Zvoľte jazyk
Volajte: +421 244 450 339

Informácie o nakladaní s osobnými údajmi fyzických osôb (ľudí)

Nakladanie s osobnými údajmi sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), účinného od 25. 5. 2018 (ďalej len Nariadenie).

Správcom osobných údajov je spoločnosť FOMEI s.r.o., IČO: 46504869, so sídlom Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 275265 (ďalej len Správca).

Správca je oprávnený všetky osobné údaje poskytnuté mu pri objednaní (rezervácii) workshopu kurzu / seminára (ďalej len workshop), tj najmä.:

  • údaje slúžiace k jednoznačnej a nezameniteľnej identifikácii účastníka workshopu alebo osoby za účastníka konajúcej (napr. Meno, priezvisko, adresa bydliska, popr. trvalého pobytu; resp. účastníka, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, meno, priezvisko, sídlo, identifikačné číslo (" IČO "), daňové identifikačné číslo (" DIČ "), ďalšie údaje, z ktorých vyplýva, že podniká alebo je zapísaný do príslušného registra alebo databáze registra); a
  • údaje umožňujúce kontakt s účastníkom (napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a iné obdobné údaje)
  • ďalšie údaje (napr. bankové spojenie, údaje o dojednaní a využívanie služieb, resp. Prípadne aj akékoľvek ďalšie osobné údaje obsiahnuté v komunikácii s účastníkom).

spracovávať bez súhlasu dotknutej osoby, pretože sa spracováva za účelom:

  • splnení zmluvy (najmä pre dodanie / splnenie služby - umožnenia účasti na workshope -, a to aj prostredníctvom tretej strany - zmluvného partnera)
  • splnenie právnych povinností Správcu (najmä povinností stanovených v oblasti vedenia účtovníctva, daňovej správy, archivovanie, vybavovanie reklamácií, vrátenie ceny pri odstúpení od zmluvy a pod.)
  • ochrany oprávnených záujmov Správcu či tretej strany (najmä pre doloženie uzavretia zmluvy, riadneho splnenia zmluvy a povinností z nej vyplývajúcich, ako je napr. Splnenie služby, vybavenie prípadnej reklamácie, obdržania / vrátenie ceny; ako aj všeobecne pre zisťovanie spokojnosti účastníka a komunikácie s ním, a pod.)

Poskytnutie zhora uvedených osobných údajov je úplne dobrovoľné, avšak bez ich poskytnutia nie je možné objednať (zaregistrovať) sa na workshop, resp. Správca bez toho, že mu budú osobné údaje poskytnuté nemôže uzatvorenú zmluvu splniť ani nemôže plniť legislatívou mu stanovené povinnosti a chrániť oprávnené záujmy, a to ani svoje ani tretích osôb.

Osobné údaje Správca, poskytuje, resp. môže poskytnúť:

  • spoločnosti FOMEI SLOVAKIA, s.r.o., ktorá ako dcérska spoločnosť Správcu, a to ako niekedy priamo svojim menom na svoj účet, tak niekedy menom a na účet Správcu, vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky
  • zmluvným partnerom Správca, kedy ide hlavne o subjekty poskytujúce Správcovi služby vo vzťahu k zákazníkom, popr. subjekty zaisťujú či koordinujúci zasielanie správ a pod .;
  • štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností ustanovených osobitnými predpismi, kedy ide najmä o orgány štátnej správy, súdy, orgány dohľadu a pod .;
  • ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu práv Správca, napr. Právnym zástupcom. daňovým poradcom a pod.

Spracovanie je vykonávané v sídle Správcu, popr. jeho zariadeniach, jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľovi. Na spracovanie dochádza automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky aj manuálnym spôsobom za dodržania kontrolných, technickými a bezpečnostných mechanizmov na zabezpečenie maximálnej možnej ochrany spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo na ochranu súkromia a sú buď na základe zákona alebo na základe zmlúv so Správcom uzavretých povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Fyzická osoba (tj. človek) ako dotknutá osoba má právo požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a namietať voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Kontaktné údaje na Správca sú:

Telefon: +420 495056509
Email: bisko@fomei.com
Adresa: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Česká republika

Fyzická osoba (tj. človek) ako subjekt údajov má tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Ďalšie informácie sú uvedené na www.fomei.com v dokumente Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov.