Zvoľte jazyk
Volajte: +421 244 450 339

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

I. Úvodné ustanovenia

Dokument "Informácie o spracovaní osobných údajov" (takisto tiež "informačné memorandum", ďalej len "informácia o spracovaní") je spracovaný v súlade s "Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES "(ďalej len GDPR), spolu so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len" ZOOU ") a naň nadväzujúcich predpisoch.

Základné pojmy

Osobné údaje - najmä:

Meno a priezvisko, oslovenie, IČO, DIČ, akademický titul, bydlisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, emailová adresa, ID dátové schránky, IP adresa (pri návšteve stránok), číslo bankového účtu, sieťové, elektronické a ďalšie identifikátory a údaje, podľa ktorých je subjekt údajov identifikovaný, alebo ho možno identifikovať.

Výpočet osobných údajov nemusí byť úplný napr. v prípade, ak ste nám doručil (a) dokumenty obsahujúce ďalšie osobné údaje (týka sa prevažne osobných údajov, ktoré nepožadujeme, ale kvôli spracovaní celých dokumentov ich takisto spracovávame). Ďalej môžeme spracovávať osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci e-mailovej, telefonickej, či osobnej komunikácie.

Správca osobných údajov: FOMEI SLOVAKIA, s.r.o. , Za Kasárňou 1 , 831 01 Bratislava, IČ: 31429149

Subjekt údajov: Fyzická osoba, ktorej osobné údaje správca spracováva.

Správca osobných údajov týmto poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov a o právach subjektu údajov, súvisiacich so spracovaním osobných údajov.

Informácie k jednotlivým spracovaniam môže správca poskytnúť prostredníctvom ďalších dokumentov. Ak sa líši informácia z ďalších (konkrétne zameraných) informačných memoránd od informácií uvedených v tomto dokumente, majú prednosť informácie z konkrétne zameraných informácií o spracovaní.

II. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Poverenec nebol menovaný.

III. Spôsob spracovania osobných údajov

Správca vykonáva spracovanie osobných údajov buď sám, alebo s pomocou spracovateľov. Správca získava Vaše osobné údaje buď od Vás, alebo z verejne dostupných zdrojov (registre, evidencia), od orgánov štátnej moci, či na základe osobitných právnych predpisov. Spracovatelia spracúvajú osobné údaje v súlade s pokynmi správcu a dbajú na ich ochranu rovnako, ako správca. Osobné údaje spracovávame v papierovej podobe aj prostredníctvom výpočtovej techniky, v oboch prípadoch dbáme na dodržiavanie zásad bezpečného spracovania osobných údajov. V rámci ochrany osobných údajov sme prijali technicko-organizačné opatrenia s cieľom chrániť spracovávané osobné údaje a zabrániť neoprávnenému prístupu, poškodeniu, strate, zničeniu, neoprávnenému spracovaniu a iným formám zneužitia osobných údajov. Osobné údaje sprístupňujeme tretím stranám len na základe Vášho súhlasu, alebo na základe právnej povinnosti.

Doba spracovania závisí na jednotlivých zmluvných dohodách v súhlasoch so spracovaním osobných údajov a právnych predpisoch, na ich základe ku spracovaniu dochádza, so zohľadnením doby, po ktorú je nutné, podľa príslušných právnych predpisov, osobné údaje archivovať.

IV. Právny titul spracovania Osobných údajov

Správca spracováva Vaše osobné údaje:

  • V rámci oprávneného záujmu správcu, napríklad kvôli potenciálnemu riziku súdnych sporov.
  • Na účely splnenia právnych povinností - napr. v súvislosti s pracovno-právnymi predpismi, vedením účtovníctva atď.
  • Na základe Vášho súhlasu, na účely, ktoré sú uvedené v príslušnom súhlase so spracovaním osobných údajov.

V. Ďalšie informácie

1. Beriete na vedomie, že okamihom poskytnutia osobných údajov správcovi začne či začalo spracúvanie osobných údajov správcom.

2. Beriete na vedomie, že osobné údaje budú v nevyhnutnom rozsahu spracovávané a uchovávané aj po ukončení spracovania na základe súčasného právneho základu (napr. zmluvného vzťahu, odvolania súhlasu i.), ak to vyžaduje zákon, alebo ak je ďalšie spracovanie v oprávnenom záujme správcu údajov, či tretej osoby. Následné spracovanie bude prebiehať po dobu 36 mesiacov, alebo po dobu, ktorú vyžaduje aktuálne platná legislatíva (so zohľadnením odporúčaní orgánov a úradov).

3. Poskytol ste nám presné a pravdivé informácie.

4. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, okrem prípadov, keď to vyžaduje legislatíva, alebo ste o tom informovaný.

5. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, ani automatizovanému profilovaniu.

6. Beriete na vedomie, že z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ďalších oprávnených záujmov správcu môžu byť v objekte správcu osobných údajov umiestnené kamerové systémy. Záznam z týchto kamerových systémov je uchovávaný po nevyhnutnú dobu a môže byť poskytnutý tretím stranám na základe plnenia právnej povinnosti (spolupráca s orgánmi, činnými v trestnom konaní), či na základe oprávneného záujmu správcu (napr. Pri komunikácii s poisťovňou pri šetrení škodovej udalosti) . O umiestnení ste informovaný informačnými tabuľkami s príslušnými vyjadreniami piktogramu kamery, kde máte zároveň k dispozícii ďalšie informácie, spolu s kontaktom na poverenca pre ochranu osobných údajov, či osobu zodpovednú za spracovanie osobných údajov v spoločnosti.

7. Na adrese https://www.facebook.com/FomeiCZ/ prevádzkujeme fanúšikovské stránky. Sme správca týchto fanúšikovských stránok spoločne so spoločnosťou Facebook Ireland.

VI. Práva, súvisiace so spracovávaním

1. V prípade, že spracovanie osobných údajov prebieha na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, máte právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov na základe iného právneho základu.

2. Ďalej máte právo na:

  • Byť informovaný o spracovaní svojich Osobných údajov a požadovať podrobné informácie o povahe a rozsahu spracovania.
  • Požadovať od správcu osobných údajov prístup k osobným údajom.
  • Požadovať opravu poskytnutých osobných údajov.
  • Požadovať vymazanie poskytnutých osobných údajov, žiadosti sú posudzované s ohľadom na právny základ spracovania osobných údajov.
  • Požadovať obmedzenia spracovania osobných údajov.
  • Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

3. Môžete tiež namietať proti spracovaniu. Ak nevyhovie správca osobných údajov námietke, máte právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

4. Vaše žiadosti sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

5. Správca údajov je oprávnený v prípade žiadostí zjavne neopodstatnených a opakovaných účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady, alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Znenie tohto dokumentu môže správca osobných údajov zmeniť či doplňovať, aktuálne znenie je k dispozícii na stránkach správcu osobných údajov.

3. Tieto informácie o spracovaní nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018.