veškerých Smluv, jež jsou definovány v těchto OP pro koupi zboží (tj. kupních a smluv o převodu licencí software), pokud je Dodavatel na straně prodávajícího nebo převodce a není-li Dodavatelem a Zákazníkem výslovně písemně dohodnuto jinak.

Tyto OP pro koupi zboží se uplatňují pro případ uzavření Smlouvy ve smyslu těchto OP pro koupi zboží (tj. kupních a smluv o převodu licencí software) prostředky komunikace na dálku, tj. jak pro webovou aplikaci (e-shop) společnosti FOMEI a uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu (e-shopu), tak pro uzavření Smlouvy ve smyslu těchto OP pro koupi zboží prostřednictvím e-mailu (e-mailové komunikace).

Zákazník ve smyslu části III./1) článku 1. Bodu 1.3. těchto OP pro koupi zboží v případě využití elektronického obchodu (e-shopu) podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP pro koupi zboží, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Tyto OP pro koupi zboží, jež jsou součástí Smlouvy ve smyslu těchto OP pro koupi zboží, jsou ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem zveřejněny na internetu (eshop.fomei.com).

Smlouva dle těchto OP pro koupi zboží vzniká odesláním objednávky Zákazníkem po zvolení zboží, způsobu dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Dodavatelem, přičemž k přijetí objednávky Dodavatelem dochází okamžikem odeslání faktury Zákazníkovi v rozsahu uvedeném na faktuře, a to i v případě uzavření smlouvy e-mailovou komunikací.

Právní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem se řídí právním řádem České republiky a v rámci tohoto právního řádu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11.4.1980 (publikované pod č. 160/1991 Sb.) na Smlouvu a právní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem se vylučuje.

Upozornění:

Tyto OP pro koupi zboží se nevztahují na smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem, jejichž předmětem je dodávka služeb, na které se vztahují Obchodní podmínky - poskytnutí služby.

Pokud je mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena písemná Rámcová kupní smlouva, mají její ustanovení přednost před ustanovením těchto OP pro koupi zboží.

II.) SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel tímto poskytuje Zákazníkovi, který je ve smyslu těchto OP pro koupi zboží Spotřebitelem, tj. člověku (fyzické osobě), která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná, tyto předsmluvní informace:

1. Podle § 1811 odst. 2 a § 1824 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“) Dodavatel sděluje před uzavřením smlouvy následující údaje:

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj: FOMEI s.r.o., adresa pro doručování: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, telefonní číslo: 495056500, e-mail: obchod@fomei.com. V případě, že bude Smlouva uzavřena namísto se společností FOMEI s jinou osobou, která bude v pozici Dodavatele, bude tato jiná osoba identifikována (v rozsahu totožnosti, telefonního čísla, adresy pro doručování nebo jiného kontaktního údaje) při volbě Dodavatele Spotřebitelem v e-shopu v příslušném kroku v nákupním košíku a dále též v automatickém odpovědním e-mailu, nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností:

zboží je označeno, včetně popisu jeho hlavních vlastností při výběru zboží na e-shopu a jeho vložení do nákupního košíku. V případě uzavření smlouvy e-mailovou komunikací je označení zboží a popis jejich hlavních vlastností uveden v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění:

Cena zboží je v e-shopu uvedena včetně DPH i bez DPH a zahrnuje i veškeré poplatky stanovené právními předpisy.

V cenách produktů jsou započítány náklady na likvidaci elektroodpadu dle příslušných platných právních předpisů. Informace o sběrných místech na www.remasystem.cz a www.ekolamp.cz a www.ecobat.cz.

V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace je cena zboží uvedena v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy

d) způsob dodání a náklady na dodání

Způsob dodání zboží je možné si zvolit dle níže uvedeného.

Náklady na dodání (dopravu) zboží se liší dle výše ceny objednaného zboží, zvoleného způsobu odběru/dodání zboží a rozměru zásilky, popř. poskytovatele dopravy.

Konkrétní výše nákladů na dodání (dopravu) bez DPH se v e-shopu zobrazuje při zadávání objednávky.

V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailu si Spotřebitel před podáním závazné nabídky nebo před uzavřením smlouvy zvolí způsob dodání a cenu dodání a z nabízených způsobů, jak jsou uvedeny níže.

A) Osobní odběr na prodejně

Osobní odběr na prodejně - ČR
Je-li zvoleno vyzvednutí zboží na prodejně na území České republiky, kdy tento způsob dodání je možný vždy pouze dle aktuální nabídky takových prodejen uvedených v e-shopu, je účtováno přepravné a balné a DPH ve výši uvedené v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Zákazníka v případě využití e-shopu a v případě využití e-mailové komunikace je výše uvedena v nabídce Dodavatele.

Osobní odběr na prodejně SR
Je-li zvoleno vyzvednutí zboží na prodejně na území Slovenské republiky, kdy tento způsob dodání je možný vždy pouze dle aktuální nabídky takových prodejen uvedených v e-shopu, je účtováno dopravné a DPH ve výši uvedené v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Zákazníka v případě využití e-shopu a v případě využití e-mailové komunikace je výše uvedena v nabídce Dodavatele.

V případě, že zboží spadá do kategorie Profisortiment, není možné si je vyzvednout na prodejně označené jen jako typ: "Partnerská prodejna". Možnosti dodání v tomto případě jsou:

1. vyzvednout si zboží na prodejně označené i jako typ prodejny: "Proficentrum"

2. nechat si zboží zaslat přepravní službou (viz. níže B)

3. po předchozí domluvě si zboží vyzvednout přímo ve skladu provozovny FOMEI s.r.o., Machkova 587, 50011 Hradec Králové, a to v pracovní dny v době od 7h do 14h nebo na jiné adrese a v době sdělené Dodavatelem odlišným od společnosti FOMEI.

V případně osobního odběru na prodejně je též možné si přímo u této prodejny domluvit i jiný způsob dodání. Takto vytvořená objednávka však není ukládána do systému společnosti FOMEI, ale přímo zvolené prodejny, proto její stav nemohou sledovat ani registrovaní zákazníci. Dodaní zboží a jeho podmínky se přitom řídí dle dohody s příslušnou prodejnou.

B) Zaslání přepravní službou

Pro dodání přepravní službou je třeba pokud nejde o registrovaného zákazníka, vždy před odesláním objednávky vyplnit doručovací údaje. Zboží je doručováno přepravní službou.

Zaslání přepravní službou - ČR
V případě dodání do určeného místa v České republice jsou výše nákladů na dodání a DPH uvedené v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Zákazníka v případě využití e-shopu a v případě využití e-mailové komunikace jsou výše nákladů na dodání a DPH uvedené v nabídce Dodavatele.

Termín dodání v ČR je zpravidla do 5 pracovních dnů.

Zaslání přepravní službou - SR
V případě dodání do určeného místa ve Slovenské republice jsou výše nákladů na dodání a DPH uvedené v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Zákazníka v případě využití e-shopu a v případě využití e-mailové komunikace jsou výše nákladů na dodání a DPH uvedené v nabídce Dodavatele.

Termín dodání v SR je zpravidla do 10 pracovních dnů.

e) způsob platby

V případě objednání zboží prostřednictvím e-shopu lze zvolit způsob platby z následujících možných variant na výběr daných v rámci činěné objednávky prostřednictvím e-shopu:

1. Osobní odběr: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží/služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá při převzetí zboží v hotovosti či prostřednictvím platební karty, nebo předem na bankovní účet či prostřednictvím platební brány v případě, že je zboží vyzvednuto v provozovně Dodavatele, která tento způsob platby umožňuje. Způsob platby na bankovní účet je popsán níže pod bodem 2. písm. b) a způsob platby prostřednictvím platební brány je popsán pod bodem 2. písm. c) (Zaslání přepravní službou), přičemž po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je zboží možné osobně vyzvednout.

2. Zaslání přepravní službou:

a) Dobírka: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží/služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá při převzetí zboží od přepravní služby

b) Na bankovní účet: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží/služby a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží/služby na základě faktury zaslané Spotřebiteli. Platba se provádí na účet uvedený na faktuře. Faktura je jako příloha e-mailové zprávy s potvrzením o přijetí objednávky ze strany Dodavatele zasílána na e-mail udaný Spotřebitelem. Po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je zboží odesláno prostřednictvím přepravní služby.

c) PayU – Platební brána umožňující online platební metody zobrazené vždy před provedením platby dle aktuálního stavu.

V případě dodávek na území Slovenské republiky se využívá GOPAY namísto PayU. I v tomto případě jsou online platební metody zobrazené vždy před provedením platby dle aktuálního stavu.

Platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží. Platba se provádí dle dispozic pro zvolenou platební metodu. Po zaplacení celé účtované částky je zboží odesláno prostřednictvím přepravní služby.

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ:

Zboží (věc) má vadu neodpovídá-li Smlouvě.

Dodavatel odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

(i) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(ii) se věc hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

(iii) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(iv) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

(v) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí případně v delší záruční době, pokud byla poskytnuta nebo sjednána. To neplatí, jde-li o použité spotřební zboží, u nichž je Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady (to však jen z vady, z níž je Dodavatel zavázán), která se vyskytne u použitého spotřebního zboží v době 12 (dvanácti) měsíců od převzetí.

Nemá-li věc vlastnosti uvedené výše, může Spotřebitel požadovat :

(i) dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

(ii) pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;

(iii) není-li výměna dle výše uvedeného možná či není možné dodání nové věci, může Spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy.

(iv) je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Právo z vady věci se neuplatní:

a) u věci prodávanou za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném ke zboží (věci) nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc (zboží) použít, použijí se ustanovení o záruce.

ZÁRUKA ZA JAKOST:

Dodavatel poskytuje na zboží záruku za jakost.

Záruční doba je 24 měsíců, není-li sjednána nebo jednostranně poskytnuta (například údajem na dodacím listu, daňovém dokladu, záručním listu apod.) jiná doba záruky za jakost nebo není-li záruka vyloučena.

V případě, že je na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, která uplyne dříve, než záruční doba 24 měsíců trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží.

Záruka za jakost začíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při dodávce (přepravě) zboží.

Výluky ze záruky:

Záruka se nevtahuje na prodej použitého nebo poškozeného zboží (věci), není-li výslovně sjednána nebo výslovně jednostranně poskytnuta (například údajem na dodacím listu, daňovém dokladu apod.) záruka včetně konkrétní záruční doby i u tohoto zboží.

Záruka se nevztahuje na vady, způsobila-li je po přechodu práva nebezpečí škody na věci na Spotřebitele (tj. po převzetí zboží) vnější událost.

Záruka se nevztahuje na vady dodávky, které byly způsobeny: zaviněním Spotřebitele, používáním dodávky v rozporu s pokyny výrobce či Dodavatele, dalším používáním poškozené či neúplné či jiné (včetně druhově shodné dodávky s jinými produktovými či sériovými čísly) dodávky, neprováděním pravidelné běžné uživatelské kontroly a údržby dle pokynů výrobce (v jakékoli podobě zejména v přiložené příručce), chybnou instalací Spotřebitele, nevhodným skladováním, nesprávným používáním, počítačovými viry, použitím spotřebního materiálu neodpovídajícího originální specifikaci, zásahy do dodávky jinou osobou, než která je oprávněna provádět servis, ledaže Spotřebitel prokáže, že výše uvedená manipulace závadu nezpůsobila. Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené třetí osobou, atmosférickým výbojem v elektrické síti, elektrostatickým výbojem, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN a chemickými vlivy. Dále se záruka nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek (nadměrná prašnost, vlhkost apod.) či v agresivním prostředí. Záruka se také nevztahuje na jakékoli poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se dále nevztahuje na zboží (věci) či jejich části (díly), které jsou opotřebovatelné nebo spotřebovatelné (např. cartridge, tonery, tiskové hlavy, žárovky, zářivky, výbojky, baterie), pokud k jejich poškození nebo k jejichž snížení funkčnosti došlo opotřebením způsobeným užíváním zboží (věci).

Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního Dodavatelem dodaného SW způsobené zásahem Spotřebitele nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW. Dodavatel neodpovídá za kompatibilitu dodávky s jinými zařízeními a SW aplikacemi, u nichž nebyl požadavek na funkčnost Zákazníkem výslovně vymíněn.

Spotřební materiál:

Dodavatel výslovně upozorňuje, že odpovědnost z vadného plnění ani záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží (věci) a nelze ji ani zaměňovat se životností nebo trvanlivostí nebo dobou použitelnosti zboží (věci).

Je-li obsahem balení či předmětem dodávky nebo její částí či součástí spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, žárovka, zářivka, výbojka, baterie), je jeho životnost uvedena na výrobku, jeho obalu, návodu apod.) a není-li takto doba životnosti uvedena, činí životnost 6 měsíců.

Právo uplatnit vady v zákonné či poskytnuté lhůtě (plynoucí od převzetí zboží) tím není dotčeno, je však třeba přihlížet k výše uvedenému, že oprávnění z vadného plnění a/nebo záruky se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností a/nebo trvanlivostí a/nebo dobou použitelností výrobku. Životnost představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud je takové zboží používáno, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o vadu plnění nebo záruční vadu.

Ke smlouvě o převodu licence software:

U dodávky spočívající v převodu licencí software se záruka poskytovaná Dodavatelem vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií a poruchy hardwarového příslušenství k software (HW klíč apod.) a nevztahuje se na funkčnost softwaru. Veškeré záruky, týkající se funkčnosti softwaru, plynou výhradně ze záručních podmínek obsažených v „licenčním ujednání“ výrobce software.

Spotřebitel má právo uplatňovat odstranění vady, na kterou se záruka poskytuje, to neplatí pro funkčnost softwaru, která se řídí „licenčním ujednáním“ výrobce software.

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ VAD:

Práva z vad může Spotřebitel uplatňovat u Dodavatele. Za tím účelem může využít následujících kontaktů, pokud bude Dodavatelem společnost FOMEI:
e-mail: servis@fomei.com
adresa: FOMEI servis, Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
fax: +420-495 056 511
telefon: +420-495 056 505

Pokud jde Dodavatelem jiná osoba než společnost FOMEI, obdrží Spotřebitel informaci o kontaktech pro uplatňování vad v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu, nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

Dodavatel při osobním uplatnění vady (reklamaci) Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně vyřízení vady, nebude-li se Spotřebitelem sjednána jiná lhůta, bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí lhůty, je-li reklamace důvodná, se považuje za podstatné porušení smlouvy, pro něž může Spotřebitel odstoupit. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně vyřízení vady se neuplatní v případě záruky za jakost v rozsahu té části záruční doby, která jde nad rámec záruční doby v délce 24 měsíců. V tomto případě marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace včetně vyřízení vady neznamená podstatné porušení smlouvy a Spotřebitel tak z tohoto důvodu nemůže odstoupit od Smlouvy.

V případě uplatnění reklamace e-mailem nebo dopisem s uvedenou e-mailovou adresou bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi uvedenými v předcházejícím odstavci zasláno Spotřebiteli e-mailem.

Pokud je reklamace důvodná, má Spotřebitel právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací), může se jednat zejména o náklady na poštovné (zaslání zboží Dodavateli).

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou:

smlouvy uzavírané dle těchto OP pro koupi zboží s Dodavatelem nejsou smlouvami na dobu neurčitou a neuvádí se proto doba trvání závazku a podmínky ukončení závazku.

h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření:

tyto údaje jsou obsaženy při objednání zboží prostřednictvím e-shopu v popisu zboží, se kterým se má Spotřebitel možnost seznámit, před uzavřením smlouvy nebo učiněním závazné objednávky. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailu jsou tyto údaje zaslány Spotřebiteli společně s popisem zboží před učiněním závazné objednávky nebo před uzavřením smlouvy.

i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy:

tyto údaje v rozsahu, které jsou z dostupných informací Dodavateli známy, jsou obsaženy při objednání zboží prostřednictvím e-shopu v popisu zboží, se kterým se má Spotřebitel možnost seznámit, před uzavřením smlouvy nebo učiněním závazné objednávky. V případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailu jsou tyto údaje v rozsahu uvedeném v předcházející větě zaslány zákazníkovi společně s popisem zboží před učiněním závazné objednávky nebo před uzavřením smlouvy.

2. Podle § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, Dodavatel tímto plní povinnost poskytnout Spotřebiteli informace před uzavřením smlouvy nebo poskytnutím závazné objednávky:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:

Dodavatel neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku, to nevylučuje náklady, které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradí na svůj účet Spotřebitel svému dodavateli služeb komunikace na dálku.

b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována:

V případě, že je zvolena varianta dodání zboží zaslání přepravní služnou či osobní odběr na prodejně a v rámci ní varianta úhrady na bankovní účet či prostřednictvím platební brány (tam, kde je to v případě osobního odběru na prodejně umožněno), pak platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží na základě údajů (o částce, čísle účtu a variabilním symbolu) zaslaných Spotřebiteli v automatickém odpovědním e-mailu. Platba se provádí dle údajů uvedených v automatickém odpovědním e-mailu. Zálohová faktura je jako příloha e-mailové zprávy s potvrzením o přijetí objednávky ze strany Dodavatele zasílána na e-mail udaný Spotřebitelem, pokud si ji vyžádá. Po zaplacení celé účtované částky na účet podle údajů uvedených v automatickém odpovědním e-mailu je zboží odesláno prostřednictvím přepravní služby, nebo připraveno k osobnímu odběru.

V případě, že je zvolena varianta dodání zboží zaslání přepravní služnou a v rámci ní varianta úhrady platební branou, pak platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží. Platba se provádí dle dispozic pro zvolenou platební metodu. Po zaplacení celé účtované částky je zboží odesláno prostřednictvím přepravní služby.

Stejně se postupuje v případě uzavření smlouvy prostřednictvím e-mailu, pokud si Spotřebitel zvolí výše uvedenou variantu dodání a v rámci ní platbu na bankovní účet.

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat:

uzavíraná Smlouva se Spotřebitelem není smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí se tak nejkratší doba, na kterou se uzavírá.

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná:

uzavíraná Smlouva se Spotřebitelem není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí se tak údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období.

e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b):

uzavíraná Smlouva se Spotřebitelem není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí se tak údaj o daních, poplatcích, jiných obdobných peněžitých plněních a nákladech na dodání zboží nebo služby, vyjma údajů o ceně zboží a ceně dopravy, které se zobrazují při objednávce dodávky nebo které jsou zákazníkovi zaslány e-mailem v nabídce dodavatele.

f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis:

i. Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od uzavřené Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o

a. o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b. o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

c. o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

ii. Pokud by Spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od Smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, které je uvedeno v předcházejícím odstavci, má zákazník právo odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení, jak je počátek uveden v předcházejícím odstavci. Jestliže však byl Spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy zákazník poučení obdržel.

iii. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:

a. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

h. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

i. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu,

j. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy

iv. Dodavatel tímto Spotřebiteli před uzavřením Smlouvy výslovně sděluje, že:

  • Spotřebitel nemá právo odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
  • Spotřebitel nemá právo odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

v. Dodavatel tímto Spotřebitele proto výslovně upozorňuje, že Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro koupi zboží žádá, aby:

  • s plněním Smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy), souhlasí s tím, že:
  • bude-li služba poskytnuta před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy, nemá Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy,
  • bude-li s poskytnutím služby započato před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (Pokud by cena sjednaná byla nepřiměřena vysoká uhradí Spotřebitel poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění)
  • digitální obsah dle Smlouvy, který není dodáván na hmotném nosiči, byl Dodavatelem dodán před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy) a souhlasí s tím, že bude-li digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, Spotřebiteli dodán před uplynutím 14denní lhůty od uzavření Smlouvy není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

vi. K odstoupení od Smlouvy Spotřebitel může využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto OP pro koupi zboží a který lze nalézt i na eshop.fomei.com – záložka Záruční a reklamační podmínky, kde je formulář ke stažení uložen ve formátu pdf. Vyplněný formulář Spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Dodavatel neumožňuje odstoupení od Smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností Spotřebitele. V případě, že formulář Spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení Dodavatele informovat s uvedením adresáta formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu společnosti FOMEI: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, nebo e-mailem na obchod@fomei.com), je-li společnost FOMEI Dodavatelem. Není-li společnost FOMEI Dodavatelem, zašle se dopis na adresu uvedenou v příslušném kroku v košíku (obsahuje název Dodavatele, adresu, e-mail a telefonní číslo pro zaslání odstoupení) a v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

vii. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy, dle práva na odstoupení, jak je uvedeno výše, a nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy podle toho, jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

viii. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zašle nebo osobně předá na adresu Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, je-li Dodavatelem společnost FOMEI. V opačném případě zboží zašle nebo předá adresu uvedenou v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží zákazník odešle zpět před uplynutím 14 dnů.

ix. V případě odstoupení od Smlouvy dle výše uvedeného Dodavatel vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Dodavatelem, které od něho na základě Smlouvy přijal), stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků Spotřebitel nenese žádné náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, není Dodavatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

x. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou:

Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží. Pokud zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese Spotřebitel přímé náklady na vrácení zboží ve výši dle nákladů a ceny podle zvoleného způsobu vrácení zboží. Odhadované náklady, jejichž výši Dodavatel přesně nezná a neovlivní, mohou být v rozmezí 150,- až 500,- Kč vč. DPH.

h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo

Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

i) jde-li o smlouvu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku, údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne

U smlouvy o dodání digitálního obsahu (digitálním obsahem se rozumí data, která jsou vyprodukována a dodána v digitální podobě, jako jsou např. počítačové programy, aplikace, hry, hudba, videa či texty, bez ohledu na to, zda jsou získána stahováním, metodou streamingu, z hmotného nosiče či jiným způsobem), nemá podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl-li dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

Dodavatel tímto Spotřebitele výslovně upozorňuje, že Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro koupi zboží souhlasí, aby digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, byl dodán před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy (tj. lhůty 14 dnů od uzavření Smlouvy) a že bude-li digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, Spotřebiteli dodán před uplynutím 14denní lhůty od uzavření Smlouvy, není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností zákazníků včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:

s případnými stížnostmi se Spotřebitel může obrátit na Dodavatele, a to v případě společnosti FOMEI na:

FOMEI s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
Email: obchod@fomei.com
Telefon: +420-495 056 500

V případě, že Dodavatelem není společnost FOMEI, jsou kontaktní údaje uvedeny v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v souladu s nabídkou Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení takového sporu provádět, je Česká obchodní inspekce.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Dodavatelem urovnat přímo. Návrh na zahájení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Dodavatele poprvé.

Webové stránky České obchodní inspekce, na kterých jsou uvedeny podrobnější informace, jsou: www.coi.cz

Na uskutečnění dodávky se vztahuje mimo jiné zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce nebo příslušný živnostenský úřad, na které se lze obracet se stížnostmi.

Výklad pojmů a termínů uvedených v tomto Sdělení před uzavřením smlouvy bude prováděn podle definic pojmů a termínů níže v OP pro koupi zboží uvedených.

III.) OBECNÁ ČÁST

III./1 DEFINICE A OBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Vymezení pojmů

1.1. Smlouvou se rozumí kupní smlouva nebo smlouva o převodu licencí software uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem.

1.2. Dodavatelem se rozumí společnost FOMEI, nebo jiná osoba zvolená Zákazníkem při procesu vytváření objednávky, přičemž Zákazník provede volbu v příslušném kroku v nákupním košíku; osoba zvolená Zákazníkem bude identifikována také v automatickém odpovědním e-mailu. V případě uzavření smlouvy e-mailovou komunikací se rozumí Dodavatelem osoba uvedená v nabídce, která je Zákazníkovi zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

1.3. Zákazníkem se rozumí Spotřebitel nebo Podnikatel nebo Nepodnikající osoba

1.4. Spotřebitelem se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná.

1.5. Podnikatelem se rozumí každá osoba (fyzická i právnická osoba), která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a v souvislosti s touto činností uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná.

1.6. Nepodnikající osobou se rozumí jakákoliv další osoba (fyzická i právnická) odlišná od Spotřebitele nebo Podnikatele, která uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná

1.7. Dodávkou se rozumí dodání zboží nebo převod licencí software.

1.8. Předmětem dodávky se rozumí zboží nebo převod licencí software, a to včetně dokladů nutných k jejich převzetí a využití software. Namísto Předmětu dodávky může být použito v těchto OP pro koupi zboží též označení zboží.

1.9. Místem plnění se rozumí místo dodání zboží nebo místo předání software.

1.10. Dobou dodávky se rozumí doba předání zboží Dodavatelem a jeho převzetí Zákazníkem nebo prvním přepravcem (smlouva kupní) nebo doba předání software Dodavatelem a jeho převzetí Zákazníkem nebo prvním přepravcem (smlouva o převodu licencí software).

1.11. Cenou se rozumí dohodnutá cena zboží nebo cena za převod licencí software.

1.12. Splněním dodávky se rozumí splnění závazku Dodavatele dodat/ poskytnout předmět dodávky.

1.13. Licencí software se pro účely OP pro koupi zboží rozumí:

a) oprávnění k výkonu práva software užít tak, jak je užití definováno v ustanovení § 12 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"),

b) vlastnické či jiné právo k rozmnoženině software (počítačového programu), a to za účelem jejího využití, nikoli za účelem jejího dalšího převodu.

1.14. Výrobcem software se rozumí autor software nebo osoba oprávněná k výkonu práva dílo užít (držitel licence ve smyslu autorského zákona), pokud její oprávnění k výkonu práva dílo užít zahrnuje právo na rozmnožování díla nebo právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla.

2. Identifikace Zákazníka a její význam pro aplikaci občanského zákoníku a těchto OP pro koupi zboží na Spotřebitele, Podnikatele a Nepodnikající osobu

2.1. Podmínkou pro učinění objednávky prostřednictvím e-shopu je zaregistrování se nebo jednorázová identifikace. Ten, kdo činí zaregistrování se nebo jednorázovou identifikaci, je plně odpovědný za pravdivost a správnost údajů, které uvede a za škodu vzniklou uvedením nepravdivých a/nebo nesprávných údajů. Dodavatel není schopen ověřovat pravdivost a/nebo správnost sdělovaných údajů.

2.2. Zákazník může nakupovat v e-shopu na základě jednorázové identifikace bez zaregistrování se. E-shop v procesu činění objednávky nabídne Zákazníkovi formulář pro vyplnění údajů týkajících se jednorázové identifikace. Zákazník souhlasí s tím, aby s ním Dodavatel, příp. jím pověřená osoba, komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při identifikaci na e-shopu a potvrzuje, že zprávy či úkony doručované mu do e-mailové schránky mu jsou doručovány do jeho dispoziční sféry.

2.3. Zákazník může nakupovat v e-shopu též na základě zaregistrování se. E-shop nabídne Zákazníkovi formulář pro vyplnění registračních údajů. Vyplnění povinných registračních údajů Zákazníkem a souhlas s odesláním registračního formuláře (potvrzením tlačítka) je žádostí zákazníka o registraci. Přístupovými údaji do e-shopu jsou:

a) Přihlašovací jméno zvolené Zákazníkem,

b) Přihlašovací heslo, které poskytne Dodavatel (heslo poskytnuté Dodavatelem se doporučuje při prvním přihlášení Zákazníkem změnit)

Zákazník, kterému bylo poskytnuto přihlašovací heslo k jeho žádosti o registraci, je zaregistrovaný Zákazník.

Zaregistrovaný Zákazník souhlasí s tím, aby s ním Dodavatel, příp. jím pověřená osoba, komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci na e-shopu a potvrzuje, že zprávy či úkony doručované mu do e-mailové schránky mu jsou doručovány do jeho dispoziční sféry.

Zákazník bere na vědomí nutnost zacházet s přihlašovacím jménem a heslem opatrně a zabránit jejich zneužití.

2.4. Podmínkou pro učinění objednávky prostřednictvím e-mailu je uvedení minimálně následujících údajů:

a) u člověka (Fyzické osoby): jméno a příjmení, bydliště a jde-li o člověka, který vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a v souvislosti s touto činností činí objednávku jméno a příjmení, popř. má-li ji obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo („IČ“);

b) u Právnické osoby: název a sídlo a jde –li o právnickou osobu, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a v souvislosti s touto činností činí objednávku obchodní firmu či název, sídlo a identifikační číslo („IČ“).

2.5. Zákazník se považuje za Podnikatele, zejména pokud uvede:

a) obchodní firmu, nebo

b) identifikační číslo („IČ“) nebo

c) daňové identifikační číslo („DIČ“) nebo

d) údaje, z nichž vyplývá, že podniká na základě živnostenského oprávnění nebo jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů nebo

e) údaje, z nichž vyplývá, že provozuje zemědělskou výrobu a je zapsán do evidence podle zvláštního předpisu nebo

f) údaje, z nich vyplývá, že je zapsán do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku

2.6. Zákazník, který se dle výše uvedeného v těchto OP pro koupi zboží považuje za Podnikatele, svým souhlasem s těmito OP pro koupi zboží prohlašuje, že jeho nákup se týká jeho podnikatelské činnosti a zavazuje se za pravdivost tohoto svého prohlášení.

2.7. Je-li Zákazníkem Spotřebitel, jde o Smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni zaslání faktury Spotřebiteli, na niž se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. Na Smlouvu se Spotřebitelem se vztahují tyto OP pro koupi zboží v celém rozsahu, s výjimkou těch jejich ustanovení, jež se výslovně týkají Zákazníka, který je Podnikatelem nebo Nepodnikající osobou.

2.8. Je-li Zákazníkem Nepodnikající osoba, jde o Smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni zaslání faktury Nepodnikající osobě, na niž se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě. Na Smlouvu s Nepodnikající osobou se vztahuje z těchto OP pro koupi zboží část I.) Úvodní ustanovení, část III.) Obecná ustanovení, s výjimkou těch ustanovení části III.) jež se výslovně týkají Zákazníka, který je Podnikatelem, a z části IV. týkající se Smluv se Spotřebiteli jen ta ustanovení, na která je v části III.) ve vztahu k Zákazníkovi, který je Nepodnikající osobou výslovně odkazováno.

2.9. Je-li Zákazníkem Podnikatel, jde o Smlouvu dle platného a účinného občanského zákoníku ve znění ke dni zaslání faktury Podnikateli, na níž se vztahují obecná ustanovení občanského zákoníku. Na Smlouvu s Podnikatelem se vztahuje z těchto OP pro koupi zboží část I.) Úvodní ustanovení, část III.) Obecná ustanovení, s výjimkou těch ustanovení části III.) jež se výslovně týkají Zákazníka, který je Spotřebitelem nebo Nepodnikající Osobou, a z části IV. týkající se Smluv se Spotřebiteli jen ta ustanovení, na která je v části III.) ve vztahu k Zákazníkovi, který je Podnikatelem výslovně odkazováno.

2.10. Práva a povinnosti smluvních stran v těchto OP pro koupi zboží výslovně neupravená se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, tj. v občanském zákoníku, a je-li dodáván software i autorským zákonem.

2.11. Informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob (lidí)

Nakládaní s osobními údaji se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného ode dne 25.5. 2018 (dále jen Nařízení).

Dodavatel, tj.:
a) společnost FOMEI s.r.o. IČ: 46504869, se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275265,
b) nebo osoba odlišná od společnosti FOMEI a identifikovaná při volbě Zákazníka v příslušném kroku v nákupním košíku a také v automatickém odpovědním e-mailu; v případě uzavření smlouvy e-mailovou komunikací identifikovaná v nabídce, která je Zákazníkovi zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy,
přičemž Dodavatelem je vždy pouze jedna osoba (tedy společnost FOMEI, nebo osoba od ní odlišná), která je současně ve smyslu příslušných právních předpisů správcem osobních údajů, a je oprávněna veškeré osobní údaje poskytnuté mu Zákazníkem, tj.:

- údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Zákazníka či osoby za Zákazníka jednající (např. jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. trvalého pobytu; resp. u Zákazníka, který je fyzickou osobou podnikatelem, jméno, příjmení, sídlo, identifikační číslo („IČO“), daňové identifikační číslo („DIČ“), další údaje, z nichž vyplývá, že podniká či je zapsán do příslušného rejstříku či registru); a
- údaje umožňující kontakt se Zákazníkem (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné údaje)
- další údaje (např. bankovní spojení, údaje o sjednání dodávek zboží a využívání služeb, resp. případně i jakékoliv další osobní údaje obsažené v komunikaci se Zákazníkem).

zpracovávat bez souhlasu Zákazníka, neboť je zpracovává za účelem:

- splnění Smlouvy (zejména pro dodání Zboží, a to i prostřednictvím třetí strany, tj. smluvního dopravce/přepravce/prodejny, dle Zákazníkem podle jeho potřeby zvoleného způsobu v pro něj vyhovují době, apod.)
- splnění právních povinností Dodavatele (zejména povinností stanovených v oblasti vedení účetnictví, daňové správy, archivování, vyřizování reklamací, vrácení ceny při odstoupení od Smlouvy apod.)
- ochrany oprávněných zájmů Dodavatele či třetí strany (zejména pro doložení uzavření Smlouvy, řádného splnění Smlouvy a povinností z ní plynoucích, jako je např. dodání Zboží, vyřízení případné reklamace, obdržení/vrácení ceny; jakož i obecně pro zjišťování spokojenosti Zákazníka a komunikace s ním, apod.).

Poskytnutí shora uvedených osobních údajů je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich poskytnutí není možné uzavřít smlouvu, resp. Dodavatel bez toho, že mu budou Zákazníkem osobní údaje poskytnuty nemůže uzavřenou Smlouvu splnit ani nemůže plnit právními předpisy mu stanovené povinnosti a chránit oprávněné zájmy, a to ani své ani třetích osob.

Zpracování osobních údajů provádí Dodavatel, který je ve smyslu příslušných právních předpisů správcem údajů. Zpracování je prováděno v jeho sídle, popř. provozovnách, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovateli. Je-li Dodavatelem osoba odlišná od společnosti FOMEI, je společnost FOMEI zpracovatelem osobních údajů a osobní údaje zpracovává pro správce, kterým je Dodavatel jakožto osoba odlišná od společnosti FOMEI. Společnost FOMEI takto jako zpracovatel zpracovává všechny výše uvedené osobní údaje, neboť k objednávce Zboží dochází prostřednictvím internetových stránek společnosti FOMEI.

Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technických a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Osobní údaje Dodavatel, poskytuje, resp. může poskytnout:

- pokud je Dodavatelem společnost FOMEI společnosti FOMEI SLOVAKIA, s.r.o., která jako dceřiná společnost Správce, a to jak někdy přímo svým jménem na svůj účet, tak někdy jménem a na účet Správce, vyvíjí činnost na území Slovenské republiky;
- smluvním partnerům Správce, kdy jde zejména o subjekty poskytující Správci služby ve vztahu k zákazníkům, popř. subjekty zajišťují či koordinující zasílání zpráv apod.;
- státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu apod.;
- dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce, např. právním zástupcům. daňovým poradcům apod.
- společnosti FOMEI, pokud je Dodavatelem osoba odlišná od společnosti FOMEI, a to v souvislosti s uzavřením smlouvy prostřednictvím internetových stránek společnosti FOMEI
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv uzavřených s Dodavatelem povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Spokojenost s nákupem v eshopu FOMEI je zjišťována prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je tento eshop zapojen. Ty jsou zákazníkům zasílány pokaždé, když zde nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnou. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu společnosti FOMEI nebo Dodavatele odlišného od společnosti FOMEI, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu jsou pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží spolu s e-mailovou adresou zákazníka. Tyto osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je možné kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě takové námitky nebude dotazník dále zasílán na konkrétní emailovou adresu.

Zákazník (fyzická osoba) jako subjekt údajů má právo požadovat od Dodavatele přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, dále právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.

Kontaktní údaje na Dodavatele jsou:

Telefon: +420-495 056 509
Email: simek@fomei.com
Adresa: Machkova 587, 50011 Hradec Králové

V případě, že Dodavatelem není společnost FOMEI, jsou kontaktní údaje uvedené v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

Zákazník (fyzická osoba) jako subjekt údajů má též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Další informace jsou uvedeny na www.fomei.com v dokumentu „Informace o zpracování a ochraně osobních údajů“ je-li Dodavatelem společnost FOMEI. V případě, že Dodavatelem není společnost FOMEI, jsou tyto informace dostupné na internetových stránkách Dodavatele.

3. Obecná práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka

3.1. Dodavatel se zavazuje Splnit dodávku v Místě plnění sjednaném ve Smlouvě a v případě kupní smlouvy v místě určeném Zákazníkem a v Době dodávky sjednané ve Smlouvě.

3.2. Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli sjednaným způsobem sjednanou cenu

3.3. Zákazník se zavazuje poskytnout Dodavateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému splnění závazků Dodavatele plynoucích ze Smlouvy a těchto OP pro koupi zboží.

3.4. Zákazník se zavazuje seznámit se podrobně před prvním použitím Předmětu dodávky se všemi pravidly pro její používání obsaženými v návodech a příručkách výrobce a/nebo Dodavatele, které jsou součástí Předmětu dodávky. Zákazník se zavazuje oznámit písemně dodavateli veškeré dotazy a nejasnosti ohledně pravidel užívání Předmětu dodávky, a to bezodkladně po seznámení se s přiloženými doklady, a do doby vysvětlení ze strany dodavatele nepoužívat Předmět dodávky.

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cena včetně veškerých nákladů na dodání Předmětu dodávky (dopravu) je v případě využití e-shopu uvedena v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Zákazníka a v případě e-mailové komunikace je uvedena v nabídce Dodavatele, vždy v rozsahu cena bez DPH a cena včetně DPH a náklady na dodání (dopravu) bez DPH a náklady na dodání (dopravu) včetně DPH. Pokud je uvedeno více variant dodání (dopravy), je uveden vždy náklad na každou z variant dopravy bez DPH a včetně DPH a Zákazník si volí z nabízených způsobů dopravy.

Zákazník volí z následujícího způsobu (dodání) dopravy a úhrady ceny:

1. Osobní odběr:

platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny předmětu dodávky a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá při převzetí zboží v hotovosti či prostřednictvím platební karty, nebo předem na bankovní účet či prostřednictvím platební brány v případě, že je zboží vyzvednuto v provozovně Dodavatele, která tento způsob platby umožňuje. Způsob platby na bankovní účet je popsán níže pod bodem 2. písm. b) a způsob platby prostřednictvím platební brány je popsán pod bodem 2. písm. c) (Zaslání přepravní službou), přičemž po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je zboží možné osobně vyzvednout.

2. Zaslání přepravní službou:

a) Dobírka: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za předmět dodávky a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá při převzetí zboží od přepravní služby

b) Na bankovní účet: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží na základě faktury zaslané Zákazníkovi. Platba se provádí na účet uvedený na faktuře. Faktura je jako příloha e-mailové zprávy s potvrzením o přijetí objednávky ze strany Dodavatele zasílána na e-mail udaný Zákazníkem. Po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je zboží odesláno prostřednictvím přepravní služby

c)Platební brána umožňující online platební metody zobrazené vždy před provedením platby dle aktuálního stavu: Platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží. Platba se provádí dle dispozic pro zvolenou platební metodu. Po zaplacení celé účtované částky je zboží odesláno prostřednictvím přepravní služby

4.2. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli cenu v požadované výši buď při převzetí zboží (varianta dodání: Osobní odběr a/nebo Zaslání Přepravní službou s úhradou Dobírka), nebo předem (varianta dodání: Zaslání přepravní službou nebo Osobní odběr s úhradou Na bankovní účet, nebo Platební branou), pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak. Dodavatel vystaví daňový doklad odpovídající dodávce.

5. Splnění dodávky

5.1. Není-li ve Smlouvě dohodnuta Doba dodávky, budou dodávky Dodavatele prováděny (splněny) dle jeho provozních možností a dle provozních možností smluvních partnerů Dodavatele, a to co nejdříve.

5.2. Neodvratitelné události, jako vyšší moc, vyšší zásahy, dopravní a celní prodlení, stávky, výluky atd. a Dodavatelem nezpůsobené okolnosti opravňují Dodavatele k jednostrannému prodloužení doby dodávky, případně k odstoupení od Smlouvy.

5.3. Převzetím zboží přechází na Zákazníka nebezpečí ztráty a škody na zboží.

III./2 VYMEZENÍ SMLUVNÍCH TYPŮ

6. Kupní smlouva

6.1. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá zboží ve sjednaném Místě plnění a umožní mu nabýt vlastnické právo a Zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu.

6.2. Zákazník převezme zboží v místě jím určeném v závazné objednávce nebo v uzavřené Smlouvě.

7. Smlouva o převodu licencí software

7.1. Smlouvou o převodu licencí software je smlouva o úplatném převodu práva využívat rozmnoženinu software v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona.

7.2. Zákazník je oprávněn jinak rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit software a užívat software pouze v souladu s licenčním ujednáním výrobce software, k němuž přistoupil buď otevřením originálního obalu software, nebo odsouhlasením „licenčního ujednání“ při instalaci software.

7.3. Strany se dohodly, že bude-li Zákazník v prodlení s placením ceny 30 dnů, pozbývá následující den po uplynutí uvedené doby právo využívat rozmnoženinu software, případně oprávnění k výkonu práva software užít, bylo-li na něho převedeno, je povinen software neprodleně odinstalovat, tento dále nevyužívat ani neumožnit jeho jakékoliv využití. Zákazník není oprávněn do software nijak zasahovat, kopírovat jej anebo jinak jej přetvářet s výjimkami dle licenčního ujednání výrobce či dle platných právních předpisů. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do software, dokumentace software a předaných materiálů, rozmnožovat je nad rámec oprávnění stanovených autorským zákonem či příslušnou smlouvou o převodu licencí software, zejména je předávat třetím osobám, umožnit jejich využití třetími osobami, nebo vyvíjet počítačové programy založené na software anebo použít při vývoji počítačových programů software jako předlohu, to vše v rozporu s příslušnou smlouvou o převodu licencí software či autorským zákonem. Za rozmnožování je rovněž považováno kopírování na pevný disk nebo na jiný přenosný nosič dat, jakož i kopírování papírových podkladů.

