Obchodní podmínky společnosti FOMEI s.r.o. - koupě zboží


• 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
• 2. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY
• 3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ1.1. Vymezení pojmů


1.1.1. Smlouvou se rozumí kupní smlouva nebo smlouva o převodu licencí software uzavřená mezi Dodavatelem a Zákazníkem.
Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá zboží ve sjednaném Místě plnění a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu a Zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit sjednanou cenu.
Smlouvou o převodu licencí software je smlouva o úplatném převodu práva využívat rozmnoženinu software (tj. digitální obsah) v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona.

1.1.2. Dodavatelem se rozumí společnost FOMEI s.r.o., IČO: 46504869, se sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275265 (dále jen „společnost FOMEI“), nebo jiná osoba zvolená Zákazníkem při procesu vytváření objednávky v e-shopu, přičemž Zákazník provede volbu v příslušném kroku v nákupním košíku; osoba zvolená Zákazníkem bude identifikována také v automatickém odpovědním e-mailu. V případě uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací se rozumí Dodavatelem osoba uvedená v nabídce, která je Zákazníkovi zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

1.1.3. Zákazníkem se rozumí Spotřebitel nebo Podnikatel nebo Nepodnikající osoba.

1.1.4. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná.

1.1.5. Podnikatelem se rozumí každá osoba (fyzická i právnická osoba), která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, a v souvislosti s touto činností uzavírá smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná.

1.1.6. Nepodnikající osobou se rozumí jakákoliv právnická osoba odlišná od Spotřebitele a Podnikatele, která uzavírá Smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná (např. nepodnikající právnická osoba).

1.1.7. Dodávkou se rozumí dodání zboží nebo převod licencí software (tj. poskytnutí digitálního obsahu).

1.1.8. Předmětem dodávky se rozumí zboží nebo převod licencí software (tj. digitálního obsahu), a to včetně dokladů nutných k jejich převzetí a využití. Namísto Předmětu dodávky může být použito v těchto OP pro koupi zboží též označení zboží.

1.1.9. Místem plnění se rozumí místo dodání zboží nebo místo předání software (tj. digitálního obsahu).

1.1.10. Dobou dodávky se rozumí doba předání zboží Dodavatelem a jeho převzetí Zákazníkem nebo prvním přepravcem (smlouva kupní) nebo doba předání software (tj. digitálního obsahu) Dodavatelem a jeho převzetí Zákazníkem nebo prvním přepravcem (smlouva o převodu licencí software).

1.1.11. Cenou se rozumí dohodnutá cena zboží nebo cena za převod licencí software (tj. digitálního obsahu). Cena včetně veškerých nákladů na dodání Předmětu dodávky (dopravu) je v případě využití e-shopu uvedena v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Zákazníka a v případě e-mailové komunikace je uvedena v nabídce Dodavatele, vždy v rozsahu cena bez DPH a cena včetně DPH a náklady na dodání (dopravu) bez DPH a náklady na dodání (dopravu) včetně DPH. Pokud je uvedeno více variant dodání (dopravy), je uveden vždy náklad na každou z variant dopravy bez DPH a včetně DPH a Zákazník si volí z nabízených způsobů dopravy.

1.1.12. Splněním dodávky se rozumí splnění závazku Dodavatele dodat/ poskytnout Předmět dodávky.

1.1.13. Licencí software (tj. digitálního obsahu) se pro účely OP pro koupi zboží rozumí:
a) oprávnění k výkonu práva software užít tak, jak je užití definováno v ustanovení § 12 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen "autorský zákon"),
b) vlastnické či jiné právo k rozmnoženině software (počítačového programu), a to za účelem jejího využití, nikoli za účelem jejího dalšího převodu.

1.1.14. Výrobcem software (tj. digitálního obsahu) se rozumí autor software nebo osoba oprávněná k výkonu práva dílo užít (držitel licence ve smyslu autorského zákona), pokud její oprávnění k výkonu práva dílo užít zahrnuje právo na rozmnožování díla nebo právo na rozšiřování originálu nebo rozmnoženiny díla.

1.1.15. Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky (tj. uzavření Smlouvy).


1.2. Uzavření Smlouvy, rozhodné právo


1.2.1. Tyto Obchodní podmínky společnosti FOMEI s.r.o. koupě zboží (dále jen „OP pro koupi zboží“) upravují právní vztahy ze Smluv uzavřených na straně jedné Dodavatelem a na straně druhé Zákazníkem.

1.2.2. Těmito OP pro koupi zboží se v dále uvedeném rozsahu řídí právní vztahy z veškerých Smluv, jež jsou definovány v těchto OP pro koupi zboží (tj. Kupních a Smluv o převodu licencí software) a které jsou současně uzavřeny prostředky komunikace na dálku [tj. přes webovou aplikaci (e-shop) společnosti FOMEI a uzavření Smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu (eshopu), nebo prostřednictvím e-mailu (emailové komunikace)], pokud je Dodavatel na straně prodávajícího nebo převodce a není-li Dodavatelem a Zákazníkem výslovně písemně dohodnuto jinak.


Upozornění:
Tyto OP pro koupi zboží se nevztahují na smlouvy mezi Zákazníkem a Dodavatelem, jejichž předmětem je dodávka služeb, na které se vztahují Obchodní podmínky – poskytnutí služby.
Pokud je mezi Dodavatelem a Zákazníkem uzavřena písemná Rámcová kupní smlouva, mají její ustanovení přednost před ustanovením těchto OP pro koupi zboží.

1.2.3. Smlouva dle těchto OP pro koupi zboží vzniká v případě využití elektronického obchodu (e-shopu) odesláním objednávky Zákazníkem po zvolení zboží, způsobu dopravy a způsobu úhrady, a to kliknutím na tlačítko označené nápisem „Potvrdit nákup“. V případě uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací vzniká Smlouva dle těchto OP pro koupi zboží odesláním potvrzujícího e-mailu Dodavatelem Zákazníkovi, obsahujícího také zvolené zboží, způsob dopravy a způsob úhrady.
Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena a Zákazníkovi vzniká závazek k zaplacení v případě využití elektronického obchodu (e-shopu). V případě uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací je Smlouva uzavřena a Zákazníkovi vzniká závazek k zaplacení až odesláním potvrzujícího e-mailu Dodavatelem Zákazníkovi.

1.2.4. Zákazník v případě využití elektronického obchodu (e-shopu) odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP pro koupi zboží, jež jsou součástí Smlouvy ve smyslu těchto OP pro koupi zboží, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky (v tomto znění jsou dostupné z: www.fomei.com).

1.2.5. Právní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem včetně práv a povinností smluvních stran v těchto OP pro koupi zboží výslovně neupravených se řídí právním řádem České republiky a v rámci tohoto právního řádu zejména občanským zákoníkem a je-li dodáván software (tj. digitální obsah), také autorským zákonem (tj. zákonem č. 121/2000 Sb.). Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11.4.1980 (publikované pod č. 160/1991 Sb.) na Smlouvu a právní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem se vylučuje.

1.2.6. Je-li Zákazníkem Spotřebitel, jde o Smlouvu dle občanského zákoníku, na niž se vztahují zvláštní ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele a zvláštní ustanovení občanského zákoníku o prodeji zboží spotřebiteli, příp. o poskytování digitálního obsahu. Na Smlouvu se Spotřebitelem se vztahují tyto OP pro koupi zboží v celém rozsahu, s výjimkou těch jejich bodů, které se výslovně týkají Zákazníka, který je Podnikatelem nebo Nepodnikající osobou, a s výjimkou těch bodů v čl. 1. těchto OP pro koupi zboží, které vylučují nebo omezují ochranu, kterou Spotřebiteli poskytuje čl. 2. těchto OP pro koupi zboží (viz bod 1.4.7.3. a bod 1.4.8. těchto OP pro koupi zboží).

1.2.7. Je-li Zákazníkem Nepodnikající osoba, jde o Smlouvu dle občanského zákoníku, na níž se vztahují obecná ustanovení občanského zákoníku. Na Smlouvu s Nepodnikající osobou se vztahuje z těchto OP pro koupi zboží čl. 1. a 3. těchto OP pro koupi zboží, a dále body 2.6.1. a 2.6.2. těchto OP pro koupi zboží (Vady a Práva z vadného plnění) a body 2.6.4.1. až 2.6.4.3. těchto OP pro koupi zboží.

1.2.8. Je-li Zákazníkem Podnikatel, jde o Smlouvu dle občanského zákoníku, na níž se vztahují obecná ustanovení občanského zákoníku. Na Smlouvu s Podnikatelem se vztahuje z těchto OP pro koupi zboží čl. 1. a 3. těchto OP pro koupi zboží, a dále body 2.6.4.1. a 2.6.4.2. těchto OP pro koupi zboží.


1.3. Identifikace Zákazníka a její význam pro aplikaci občanského zákoníku a těchto OP pro koupi zboží na Spotřebitele, Podnikatele a Nepodnikající osobu


1.3.1. Podmínkou pro učinění objednávky prostřednictvím e-shopu je zaregistrování se nebo jednorázová identifikace. Ten, kdo činí zaregistrování se nebo jednorázovou identifikaci, je plně odpovědný za pravdivost a správnost údajů, které uvede a za škodu vzniklou uvedením nepravdivých a/nebo nesprávných údajů. Dodavatel není schopen ověřovat pravdivost a/nebo správnost sdělovaných údajů.

1.3.2. Zákazník může nakupovat v e-shopu na základě jednorázové identifikace bez zaregistrování se. E-shop v procesu činění objednávky nabídne Zákazníkovi formulář pro vyplnění údajů týkajících se jednorázové identifikace. Zákazník souhlasí s tím, aby s ním Dodavatel, příp. jím pověřená osoba, komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při identifikaci na e-shopu a potvrzuje, že zprávy či úkony doručované mu do e-mailové schránky mu jsou doručovány do jeho dispoziční sféry.

1.3.3. Zákazník může nakupovat v e-shopu též na základě zaregistrování se. E-shop nabídne Zákazníkovi formulář pro vyplnění registračních údajů. Vyplnění povinných registračních údajů Zákazníkem a souhlas s odesláním registračního formuláře (potvrzením tlačítka) je žádostí zákazníka o registraci. Přístupovými údaji do e-shopu jsou:
a) přihlašovací jméno – email zákazníka,
b) přihlašovací heslo, které poskytne Dodavatel (heslo poskytnuté Dodavatelem se doporučuje při prvním přihlášení Zákazníkem změnit).
Zákazník, kterému bylo poskytnuto přihlašovací heslo k jeho žádosti o registraci, je zaregistrovaný Zákazník.
Zaregistrovaný Zákazník souhlasí s tím, aby s ním Dodavatel, příp. jím pověřená osoba, komunikoval elektronicky prostřednictvím e-mailu, který uvedl při registraci na e-shopu, a potvrzuje, že zprávy či úkony doručované mu do e-mailové schránky mu jsou doručovány do jeho dispoziční sféry.
Zákazník bere na vědomí nutnost zacházet s přihlašovacím jménem a heslem opatrně a zabránit jejich zneužití.

1.3.4. Podmínkou pro učinění objednávky prostřednictvím e-mailu je uvedení minimálně následujících údajů:
a) u fyzické osoby Spotřebitele: jméno a příjmení, bydliště; a jde-li o fyzickou osobu Podnikatele: jméno a příjmení, popř. má-li ji, obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo („IČO“);
b) u právnické osoby Nepodnikající: název a sídlo; a jde-li o právnickou osobu Podnikatele: obchodní firmu či název, sídlo a IČO.

1.3.5. Zákazník se považuje za Podnikatele, zejména pokud uvede:
a) obchodní firmu a/nebo
b) IČO a/nebo
c) daňové identifikační číslo („DIČ“) a/nebo
d) jiné údaje, z nichž vyplývá, že je Podnikatelem (např. že podniká na základě živnostenského či jiného oprávnění nebo provozuje zemědělskou výrobu a je zapsán do evidence podle zvláštního předpisu nebo je zapsán do obchodního rejstříku nebo živnostenského rejstříku).
Zákazník, který se dle výše uvedeného v těchto OP pro koupi zboží považuje za Podnikatele, svým souhlasem s těmito OP pro koupi zboží prohlašuje, že jeho nákup se týká jeho podnikatelské činnosti a zavazuje se za pravdivost tohoto svého prohlášení.


1.4. Obecná práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka, zjevná chyba v ceně zboží


1.4.1. Dodavatel se zavazuje Splnit dodávku v Místě plnění sjednaném ve Smlouvě a v případě Kupní smlouvy v místě určeném Zákazníkem a v Době dodávky sjednané ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě dohodnuta Doba dodávky, budou dodávky Dodavatele prováděny (splněny) dle jeho provozních možností a dle provozních možností smluvních partnerů Dodavatele, a to co nejdříve.
Neodvratitelné události jako vyšší moc, vyšší zásahy, dopravní a celní prodlení, stávky, výluky, atd. a Dodavatelem nezpůsobené okolnosti opravňují Dodavatele k jednostrannému prodloužení Doby dodávky, příp. k odstoupení od Smlouvy.

1.4.2. Převzetím zboží přechází na Zákazníka nebezpečí ztráty a škody na zboží.

1.4.3. Zákazník se zavazuje zaplatit Dodavateli sjednaným způsobem sjednanou cenu. Zákazník se zavazuje uhradit Dodavateli cenu buď při převzetí zboží (varianta dodání: Osobní odběr a/nebo Zaslání přepravní službou s úhradou Dobírka), nebo předem (varianta dodání: Zaslání přepravní službou nebo Osobní odběr s úhradou na bankovní účet, nebo Platební branou), pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak. Dodavatel vystaví daňový doklad odpovídající Dodávce.

1.4.4. Zákazník se zavazuje poskytnout Dodavateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému splnění závazků Dodavatele plynoucích ze Smlouvy a těchto OP pro koupi zboží.

1.4.5. Zákazník se zavazuje seznámit se podrobně před prvním použitím Předmětu dodávky se všemi pravidly pro jeho používání obsaženými v návodech a příručkách výrobce a/nebo Dodavatele, které jsou součástí Předmětu dodávky. Zákazník se zavazuje oznámit písemně Dodavateli veškeré dotazy a nejasnosti ohledně pravidel užívání Předmětu dodávky, a to bezodkladně po seznámení se s přiloženými doklady, a do doby vysvětlení ze strany Dodavatele nepoužívat Předmět dodávky.

1.4.6. Vedle případů stanovených právními předpisy a těmito OP pro koupi zboží je Dodavatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží, a to do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy (viz bod 1.2.3. těchto OP pro koupi zboží). K odstoupení od Smlouvy dojde stornováním objednávky Zákazníka, o čemž bude Dodavatel Zákazníka informovat.
Zjevnou chybou v ceně zboží jsou zejména (nikoliv tedy výlučně):
a) cena zboží je na první pohled zjevně nesprávná (např. se výrazně odchyluje od obvyklé ceny zboží),
b) cena souvisejících služeb jako doprava, pojištění prodloužené záruky, apod., je zjevně nesprávná nebo
c) v ceně zboží chybí nebo přebývá jedna či více cifer, apod.

1.4.7. Smlouva o převodu licencí software:

1.4.7.1. Zákazník je oprávněn rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat či jinak měnit software a užívat software pouze v souladu s licenčním ujednáním výrobce software, k němuž přistoupil buď otevřením originálního obalu software (tj. digitálního obsahu), nebo odsouhlasením „licenčního ujednání“ při instalaci software (tj. digitálního obsahu).

1.4.7.2. Strany se dohodly, že bude-li Zákazník v prodlení s placením ceny 30 dnů, pozbývá následující den po uplynutí uvedené doby právo využívat rozmnoženinu software (digitální obsah), případně oprávnění k výkonu práva software užít, bylo-li na něho převedeno, je povinen software neprodleně odinstalovat, tento dále nevyužívat ani neumožnit jeho jakékoliv využití. Zákazník není oprávněn do software nijak zasahovat, kopírovat jej anebo jinak jej přetvářet s výjimkami dle licenčního ujednání výrobce či dle platných právních předpisů. Zákazník není oprávněn jakkoli zasahovat do software, dokumentace software a předaných materiálů, rozmnožovat je nad rámec oprávnění stanovených autorským zákonem či příslušnou Smlouvou o převodu licencí software, zejména je předávat třetím osobám, umožnit jejich využití třetími osobami, nebo vyvíjet počítačové programy založené na software anebo použít při vývoji počítačových programů software jako předlohu, to vše v rozporu s příslušnou Smlouvou o převodu licencí software či autorským zákonem. Za rozmnožování je rovněž považováno kopírování na pevný disk nebo na jiný přenosný nosič dat, jakož i kopírování papírových podkladů.

1.4.7.3. Zákazník se zavazuje vrátit případný hardwarový klíč či jiné zařízení pro ochranu proti neoprávněnému využívání software (digitálního obsahu) do 30 dnů ode dne, kdy jeho právo vyžívat software, případně oprávnění k výkonu práva software užít zanikne (např. v případě upgrade produktu).

1.4.7.4. V případě rozporu mezi Smlouvou o převodu licencí software a příslušnými „licenčnímu ujednáním“ výrobce mají přednost „licenční ujednání“ výrobce.

1.4.8. Kontrola Dodávky, uplatnění práv z vad:

1.4.8.1. Při převzetí Dodávky je Zákazník povinen ihned při převzetí dodávky zkontrolovat dodávku dle výdejky/dodejky nebo dodacího či přepravního listu či jiného dokladu o Dodávce. V případě zjevných vad včetně nesrovnalosti v množství, míře nebo hmotnosti či poškození obalu je Zákazník povinen uplatnit je ihned, zejména je vyznačit ihned při předání písemnou formou na doklad o převzetí a nechat si je potvrdit tím, kdo mu zboží předává (při dopravě přepravcem). Zákazník se zavazuje o takových vadách bezodkladně informovat Dodavatele a ten se mu zavazuje poskytnout nutnou součinnost. Pokud Zákazník převezme zboží zjevně poškozené nebo nekompletní či jinak zjevně vadné a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit. Potvrdí-li Zákazník převzetí zboží bez výhrad, má se za to, že zboží bylo převzato bez zjevných vad.

1.4.8.2. Vyjde-li vada najevo později než při předání Dodávky, je Zákazník povinen oznámit Dodavateli vadu bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči.

1.4.8.3. V oznámení o záruční vadě musí Zákazník uvést přesný popis vady. Pokud se reklamace uplatněná Zákazníkem ukáže jako nedůvodná, musí Zákazník uhradit Dodavateli veškeré náklady spojené s reklamačním řízením, včetně nákladů na dopravu, atd.

1.4.8.4. Pro Podnikatele:
Práva z odpovědnosti za vady i ze záruky uplatňuje Podnikatel na kontaktní údaje dle bodu 2.6.4.1. těchto OP pro koupi zboží a při uplatnění práv z vad je Podnikatel povinen doložit nabytí zboží dle bodu 2.6.4.2. těchto OP pro koupi zboží.
Reklamaci vyřídí Dodavatel, nebude-li dohodnuto jinak, jedním z následujících způsobů:
a) dodáním chybějící části Dodávky;
b) poskytnutím slevy;
c) bezplatným odstraněním vad, nebo
d) výměnou Dodávky.
U dodávky licence software pak bude reklamace vyřízena jedním z následujících způsobů:
a) dodáním chybějící části Dodávky licence software; nebo
b) výměnou média.


2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY PRO SPOTŘEBITELEDodavatel tímto poskytuje podle § 1820 odst. 1 ve spojení s § 1824 občanského zákoníku a podle § 1826 občanského zákoníku Spotřebiteli tyto předsmluvní informace:

2.1. Svoji totožnost (název, IČO), adresu sídla, telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické pošty případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který Dodavatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který Spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s Dodavatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění, adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla
- FOMEI s.r.o., IČO: 46504869, sídlem Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000
- provozovna: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
- telefonní číslo: 495056500, e-mail: obchod@fomei.com.
V případě, že bude Smlouva uzavřena namísto se společností FOMEI s jinou osobou, která bude v pozici Dodavatele, bude tato jiná osoba identifikována (v rozsahu dle předchozí věty) při volbě Dodavatele Spotřebitelem v e-shopu v příslušném kroku v nákupním košíku a dále též v automatickém odpovědním e-mailu, nebo při uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

V případě, že společnost FOMEI jedná za jiného podnikatele (a ten je Dodavatelem), obdrží Spotřebitel způsobem uvedeným v přechozím odstavci vedle identifikačních údajů také adresu, na niž může zaslat stížnost (tato adresa je uvedena níže v bodě 2.4.4. těchto OP pro koupi zboží).


2.2. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností


2.2.1. Zboží je označeno, včetně popisu jeho hlavních vlastností při výběru zboží na e-shopu a jeho vložení do nákupního košíku. V případě uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací je označení zboží a popis jeho hlavních vlastností uveden v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační email předem před uzavřením Smlouvy.


2.3. Celková cena zboží, případně způsob jejího výpočtu, pokud povaha zboží neumožňuje tuto cenu rozumně určit předem, včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění


2.3.1. Cena zboží je v e-shopu uvedena včetně DPH i bez DPH a zahrnuje i veškeré poplatky stanovené právními předpisy.

Upozornění
Ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny. Může proto nastat situace, kdy při objednání většího počtu zboží bude konečná cena nepatrně odlišná od původně uvedené. To může být způsobeno právě zaokrouhlováním cen.
V případě zjevné chyby v ceně zboží je Dodavatel oprávněn v souladu s bodem 1.4.6. těchto OP pro koupi zboží odstoupit od Smlouvy.

2.3.2. V cenách zboží jsou započítány náklady na likvidaci elektroodpadu dle příslušných platných právních předpisů. Informace o sběrných místech lze dohledat na: www.remasystem.cz a www.ekolamp.cz a www.ecobat.cz.

2.3.3. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím e-mailové komunikace je cena zboží uvedena v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

2.3.4. Uzavíraná Smlouva není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou s opakovaným plněním a neuvádí se tak údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období.


2.4. Způsob a čas dodání a náklady na dodání, pravidla pro vyřizování stížností


2.4.1. Čas dodání je uváděn v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Spotřebitele v případě využití e-shopu a v případě využití e-mailové komunikace je čas dodání uveden v nabídce Dodavatele, v obou případech však pouze jako čas předpokládaného dodání, neboť Dodavatel není schopen určit čas dodání předem zcela přesně. Pokud zboží není skladem, čas dodání nelze určit předem, navíc může překročit i 30 dní. Na tuto skutečnost je však Spotřebitel upozorněn předem, aby se tak mohl rozhodnout, zda objednávku za těchto podmínek učiní či nikoliv.

2.4.2. Náklady na dodání (dopravu) zboží se liší dle výše ceny objednaného zboží, zvoleného způsobu odběru/dodání zboží a rozměru zásilky, popř. poskytovatele dopravy. Konkrétní výše nákladů na dodání (dopravu) bez DPH a včetně DPH se v e-shopu zobrazuje při zadávání objednávky. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím e-mailu je způsob dodání, jak jsou níže uvedeny, a tím také cena dodání navržen již v nabídce Dodavatele.

2.4.3. Způsob dodání zboží je možné si zvolit dle níže uvedeného

A) Osobní odběr na prodejně

ČR – je-li zvoleno vyzvednutí zboží na prodejně na území České republiky, kdy tento způsob dodání je možný vždy pouze dle aktuální nabídky takových prodejen uvedených v e-shopu, je účtováno přepravné a balné a DPH ve výši uvedené v e-shopu před odesláním objednávky ze strany Spotřebitele v případě využití e-shopu; v případě využití e-mailové komunikace je výše přepravného, balného a DPH uvedena v nabídce Dodavatele.

SR – je-li zvoleno vyzvednutí zboží na prodejně na území Slovenské republiky, kdy tento způsob dodání je možný vždy pouze dle aktuální nabídky takových prodejen uvedených v e-shopu, je účtováno dopravné a DPH ve výši uvedené v e-shopu před odesláním objednávky ze strany Spotřebitele v případě využití e-shopu; v případě využití e-mailové komunikace je výše dopravného a DPH uvedena v nabídce Dodavatele.

V případě, že zboží spadá do kategorie Profisortiment, není možné si je vyzvednout na prodejně označené jen jako typ: "Partnerská prodejna". Možnosti dodání v tomto případě jsou:
a) vyzvednout si zboží na prodejně označené i jako typ prodejny: "Proficentrum",
b) nechat si zboží zaslat přepravní službou [viz. níže v tomto bodě sub B)], nebo
c) po předchozí domluvě si zboží vyzvednout přímo ve skladu provozovny společnosti FOMEI na adrese Machkova 587, 50011 Hradec Králové, a to v pracovní dny v době od 7h do 14h nebo na jiné adrese a v době sdělené Dodavatelem odlišným od společnosti FOMEI.

V případně osobního odběru na prodejně je též možné si přímo u této prodejny domluvit i jiný způsob dodání. Takto vytvořená objednávka však není ukládána do systému společnosti FOMEI, ale přímo zvolené prodejny, proto její stav nemohou sledovat ani registrovaní Zákazníci. Dodání zboží a jeho podmínky včetně nákladů se přitom řídí dle dohody s příslušnou prodejnou.

B) Zaslání přepravní službou
Pro dodání přepravní službou je třeba, pokud nejde o registrovaného Zákazníka, vždy před odesláním objednávky vyplnit doručovací údaje. Zboží je doručováno přepravní službou, a to v rámci ČR a v rámci SR.

ČR – v případě dodání do určeného místa v České republice jsou výše nákladů na dodání a DPH uvedené v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Zákazníka v případě využití e-shopu; v případě využití e-mailové komunikace jsou výše nákladů na dodání a DPH uvedené v nabídce Dodavatele. Termín dodání v ČR je zpravidla do 5 pracovních dnů.

SR – v případě dodání do určeného místa ve Slovenské republice jsou výše nákladů na dodání a DPH uvedené v e-shopu před učiněním závazné objednávky ze strany Zákazníka v případě využití e-shopu; v případě využití e-mailové komunikace jsou výše nákladů na dodání a DPH uvedené v nabídce Dodavatele. Termín dodání v SR je zpravidla do 10 pracovních dnů.

2.4.4. S případnými stížnostmi se Spotřebitel může obrátit na Dodavatele, a to v případě společnosti FOMEI na:
FOMEI s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, nebo na email: obchod@fomei.com, příp. telefonicky na čísle 495 056 500.
V případě, že Dodavatelem není společnost FOMEI, jsou kontaktní údaje (zejména adresa, na niž lze zaslat stížnost) uvedeny v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu; při uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.


2.5. Způsob platby


2.5.1. V případě objednání zboží prostřednictvím e-shopu lze zvolit způsob platby z následujících možných variant na výběr daných v rámci činěné objednávky prostřednictvím e-shopu:

A) Osobní odběr na prodejně: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá
a) při převzetí zboží v hotovosti či prostřednictvím platební karty, nebo
b) předem na bankovní účet či prostřednictvím platební brány v případě, že je zboží vyzvednuto v provozovně společnosti FOMEI, která tento způsob platby umožňuje. Způsob platby na bankovní účet a prostřednictvím platební brány je popsán níže v tomto bodě sub B), přičemž po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je zboží možné osobně vyzvednout.

B) Zaslání přepravní službou: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží. Platba se provádí dle dispozic pro zvolenou platební metodu.
a) dobírka: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá při převzetí zboží od přepravní služby;
b) na bankovní účet: platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží na základě faktury zaslané Spotřebiteli. Platba se provádí na účet uvedený na faktuře. Faktura je jako příloha e-mailové zprávy s potvrzením o přijetí objednávky ze strany Dodavatele zasílána na e-mail udaný Spotřebitelem. Po zaplacení celé účtované částky na účet podle faktury je zboží odesláno prostřednictvím přepravní služby.
c) PayU: platební brána umožňující online platební metody zobrazené vždy před provedením platby dle aktuálního stavu. V případě dodávek na území Slovenské republiky se využívá GOPAY namísto PayU. I v tomto případě jsou online platební metody zobrazené vždy před provedením platby dle aktuálního stavu.

2.5.2. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím e-mailu je způsob platby, jak je výše uvedeno, navržen již v nabídce Dodavatele. Podle takto určeného způsobu platby se bude postupovat (viz bod 2.5.1. těchto OP pro koupi zboží).


2.6. Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky, poprodejním servisu a jejich podmínkách a další podmínky pro uplatňování těchto práv


2.6.1. Vady

2.6.1.1. Zboží (včetně digitálního obsahu) má vadu neodpovídá-li při převzetí, resp. v případě digitálního obsahu při zpřístupnění, Smlouvě. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

2.6.1.2. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí, resp. v případě digitálního obsahu při zpřístupnění, nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Spotřebiteli, že zboží včetně digitálního obsahu
a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, resp. v případě digitálního obsahu ujednanému popisu a druhu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
b) je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž Dodavatel souhlasil, a
c) je dodáno, resp. v případě digitálního obsahu poskytnut, s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, resp. v případě digitálního obsahu včetně návodu k instalaci a s uživatelskou podporou.

2.6.1.3. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností (viz bod 2.6.1.2. těchto OP pro koupi zboží)
a) je zboží (včetně digitálního obsahu) vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
b) zboží množstvím, resp. v případě digitálního obsahu rozsahem, jakostí a dalšími vlastnostmi, resp. v případě digitálního obsahu výkonnostními parametry, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, resp. v případě digitálního obsahu včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity, a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Dodavatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením (Dodavatel však není vázán tímto veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv),
c) je zboží dodáno, s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat, resp. v případě digitálního obsahu poskytován s příslušenstvím a pokyny k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat, a
d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Dodavatel Spotřebiteli poskytl před uzavřením Smlouvy, resp. v případě digitálního obsahu odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které Dodavatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.
Výše v tomto bodě 2.6.1.3. těchto OP pro koupi zboží uvedené se nepoužije v případě, že Dodavatel Spotřebitele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozorní, že se některá vlastnost zboží (včetně digitálního obsahu) liší a Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně bude souhlasit.

2.6.1.4. Projeví-li se vada v průběhu 1 roku od převzetí, resp. v případě digitálního obsahu od zpřístupnění, má se za to, že zboží, resp. digitální obsah, bylo vadné již při převzetí, resp. zpřístupnění, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

2.6.1.5. Neprovedl-li Spotřebitel, v případě věci (zboží) s digitálními vlastnostmi (tj. hmotné movité věci, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce) nebo v případě digitálního obsahu, aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že Spotřebitel nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.

2.6.1.6. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle Smlouvy provedena Dodavatelem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Dodavatel nebo poskytovatel digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
V případě digitálního obsahu odpovídá Dodavatel Spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu s digitálním prostředím Spotřebitele, které bylo podle Smlouvy provedeno Dodavatelem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že propojení provedl Spotřebitel a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého Dodavatelem.

2.6.2. Práva z vadného plnění (vad dle bodu 2.6.1. těchto OP pro koupi zboží)

2.6.2.1. Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci (zboží) mohou strany zkrátit dobu podle předchozí věty až na 1 rok od převzetí.
Je-li předmětem koupě věc (zboží) s digitálními vlastnostmi a má-li být podle Smlouvy digitální obsah poskytován soustavně po určitou dobu, může Spotřebitel vytknout vadu, která se na něm vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Spotřebitel právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.

Upozornění
Je-li společně se zbožím poskytnut dárek (včetně digitálního obsahu bez ohledu na to, zda je poskytnut na hmotném nosiči, příp. věci s digitálními vlastnostmi), nemá Spotřebitel ve vztahu k tomuto dárku práva z vadného plnění.

2.6.2.2. Má-li zboží vadu, může Spotřebitel požadovat její odstranění, a to podle své volby
a) dodáním nového zboží bez vady nebo
b) opravou zboží,
ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Má-li vadu digitální obsah, může Spotřebitel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.

Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí (viz níže) tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme Dodavatel zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, Dodavatel provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.
V případě digitálního obsahu odstraní Dodavatel vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil Spotřebiteli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho Spotřebitel požadoval.

Nepřevezme-li Spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej Dodavatel vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží Dodavateli úplata za uskladnění, přičemž neujednají-li Dodavatel a Spotřebitel její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.

2.6.2.3. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud
a) Dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s předchozím bodem 2.6.2.2. těchto OP pro koupi zboží,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo
d) je z prohlášení Dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které Spotřebitel obdržel. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, Dodavatel vrátí Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.

V případě digitálního obsahu může Spotřebitel požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud
a) Dodavatel vadu neodstranil v souladu s předchozím bodem 2.6.2.2. těchto OP pro koupi zboží nebo je z prohlášení Dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele,
b) se vada projeví i po odstranění, nebo
c) je vada podstatným porušením Smlouvy.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl Spotřebiteli poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Spotřebiteli náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Spotřebitel však nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada digitálního obsahu jen nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná.
Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, Dodavatel mu může zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupní. Spotřebitel se při odstoupení od Smlouvy zdrží užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě, a to bez ohledu na to, zda mu Dodavatel zabrání v jeho dalším užívání.
Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej Dodavateli na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu, přičemž Dodavatel může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od ukončení závazku. Bod 2.13.8. těchto OP pro koupi zboží se v části týkající se poskytnutí digitálního obsahu uplatní i zde.
Peněžité částky, které má Dodavatel z důvodu vadného plnění vydat Spotřebiteli, vrátí Dodavatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy u něj Spotřebitel uplatnil příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým Spotřebitel uhradil odměnu, ledaže Spotřebitel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.

2.6.2.4. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

2.6.3. Záruka za jakost

2.6.3.1. Dodavatel poskytuje na zboží záruku za jakost, tj. odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží po převzetí v záruční době (dále také jako "záruka"). Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při dodávce (přepravě) zboží.

2.6.3.2. Záruka za jakost se však nevztahuje na:
a) prodej použitého nebo poškozeného zboží, není-li výslovně sjednána nebo výslovně jednostranně poskytnuta (např. údajem na dodacím listu, daňovém dokladu, apod.) včetně konkrétní záruční doby i u tohoto zboží;
b) dárek (včetně věci s digitálními vlastnostmi, digitálního obsahu, příp. digitálního obsahu na hmotném nosiči) poskytnutý společně se zbožím,
c) vady zboží, které způsobila po přechodu práva nebezpečí škody na věci na Spotřebitele (tj. po převzetí zboží) vnější událost;
d) vady zboží, které byly způsobeny: zaviněním Spotřebitele; používáním zboží v rozporu s pokyny výrobce či Dodavatele; dalším používáním poškozeného či neúplného či jiného (včetně druhově shodného zboží s jinými produktovými či sériovými čísly) zboží; neprováděním pravidelné běžné uživatelské kontroly a údržby dle pokynů výrobce (v jakékoli podobě, zejména v přiložené příručce); chybnou instalací Spotřebitele; nevhodným skladováním; nesprávným používáním; počítačovými viry; použitím spotřebního materiálu neodpovídajícího originální specifikaci; zásahy do zboží jinou osobou, než která je oprávněna provádět servis, ledaže Spotřebitel prokáže, že tato manipulace závadu nezpůsobila;
e) vady (poškození) zboží způsobené třetí osobou, atmosférickým výbojem v elektrické síti, elektrostatickým výbojem, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN, chemickými vlivy; vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek (nadměrná prašnost, vlhkost, apod.) či v agresivním prostředí;
f) vady (poškození) zboží způsobené nadměrným mechanickým opotřebením;
g) zboží či jeho části (díly), které jsou opotřebovatelné nebo spotřebovatelné (např. cartridge, tonery, tiskové hlavy, žárovky, zářivky, výbojky, baterie), pokud vada vznikla opotřebením nebo spotřebováním způsobeným užíváním zboží;
h) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání;
i) případy nefunkčnosti původního Dodavatelem dodaného SW (digitálního obsahu) způsobené zásahem Spotřebitele nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW; na nekompatibilitu zboží s jinými zařízeními a SW aplikacemi, u nichž nebyl požadavek na funkčnost Spotřebitelem výslovně vymíněn.

2.6.3.3. Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, tiskový válec, lampa projektoru, baterie, různé druhy osvětlení a podobné) nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se použitelnost (životnost) místo záruky za jakost. Použitelnost (životnost) může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití, případně v počtu vytištěných stran či jinak obdobně specifikovaná.
Právo Spotřebitele z odpovědnosti za vady ani ze záruky za jakost tím není dotčeno. Spotřebitel však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat s použitelností (životností) zboží. Použitelnost (životnost) zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud se zboží používá déle, než je obvyklá použitelnost (životnost), je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

2.6.3.4. U dodávky spočívající v převodu licencí software (digitálního obsahu) se záruka poskytovaná Dodavatelem vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií a poruchy hardwarového příslušenství k software (HW klíč, apod.) a nevztahuje se na funkčnost softwaru. Veškeré záruky týkající se funkčnosti softwaru plynou výhradně ze záručních podmínek obsažených v „licenčním ujednání“ výrobce software.

2.6.3.5. Záruční doba je 24 měsíců, není-li sjednána nebo jednostranně poskytnuta (například údajem na dodacím listu, daňovém dokladu, záručním listu, apod.) jiná doba záruky za jakost nebo není-li záruka vyloučena.

2.6.3.6. V případě, že je na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba použitelnosti (životnosti), která uplyne dříve než záruční doba 24 měsíců, trvá záruční doba vždy jen do doby použitelnosti (životnosti), jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží. Je-li obsahem balení či předmětem dodávky nebo její částí či součástí spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, žárovka, zářivka, výbojka, baterie), je jeho použitelnost (životnost) uvedena na výrobku, jeho obalu, návodu, apod.), a není-li takto uvedena, činí 6 měsíců.

2.6.3.7. Záruční doba běží od převzetí zboží Spotřebitelem; bylo-li zboží podle Smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Dodavatel vydá Spotřebiteli nejpozději při převzetí zboží potvrzení o záruce za jakost (záruční list) ve smyslu § 2174a občanského zákoníku.

2.6.3.8. Spotřebitel má právo uplatňovat ze záruky odstranění vady, na kterou se záruka poskytuje (tj. dodání nového zboží bez vad nebo opravu zboží); to neplatí pro funkčnost softwaru (digitálního obsahu), která se řídí „licenčním ujednáním“ výrobce software.

2.6.4. Postup při uplatnění vad (dle bodu 2.6.1. těchto OP pro koupi zboží a záručních vad):

2.6.4.1. Práva z vad může Spotřebitel uplatňovat u Dodavatele. Za tím účelem může využít následujících kontaktů, pokud bude Dodavatelem společnost FOMEI:
- e-mail: servisfoto@fomei.com
- adresa: FOMEI servis, Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
- telefon: +420-495 056 505.
Pokud je Dodavatelem jiná osoba než společnost FOMEI, obdrží Spotřebitel informaci o kontaktech pro uplatňování vad v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu, nebo při uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

2.6.4.2. Při uplatnění práv z vad je třeba doložit nabytí zboží, jehož vady jsou reklamovány, od Dodavatele (např. předložit záruční list; dodací list zboží; fakturu, apod.).

2.6.4.3. Dodavatel při osobním uplatnění vady (reklamaci) Spotřebiteli vydá písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
V případě uplatnění vady (reklamaci) e-mailem nebo dopisem s uvedenou e-mailovou adresou bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi dle předchozí věty zasláno Spotřebiteli e-mailem.

2.6.4.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Spotřebitel o tom musí být informován, nebude-li se Spotřebitelem sjednána delší lhůta, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace; je-li předmětem Smlouvy poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a k účelu, pro nějž ho Spotřebitel požadoval. Po marném uplynutí lhůty dle předchozí věty, je-li reklamace důvodná, může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady se neuplatní v případě záruky za jakost v rozsahu té části záruční doby, která jde nad rámec záruční doby v délce 24 měsíců. V tomto případě marné uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady nedává Spotřebiteli z tohoto důvodu právo odstoupit od Smlouvy ani požadovat přiměřenou slevu.

2.6.4.5. Upozornění
Dodavatel upozorňuje Spotřebitele na to, aby si veškerá svá data uložená na reklamovaném zboží na své náklady zálohoval a zabezpečil proti zneužití či poškození před tím, než bude zboží předáno Dodavateli k vyřízení reklamace (práv z vad). Dodavatel neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na reklamovaném zboží.

2.6.4.6. Pokud je reklamace důvodná, má Spotřebitel právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací), přičemž se může jednat zejména o náklady na poštovné (zaslání zboží Dodavateli).

2.6.5. Údaje o poprodejním servisu a jeho podmínkách:

2.6.5.1. Dodavatel poskytuje poprodejní servis v rámci práv z vadného plnění a záruky za jakost (viz body 2.6.1. až 2.6.4. těchto OP pro koupi zboží).


2.7. Údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nebo má-li být závazek automaticky prodlužován:


2.7.1. Smlouvy uzavírané dle těchto OP pro koupi zboží s Dodavatelem nejsou smlouvami na dobu neurčitou ani smlouvami s automatickým prodlužováním a neuvádí se proto doba trvání závazku a podmínky ukončení závazku.


2.8. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, včetně technických ochranných opatření


2.8.1. Tyto údaje jsou obsaženy při objednání zboží prostřednictvím e-shopu v popisu zboží, se kterým se má Spotřebitel možnost seznámit před uzavřením Smlouvy nebo učiněním závazné objednávky. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím e-mailu jsou tyto údaje zaslány Spotřebiteli společně s popisem zboží před učiněním závazné objednávky nebo před uzavřením Smlouvy.


2.9. Údaje o možnosti digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi fungovat společně s technickým a programovým vybavením, které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá, aniž je zapotřebí je převést (kompatibilita), nebo s jiným technickým a programovým vybavením, než které se obvykle s digitálním obsahem, službou digitálního obsahu a věcí s digitálními vlastnostmi téhož druhu používá (interoperabilita), které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy


2.9.1. Tyto údaje v rozsahu, které jsou z dostupných informací Dodavateli známy, jsou obsaženy při objednání zboží prostřednictvím e-shopu v popisu zboží, se kterým se má Spotřebitel možnost seznámit před uzavřením Smlouvy nebo učiněním závazné objednávky. V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím emailu jsou tyto údaje v rozsahu uvedeném v předcházející větě zaslány Spotřebiteli společně s popisem zboží před učiněním závazné objednávky nebo před uzavřením Smlouvy.


2.10. Náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby:


2.10.1. Dodavatel neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku; to nevylučuje náklady, které za prostředek komunikace na dálku nebo jeho využívání hradí na svůj účet Spotřebitel svému dodavateli služeb komunikace na dálku.


2.11. Údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a jejích podmínkách


2.11.1. V případě, že je zvolena varianta dodání zboží zaslání přepravní služnou či osobní odběr na prodejně a v rámci ní varianta úhrady na bankovní účet, pak platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží na základě údajů (o částce, čísle účtu a variabilním symbolu) zaslaných Spotřebiteli v automatickém odpovědním e-mailu. Platba se provádí dle údajů uvedených v automatickém odpovědním e-mailu. Zálohová faktura je jako příloha e-mailové zprávy s potvrzením o přijetí objednávky ze strany Dodavatele zasílána na e-mail udaný Spotřebitelem, pokud si ji vyžádá. Po zaplacení celé účtované částky na účet podle údajů uvedených v automatickém odpovědním e-mailu je zboží odesláno prostřednictvím přepravní služby, nebo připraveno k osobnímu odběru.

2.11.2. V případě, že je zvolena varianta dodání zboží zaslání přepravní služnou či osobní odběr na prodejně a v rámci ní varianta úhrady platební branou (tam, kde je to v případě osobního odběru na prodejně umožněno), pak platba celé účtované částky včetně DPH, tj. ceny za zboží a nákladů na dodání (dopravu) včetně DPH, probíhá předem před dodáním zboží. Platba se provádí dle dispozic pro zvolenou platební metodu. Po zaplacení celé účtované částky je zboží odesláno prostřednictvím přepravní služby.

2.11.3. Stejně se postupuje v případě uzavření Smlouvy prostřednictvím e-mailu, pokud si Spotřebitel zvolí výše uvedenou variantu dodání a v rámci ní platbu na bankovní účet.


2.12. Nejkratší doba, po kterou budou trvat Spotřebitelovy povinnosti ze Smlouvy, má-li být Smlouvou určena


2.12.1. Jelikož nemá být Smlouvou určena nejkratší doba, po kterou budou trvat Spotřebitelovy povinnosti ze Smlouvy, není tento údaj uváděn.


2.13. Pokud lze využít práva na odstoupení od Smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis


2.13.1. Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která končí, není-li níže uvedeno jinak, uplynutím 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Je-li předmětem Smlouvy koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
a) poslední kus zboží, objedná-li Spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
b) poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
c) první dodávku zboží, je-li ve Smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy.

Upozornění
Spotřebitel bere na vědomí, že pokud je se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Spotřebitelem uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva na odstoupení od Smlouvy ve lhůtě uvedené v tomto bodě či v bodě 1.4.6. OP pro koupi zboží, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen vrátit Dodavateli spolu s vraceným zbožím i s ním poskytnutý dárek.

2.13.2. Pokud by Spotřebitel nebyl poučen o právu odstoupit od Smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. i) občanského zákoníku, které je uvedeno v předcházejícím bodě těchto OP pro koupi zboží, má Spotřebitel právo odstoupit do jednoho roku ode dne uplynutí lhůty podle bodu 2.13.1 těchto OP pro koupi zboží. Jestliže však byl Spotřebitel poučen o právu odstoupit od Smlouvy v této lhůtě (tj. do jednoho roku ode dne uvedeného v bodě 2.13.1 těchto OP pro koupi zboží), skončí lhůta pro odstoupení uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel poučení obdržel.

2.13.3. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Dodavatel před uzavřením Smlouvy poučil Spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od Smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření Smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Dodavatele,
d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle Smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
l) o dodání digitálního obsahu (digitálním obsahem se rozumí data, která jsou vyprodukována a dodána v digitální podobě, jako jsou např. počítačové programy, aplikace, hry, hudba, videa či texty, bez ohledu na to, zda jsou získána stahováním, metodou streamingu, z hmotného nosiče či jiným způsobem), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od Smlouvy zaniká, a Dodavatel mu poskytl potvrzení o uzavřené Smlouvě podle § 1824a odst. 1 a 2 občanského zákoníku.

2.13.4. Upozornění
Dodavatel tímto Spotřebiteli před uzavřením Smlouvy výslovně sděluje, že:
a) Spotřebitel nemá právo odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jestliže se započalo s jejich plněním s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
b) Spotřebitel nemá právo odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, a bylo započato s plněním s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Spotřebiteli bylo poskytnuto potvrzení o uzavřené Smlouvě dle § 1824a odst. 1 a 2 občanského zákoníku.

Dodavatel tímto proto Spotřebitele výslovně upozorňuje, že Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro koupi zboží žádá, aby:
a) s plněním Smlouvy o poskytování služby bylo započato před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (tj. lhůty 14 dnů končící v okamžiku uvedeném v bodě 2.13.1 a 2.13.2. těchto OP pro koupi zboží), a souhlasí s tím, že:
• bude-li služba poskytnuta před uplynutím této lhůty, nemá Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy,
• bude-li s poskytnutím služby započato před uplynutím této lhůty, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy (pokud by cena sjednaná byla nepřiměřena vysoká, uhradí Spotřebitel obvyklou cenu toho, co bylo poskytnuto)
b) digitální obsah dle Smlouvy, který není dodáván na hmotném nosiči, byl Dodavatelem dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (tj. lhůty 14 dnů končící v okamžiku uvedeném v bodě 2.13.1 a 2.13.2. těchto OP pro koupi zboží) a souhlasí s tím, že bude-li digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, Spotřebiteli dodán před uplynutím této lhůty, není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2.13.5. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Dodavateli. K odstoupení od Smlouvy Spotřebitel může využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto OP pro koupi zboží a který lze nalézt i na www.fomei.com – záložka Záruční a reklamační podmínky, kde je formulář ke stažení uložen ve formátu pdf. Vyplněný formulář Spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Dodavatel neumožňuje odstoupení od Smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností Spotřebitele. V případě, že formulář Spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení Dodavatele informovat s uvedením adresáta formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu společnosti FOMEI: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, nebo e-mailem na obchod@fomei.com nebo na telefonní číslo 465056500), je-li společnost FOMEI Dodavatelem. Není-li společnost FOMEI Dodavatelem, zašle se dopis na adresu uvedenou v příslušném kroku v košíku (obsahuje název Dodavatele, adresu, e-mail a telefonní číslo pro zaslání odstoupení) a v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

2.13.6. Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy dle práva na odstoupení, jak je uvedeno výše, a nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy podle toho, jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše v bodě 2.13.1 a 2.13.2. těchto OP pro koupi zboží).

2.13.7. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zašle nebo osobně předá na adresu Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, je-li Dodavatelem společnost FOMEI. V opačném případě zboží zašle nebo předá na adresu uvedenou v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží Spotřebitel odešle zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.
Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí digitálního obsahu, a byl-li mu v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydá jej Dodavateli na jeho žádost a náklady bez zbytečného odkladu; Dodavatel může o vydání hmotného nosiče požádat do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí digitálního obsahu, zdrží se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě.

2.13.8. V případě odstoupení od Smlouvy (včetně smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu) dle výše uvedeného Dodavatel vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě nákladů nad rámec nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Dodavatelem, které od něho na základě Smlouvy přijal), stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků Spotřebitel nenese žádné náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, není Dodavatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo mu Spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí digitálního obsahu, Dodavatel se zdrží užívání obsahu odlišného od osobních údajů Spotřebitele, který byl vytvořen Spotřebitelem při užívání digitálního obsahu; to neplatí v případě, že
a) je obsah bez tohoto digitálního obsahu nepoužitelný,
b) se obsah vztahuje výlučně k činnosti Spotřebitele při užívání digitálního obsahu,
c) Dodavatel smísil obsah s jinými daty a může být oddělen jen při vynaložení nepřiměřeného úsilí, nebo
d) byl vytvořen společně s jinými osobami, které mohou obsah nadále užívat.
S výjimkou případů podle písm. a) až c) v předchozí větě Dodavatel zpřístupní Spotřebiteli na jeho žádost obsah odlišný od jeho osobních údajů, který Spotřebitel při užívání digitálního obsahu jeho prostřednictvím vytvořil nebo uchovával. Dodavatel tak učiní bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu.
Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí digitálního obsahu, Dodavatel může Spotřebiteli zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že mu digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupní.

2.13.9. Je-li Dodavatel v prodlení se zpřístupněním digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Dodavatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jej Spotřebitel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly. Spotřebitel může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Dodavatele nebo z okolností zjevné, že digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné.
Při odstoupení Spotřebitele od Smlouvy dle tohoto bodu OP pro koupi zboží platí body 2.13.7. a 2.13. 8. v části týkající se poskytnutí digitálního obsahu obdobně.
Peněžní prostředky uhrazené Spotřebitelem na základě Smlouvy vrátí Dodavatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Spotřebitel odstoupil od Smlouvy. Použije přitom stejný způsob, jakým Spotřebitel tyto prostředky uhradil, ledaže Spotřebitel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.

2.13.10. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.13.11. Upozornění
Dodavatel upozorňuje Spotřebitele na to, aby si veškerá svá data uložená na zboží, k němuž se odstoupení od Smlouvy vztahuje, na své náklady zálohoval a tato data ze zboží smazal, to vše před tím, než bude zboží vráceno Dodavateli. Dodavatel neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na vraceném zboží.
Tímto bodem není dotčeno právo Spotřebitele požádat dle bodu 2.13.8. těchto OP pro koupi zboží o zpřístupnění obsahu odlišného od osobních údajů Spotřebitele.


2.14. Údaj, že v případě odstoupení od Smlouvy ponese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o Smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou


2.14.1. Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení zboží. Pokud zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese Spotřebitel přímé náklady na vrácení zboží ve výši dle nákladů a ceny podle zvoleného způsobu vrácení zboží. Odhadované náklady, jejichž výši Dodavatel přesně nezná a neovlivní, mohou být v rozmezí 150,- až 500,- Kč vč. DPH.


2.15. Údaj, že při odstoupení od Smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 nebo podle § 1828 odst. 5 občanského zákoníku musí Spotřebitel poskytnout úhradu podle § 1834 občanského zákoníku


2.15.1. Jelikož se tyto OP pro koupi zboží nevztahují na poskytování služby, resp. jelikož předmětem Smlouvy není dodávka vody, plynu nebo elektřiny, které nejsou prodávány v omezeném objemu nebo v určitém množství, ani tepla z dálkového vytápění za úplatu, neuvádí se údaj o povinnosti poskytnout úhradu dle § 1834 občanského zákoníku.


2.16. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů Spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru


2.16.1. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze Smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení takového sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Webové stránky České obchodní inspekce, na kterých jsou uvedeny podrobnější informace, jsou: www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.16.2. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výhradně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Dodavatelem urovnat přímo. Návrh na zahájení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Dodavatele poprvé.
Pokud se spor mezi Spotřebitelem a Dodavatelem nepodaří urovnat přímo, poskytne Dodavatel Spotřebiteli informace uvedené v odstavci 2.16.1. těchto OP pro koupi zboží v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

2.16.3. Na uskutečnění dodávky se vztahuje mimo jiné zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde dozorovým orgánem je Česká obchodní inspekce nebo příslušný živnostenský úřad, na které se lze obracet se stížnostmi.


2.17. Údaj o přizpůsobení ceny osobě Spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena


2.17.1. Cena není přizpůsobována osobě Spotřebitele, a proto zde není uváděn údaj o tomto přizpůsobování ceny.


2.18. Údaj o kodexu chování, pokud se jej Dodavatel zavázal dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání, a o tom, jak lze obdržet jeho kopii


2.18.1. Dodavatel se nezavázal dodržovat takovýto kodex chování, a proto ani nelze obdržet jeho kopii.


2.19. Další informace poskytované Spotřebiteli z důvodu uzavření Smlouvy elektronickými prostředky


2.19.1. Uzavřená Smlouva je uložená u Dodavatele a Spotřebitel k ní nemá přístup. Smlouvu lze uzavřít v jazyce českém.

2.19.2. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

2.19.3. Příp. chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky může Spotřebitel zjistit a opravit.


Výklad pojmů a termínů uvedených v tomto Sdělení před uzavřením Smlouvy bude prováděn podle definic pojmů a termínů výše v OP pro koupi zboží uvedených (viz bod 1.1. těchto OP pro koupi zboží).

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ3.1. Informace o nakládání s osobními údaji fyzických osob (lidí)


3.1.1. Nakládaní s osobními údaji se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinného ode dne 25. 5. 2018 (dále jen Nařízení).

3.1.2. Dodavatel (viz bod 1.1.2 těchto OP pro koupi zboží) je jakožto správce osobních údajů oprávněn veškeré osobní údaje poskytnuté mu Zákazníkem, tj.:
a) údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Zákazníka či osoby za Zákazníka jednající (např. jméno, příjmení, adresa bydliště, popř. trvalého pobytu; resp. u Zákazníka, který je fyzickou osobou podnikatelem, jméno, příjmení, sídlo, IČO, DIČ, další údaje, z nichž vyplývá, že podniká či je zapsán do příslušného rejstříku či registru); a údaje umožňující kontakt se Zákazníkem (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné údaje),
b) další údaje (např. bankovní spojení, údaje o sjednání dodávek zboží a využívání služeb, resp. případně i jakékoliv další osobní údaje obsažené v komunikaci se Zákazníkem),
zpracovávat bez souhlasu Zákazníka, neboť je zpracovává za účelem:
a) splnění Smlouvy (zejména pro dodání zboží, a to i prostřednictvím třetí strany, tj. smluvního dopravce/přepravce/prodejny, dle Zákazníkem podle jeho potřeby zvoleného způsobu v pro něj vyhovují době, apod.),
b) splnění právních povinností Dodavatele (zejména povinností stanovených v oblasti vedení účetnictví, daňové správy, archivování, vyřizování reklamací, vrácení ceny při odstoupení od Smlouvy, apod.)
c) ochrany oprávněných zájmů Dodavatele či třetí strany (zejména pro doložení uzavření Smlouvy, řádného splnění Smlouvy a povinností z ní plynoucích jako je např. dodání zboží, vyřízení případné reklamace, obdržení/vrácení ceny; jakož i obecně pro zjišťování spokojenosti Zákazníka a komunikace s ním, apod.).

3.1.3. Poskytnutí shora uvedených osobních údajů je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich poskytnutí není možné uzavřít Smlouvu, resp. Dodavatel bez toho, že mu budou Zákazníkem osobní údaje poskytnuty, nemůže uzavřenou Smlouvu splnit ani nemůže plnit právními předpisy mu stanovené povinnosti a chránit oprávněné zájmy, a to ani své ani třetích osob.

3.1.4. Zpracování osobních údajů provádí Dodavatel ve svém sídle, popř. provozovnách, jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovateli. Je-li Dodavatelem osoba odlišná od společnosti FOMEI, je společnost FOMEI zpracovatelem osobních údajů a osobní údaje zpracovává pro správce, kterým je Dodavatel jakožto osoba odlišná od společnosti FOMEI. Společnost FOMEI takto jako zpracovatel zpracovává všechny výše uvedené osobní údaje, neboť k objednávce zboží dochází prostřednictvím internetových stránek společnosti FOMEI.

3.1.5. Ke zpracování dochází automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky i manuálním způsobem za dodržení kontrolních, technických a bezpečnostních mechanismů zajišťujících maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

3.1.6. Osobní údaje Dodavatel, poskytuje, resp. může poskytnout:
a) pokud je Dodavatelem společnost FOMEI, společnosti FOMEI SLOVAKIA, s.r.o., která jako dceřiná společnost společnosti FOMEI, a to jak někdy přímo svým jménem na svůj účet, tak někdy jménem a na účet společnosti FOMEI, vyvíjí činnost na území Slovenské republiky;
b) smluvním partnerům Dodavatele, kdy jde zejména o subjekty poskytující Dodavateli služby ve vztahu k Zákazníkům, popř. subjekty zajišťují či koordinující zasílání zpráv, apod.;
c) státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, kdy jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány dohledu, apod.;
d) dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Dodavatele, např. právním zástupcům, daňovým poradcům, apod.;
e) společnosti FOMEI, pokud je Dodavatelem osoba odlišná od společnosti FOMEI, a to v souvislosti s uzavřením Smlouvy prostřednictvím internetových stránek společnosti FOMEI.
Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo na ochranu soukromí a jsou buď na základě zákona či na základě smluv uzavřených s Dodavatelem povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

3.1.7. Spokojenost s nákupem v eshopu FOMEI je zjišťována prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je tento eshop zapojen. Ty jsou zákazníkům zasílány pokaždé, když zde nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jejich zasílání neodmítnou. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmu společnosti FOMEI nebo Dodavatele odlišného od společnosti FOMEI, který spočívá ve zjišťování spokojenosti zákazníků s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu jsou pro tyto účely předávány informace o zakoupeném zboží spolu s e-mailovou adresou Zákazníka. Tyto osobní údaje nejsou při zasílání emailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky je možné kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě takové námitky nebude dotazník dále zasílán na konkrétní emailovou adresu.

3.1.8. Zákazník (fyzická osoba) jako subjekt údajů má právo požadovat od Dodavatele přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů, dále právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů.

3.1.9. Zákazník (fyzická osoba) jako subjekt údajů má též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

3.1.10. Kontaktní údaje na Dodavatele jakožto správce v případě, že je jím společnost FOMEI, jsou:
Telefon: +420 495056509
Email: simek@fomei.com
Adresa: Machkova 587, 50011 Hradec Králové
V případě, že Dodavatelem není společnost FOMEI, jsou kontaktní údaje uvedené v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření Smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

3.1.11. Další informace jsou uvedeny na www.fomei.com v dokumentu „Informace o zpracování a ochraně osobních údajů“, je-li Dodavatelem společnost FOMEI. V případě, že Dodavatelem není společnost FOMEI, jsou tyto informace dostupné na internetových stránkách Dodavatele.


Tyto Obchodní podmínky společnosti FOMEI s.r.o jsou platné ode dne 2. května 2023. Jejich přílohou je Oznámení o odstoupení od Smlouvy (formulář pro odstoupení Spotřebitelem bez uvedení důvodu).

Oznámení o odstoupení od Smlouvy (bez udání důvodu) 


Adresát: FOMEI s.r.o.
Machkova 587
500 11 Hradec Králové
tel.: +420 495 056 500
obchod@fomei.com


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží / poskytnutí těchto služeb:
..............................................................................................................................................................................
Číslo objednávky, smlouvy nebo faktury: ..........................................................................................................
Datum objednání: ............................................................................................
Datum obdržení: ..............................................................................................


Spotřebitel:
Jméno a příjmení: ...........................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................
Vrácenou částku zašlete na účet č.: ................................................................
Podpis (pokud je Oznámení zasíláno v listinné podobě): ..................................................................................
Datum: .....................................................................

Vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu.

Stažení aktuálních obchodních podmínek v PDF (platnost od 2. 5. 2023)