Zvoľte jazyk
Volajte: +421 244 450 339

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas zákazníka, ktorý je fyzickou osobou, a nakladanie s jeho osobnými údajmi sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušenie smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), účinného od 25. 5. 2018 (ďalej len Nariadenie).

Správcom osobných údajov je spoločnosť FOMEI s.r.o., IČO: 46504869, so sídlom Praha 8, U Libeňského pivovaru 2015/10, PSČ 18000, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 275265 (ďalej len Správca).

Správca upozorňuje, že zasielanie informačných správ a marketingových oznámení (pozri nižšie písm. a) nie sú určené fyzickým osobám (tj. ľuďom) mladším 16-tich rokov.

Fyzická osoba (tj. človek) ktorý poskytuje súhlas k nižšie uvedenému berie túto skutočnosť na vedomie, prehlasuje, že je osobou staršou 16-tich rokov a zaväzuje sa za pravdivosť tohto svojho vyhlásenia. Ak sa ukáže toto vyhlásenie nepravdivé je Správca oprávnený bez ďalšieho ukončiť poskytovanie týchto služieb a činností s nimi súvisiacich.

Fyzická osoba (tj. človek) ako subjekt v rámci tejto registrácie uvedeným osobným údajom, tj. e-mailovému kontaktu, popr. i jeho menu a / alebo priezvisko a / alebo akémukoľvek inému osobnému údaju, ktorý je v e-mailovom kontakte obsiahnutý, k týmto údajom svojím slobodným a dobrovoľným rozhodnutím vykonaným nižšie stlačením tlačidla "Registrovať" v spojení s následným stlačením tlačidla "Odoslať", ktoré urobí po výbere oblasti / í noviniek, udeľuje Správcovi súhlas s ich spravovaním, a to:

a) za účelom, zasielania informačných správ a marketingových oznámení (prostredníctvom e-mailu sú zasielané "Newslettery", a to z oblasti / í ktorú / é si zvolíte).

Osobné údaje sú pre vyššie uvedené účely Správcom spracovávané na základe súhlasu. Súhlas je dobrovoľný a neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu so Správcom.

Súhlas na spracovanie osobných údajov je udelený na dobu neurčitú. Fyzická osoba (tj. človek) ako subjekt údajov berie na vedomie, že je oprávnená súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu pritom môže urobiť:

  • v každom zaslanom "Newsletteru", ktoré v pätičke obsahujú možnosť zrušenia zasielanie, resp. i zmenu zákazníckych preferencií.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúca zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu danému k jednému účelu, tiež neznamená, že ich Správca nebude môcť ďalej spracovávať k ďalšiemu účelu (ak bol takýto súhlas daný), alebo z iného právneho dôvodu v zmysle článku 6 ods. 1 Nariadenie, než je súhlas. Fyzická osoba (tj. Človek) ako subjekt údajov preto berie na vedomie, že aj po odvolaní súhlasu bude Správca oprávnený spracovávať osobné údaje v zodpovedajúcom rozsahu, ak bude spracovanie nevyhnutné na účely splnenia zmluvy (napr. Pre dodanie objednaného tovaru) a / alebo splnenie právnych povinností Správca (napr. účtovných a daňových) a / alebo na ochranu oprávnených záujmov Správca či tretej strany ((napr. pre uplatnenie svojich práv a oprávnených záujmov pred súdmi a inými orgánmi moci verejné, okrem iného potom aj pre preukázanie, že súhlas fyzickej osoby (tj. človeka) ako subjektu údajov na spracovanie jeho určitých osobných údajov na určité účely bol daný)).

Osobné údaje Správcu, poskytuje, resp. môže poskytnúť:

  • spoločnosti FOMEI SLOVAKIA, s.r.o., ktorá ako dcérska spoločnosť Správcu, a to ako niekedy priamo svojim menom na svoj účet, tak niekedy menom a na účet Správcu, vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky;
  • zmluvným partnerom Správca, kedy ide hlavne o subjekty poskytujúce Správcovi služby vo vzťahu k zákazníkom, popr. subjekty zaisťujú či koordinujúci zasielanie správ a pod .;
  • štátnym orgánom, resp. ďalším subjektom v rámci plnenia zákonných povinností ustanovených osobitnými predpismi, kedy ide najmä o orgány štátnej správy, súdy, orgány dohľadu a pod .;
  • ďalším subjektom, ak je to potrebné na ochranu práv Správca, napr. Právnym zástupcom, daňovým poradcom a pod.

Spracovanie je vykonávané v sídle Správcu, popr. jeho zariadeniach, jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľovi. Na spracovanie dochádza automatizovane prostredníctvom výpočtovej techniky aj manuálnym spôsobom za dodržania kontrolných, technickými a bezpečnostných mechanizmov na zabezpečenie maximálnej možnej ochrany spracúvaných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.

Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo na ochranu súkromia a sú buď na základe zákona alebo na základe zmlúv so Správcom uzavretých povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Fyzická osoba (tj. človek) ako dotknutá osoba má právo požadovať od Správcu prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, a namietať voči spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

Kontaktné údaje na Správca sú:

Telefón: +420 495056509
Email: bisko@fomei.com
Adresa: FOMEI s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, Česká republika

Fyzická osoba (tj. človek) ako subjekt údajov má tiež právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Ďalšie informácie sú uvedené na www.fomei.com v dokumente Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.