7.4. Zákazník se zavazuje vrátit případný hardwarový klíč či jiné zařízení pro ochranu proti neoprávněnému využívání software do 30 dnů ode dne, kdy jeho právo vyžívat software, případně oprávnění k výkonu práva software užít zanikne (např. v případě upgrade produktu).

7.5. V případě rozporu mezi smlouvou o převodu licencí software a příslušnými „licenčnímu ujednáním“ výrobce, mají přednost „licenční ujednání“ výrobce.

III./3 ZÁRUKA A KONTROLA DODÁVKY

8. Záruka

8.1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost, tj. odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží po převzetí v záruční době (dále jen "záruka").

8.2. Záruční doba je 24 měsíců, není-li sjednána nebo jednostranně poskytnuta (například údajem na dodacím listu, daňovém dokladu apod.) jiná doba záruky za jakost nebo není-li záruka vyloučena.

8.3. V případě, že je na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, která uplyne dříve, než záruční doba 24 měsíců, trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží.

8.4. Záruka za jakost začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při dopravě zboží.

9. Výluky ze záruky

9.1. Záruka se nevztahuje na prodej použitého nebo poškozeného zboží (věci), není-li výslovně sjednána nebo výslovně jednostranně poskytnuta (například údajem na dodacím listu, daňovém dokladu apod.) záruka včetně uvedení konkrétní záruční doby i u tohoto zboží.

9.2. Záruka se nevztahuje na vady, způsobila-li je po přechodu práva nebezpečí škody na věci na Zákazníka (tj. po převzetí zboží) vnější událost. Záruka se nevztahuje na vady dodávky, které byly způsobeny: zaviněním Zákazníka, používáním dodávky v rozporu s pokyny výrobce či Dodavatele, dalším používáním poškozené či neúplné či jiné (včetně druhově shodné dodávky s jinými produktovými či sériovými čísly) dodávky, neprováděním pravidelné běžné uživatelské kontroly a údržby dle pokynů výrobce (v jakékoli podobě zejména v přiložené příručce), chybnou instalací Spotřebitele, nevhodným skladováním, nesprávným používáním, počítačovými viry, použitím spotřebního materiálu neodpovídajícího originální specifikaci, zásahy do dodávky jinou osobou, než která je oprávněna provádět servis, ledaže Spotřebitel prokáže, že výše uvedená manipulace závadu nezpůsobila. Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené třetí osobou, atmosférickým výbojem v elektrické síti, elektrostatickým výbojem, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN a chemickými vlivy. Dále se záruka nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek (nadměrná prašnost, vlhkost apod.) či v agresivním prostředí. Záruka se také nevztahuje na jakékoli poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

9.3. Záruka se dále nevztahuje na zboží (věci) či jejich části (díly), které jsou opotřebovatelné nebo spotřebovatelné (např. cartridge, tonery, tiskové hlavy, žárovky, zářivky, výbojky, baterie), pokud k jejich poškození nebo k jejichž snížení funkčnosti došlo opotřebením způsobeným užíváním zboží (věci).

9.4. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti dodaného softwaru způsobené zásahem Zákazníka nebo třetí osoby do nastavení instalovaného softwaru. Dodavatel neodpovídá za kompatibilitu dodávky s jinými zařízeními a softwarovými aplikacemi, u nichž nebyl požadavek na funkčnost Zákazníkem výslovně vymíněn.

10. Spotřební materiál

10.1. Je-li obsahem balení či předmětem dodávky nebo její částí či součástí spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, žárovka, zářivka, výbojka, baterie), je jeho životnost uvedena na výrobku, jeho obalu, návodu, nebo v záručním listě apod.) a není-li takto doba životnosti uvedena, činí životnost 6 měsíců.

10.2. Odpovědnost z vadného plnění ani záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží (věci) a nelze ji zaměňovat se životností nebo trvanlivostí nebo dobou použitelnosti zboží (věci). Právo uplatnit vady v zákonné či poskytnuté lhůtě tím není dotčeno, je však třeba přihlížet k výše uvedenému, že oprávnění z vadného plnění a/nebo záruky se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Pokud je takové zboží používáno, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o vadu plnění nebo záruční vadu.

11. Software

11.1. U dodávky spočívající v převodu licencí software se záruka poskytovaná Dodavatelem vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií a poruchy hardwarového příslušenství k software (HW klíč apod.) a nevztahuje se na funkčnost softwaru. Veškeré záruky, týkající se funkčnosti softwaru, plynou výhradně ze záručních podmínek obsažených v „licenčním ujednání“ výrobce software. Zákazník má právo uplatňovat odstranění vady, na kterou se záruka poskytuje, to neplatí pro funkčnost softwaru, která se řídí „licenčním ujednáním“ výrobce software.

12. Kontrola dodávky

12.1. Při převzetí dodávky je Zákazník povinen ihned při převzetí dodávky zkontrolovat dodávku dle výdejky/dodejky nebo dodacího či přepravního listu či jiného dokladu o dodávce. V případě zjevných vad včetně nesrovnalosti v množství, míře nebo hmotnosti či poškození obalu je Zákazník povinen uplatnit je ihned, zejména je vyznačit ihned při předání písemnou formou na doklad o převzetí a nechat si je potvrdit tím, kdo mu zboží předává (při dopravě přepravcem). Zákazník se zavazuje o takových vadách bezodkladně informovat Dodavatele a ten se mu zavazuje poskytnout nutnou součinnost. Pokud Zákazník převezme zboží zjevně poškozené nebo nekompletní či jinak zjevně vadné a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit. Potvrdí-li Zákazník převzetí zboží bez výhrad, má se za to, že zboží bylo převzato bez zjevných vad.

12.2. Vyjde-li vada najevo později než při předání dodávky, je Zákazník povinen oznámit Dodavateli vady bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči.

12.3. V oznámení o záruční vadě musí zákazník uvést přesný popis vady. Pokud se reklamace uplatněná Zákazníkem ukáže jako nedůvodná, musí zákazník uhradit dodavateli veškeré náklady spojené s reklamačním řízením, včetně nákladů na dopravu atd.

13. Pro Podnikatele

13.1. Práva z odpovědnosti za vady i ze záruky uplatňuje Zákazník, který je Podnikatelem, na kontaktní údaje dle bodu 19.1. těchto OP pro koupi zboží a při reklamaci je Podnikatel povinen doložit nabytí zboží dle bodu 19.2. Těchto OP pro koupi zboží.

13.2. Reklamaci Zákazníka, který je Podnikatelem, vyřídí Dodavatel, nebude-li dohodnuto jinak, jedním z následujících způsobů: a) dodáním chybějící části dodávky; b) poskytnutím slevy; c) bezplatným odstraněním vad, d) výměnou dodávky. U dodávky licence pak bude reklamace vyřízena jedním z následujících způsobů: a) dodáním chybějící části dodávky licence; b) výměnou média.

14. Speciální upozornění pro Spotřebitele a Nepodnikající osoby

14.1. Ujednáními části III. těchto OP pro koupi zboží nejsou dotčena práva Zákazníka, který je Spotřebitelem a na kterého se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a část IV. těchto OP pro koupi zboží tj. část týkající se Smluv se Spotřebiteli.

14.2. Ujednáními v části III. těchto OP pro koupi zboží nejsou dotčena práva Zákazníka, který je Nepodnikající osobou, na kterou se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě a z části IV/2 těchto OP pro koupi zboží (Práva z vadného plnění a postup pro uplatnění vad) článek 18. (Práva z vadného plnění) a z článku 19. (postup pro uplatnění vad) jen body 19.1. až 19.4. Práva z odpovědnosti za vady i ze záruky tedy uplatňuje Zákazník, který je Nepodnikající osobou na kontaktní údaje dle bodu 19.1. těchto OP pro koupi zboží a platí pro něj i body 19.1,19.2,19.3 a19.4. těchto OP pro koupi zboží.

IV.) ČÁST TÝKAJÍCÍ SE SMLUV SE SPOTŘEBITELI

IV./1 ODSTOUPENÍ BEZ UVEDENÍ DŮVODU

15. Možnost odstoupení a lhůta pro odstoupení

15.1. Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od uzavřené Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření smlouvy jde-li o:

a) o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b) o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

c) o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

15.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu (softwaru), pokud porušil jejich původní obal,

h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

i) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu,

j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

15.3. Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro koupi zboží výslovně žádá, aby digitální obsah dle Smlouvy, který není dodáván na hmotném nosiči, byl Dodavatelem dodán před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy a souhlasí s jeho dodáním před uplynutím této lhůty. Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro koupi zboží potvrzuje, že je srozuměn s tím, že bude-li mu digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, dodán před uplynutím 14denní lhůty od uzavření Smlouvy není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

16. Postup pro odstoupení

16.1. Má-li Spotřebitel právo dle výše v čl. 15 uvedeného odstoupit od Smlouvy, nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih.

16.2. K odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto OP pro koupi zboží a který lze nalézt i na eshop.fomei.com – záložka Záruční a reklamační podmínky, kde je formulář ke stažení uložen ve formátu pdf. Vyplněný formulář Spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Dodavatel neumožňuje odstoupení od Smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností Spotřebitele. V případě, že formulář Spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení Dodavatele informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Dodavatele: společnost FOMEI s.r.o.: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, nebo e-mailem na obchod@fomei.com), je-li společnost FOMEI Dodavatelem. Není-li Dodavatelem, zašle se dopis na adresu uvedenou v příslušném kroku v košíku (obsahuje název Dodavatele, adresu, e-mail a telefonní číslo pro zaslání odstoupení) a v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

16.3. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy podle toho, jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

17. Důsledky odstoupení

17.1. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zašle nebo osobně předá na: adresa FOMEI s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, je-li Dodavatelem společnost FOMEI. V opačném případě zboží zašle nebo předá adresu uvedenou v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží Spotřebitel odešle zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

17.2. V případě odstoupení od Smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Dodavateli.

17.3. V případě odstoupení od Smlouvy dle výše uvedeného Dodavatel vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Dodavatelem, které od něho na základě Smlouvy přijal), stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků Spotřebitel nenese žádné náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, není Dodavatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

17.4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

IV./2 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A POSTUP PRO UPLATNĚNÍ VAD

18. Práva z vadného plnění

18.1. Věc má vadu neodpovídá-li Smlouvě.

18.2. Jakost při převzetí: Dodavatel odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

18.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

18.4. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí případně v delší záruční době, pokud byla poskytnuta nebo sjednána.

18.5. Výše v bodě 18.4. uvedené neplatí, jde-li o použité spotřební zboží, u nichž je Spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady (to však jen z vady, z níž je Dodavatel zavázán - výluky viz. níže v bodech 18.7. a 18.8.), která se vyskytne u použitého spotřebního zboží v době 12 (dvanácti) měsíců od převzetí.

18.6. Nemá-li věc (zboží) vlastnosti výše uvedené, může Spotřebitel požadovat:

a) dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,

b) pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;

c) není-li výměna dle výše uvedeného možná či není možné dodání nové věci, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy.

d) je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady,

e) právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.

f) Neodstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

g) Má-li věc vadu, z níž je Dodavatel zavázán (výluky viz níže v bodech 18.7. a 18.8), a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

18.7. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

18.8. Právo z vady věci se neuplatní:

a) u věci prodávanou za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

18.9. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném ke zboží (věci) nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce.

19. Postup pro uplatnění vad (pro reklamaci)

19.1. Práva z vad lze uplatňovat u Dodavatele. Za tím účelem lze využít následující kontakty, pokud bude Dodavatelem společnost FOMEI:
e-mail: servis@fomei.com
adresa: FOMEI servis, Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
fax: +420-495 056 511
telefon: +420-495 056 505

Pokud jde Dodavatelem jiná osoba než společnost FOMEI, obdrží Spotřebitel informaci o kontaktech pro uplatňování vad v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu, nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

19.2. Při reklamaci je třeba doložit nabytí zboží, jehož vady jsou reklamovány, od Dodavatele (např. předložit záruční list; dodací list zboží; fakturu apod.).

19.3. Dodavatel při osobním uplatnění vady (reklamaci) Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

19.4. V případě uplatnění reklamace e-mailem nebo dopisem s uvedenou e-mailovou adresou bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi uvedenými v předcházejícím bodě zasláno Spotřebiteli e-mailem.

19.5. Reklamace včetně vyřízení vady, nebude-li se Spotřebitelem sjednána jiná lhůta, bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí lhůty bude-li reklamace důvodná, se považuje za podstatné porušení Smlouvy, pro něž může Spotřebitel odstoupit. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně vyřízení vady se neuplatní v případě záruky za jakost v rozsahu té části záruční doby, která jde nad rámec záruční doby v délce 24 měsíců. V tomto případě marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace včetně vyřízení vady neznamená podstatné porušení smlouvy a Spotřebitel tak z tohoto důvodu nemůže odstoupit od Smlouvy.

19.6. Pokud je reklamace důvodná má Spotřebitel právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací), může se jednat zejména o náklady na poštovné (zaslání zboží Dodavateli).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

20.1. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení takového sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Webové stránky České obchodní inspekce, na kterých jsou uvedeny podrobnější informace, jsou: www.coi.cz.

20.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Dodavatelem urovnat přímo. Návrh na zahájení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Dodavatele poprvé.

20.3. Pokud se spor mezi Spotřebitelem a Dodavatelem nepodaří urovnat přímo, poskytne Dodavatel Spotřebiteli informace uvedené v odstavci 20.1. v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

PŘÍLOHA: Oznámení o odstoupení od smlouvy (formulář pro odstoupení Spotřebitelem bez uvedení důvodu)

Tyto Obchodní podmínky společnosti FOMEI s.r.o. – koupě zboží jsou platné ode dne 1. února 2022 a jsou odsouhlasené ředitelem divize FOTO.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: FOMEI s.r.o.
Machkova 587
500 11 Hradec Králové

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*) / o poskytnutí těchto služeb(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum objednání(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum obdržení(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení Spotřebitele(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa Spotřebitele(*):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vrácenou částku prosím zašlete na účet č.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum: …………………………………………..
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu.