Zvoľte jazyk
Volajte: +421 244 450 339

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky pre podnikateľa

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky pre kupujúceho – podnikateľa pre internetový obchod FOMEI Slovakia, s.r.o. platné od 27.7.2016 (VORP pre podnikateľov)

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou FOMEI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, SR, IČO: 31 429 149, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č. 23192/B ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a každou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá je podľa týchto VOP kupujúcim tovaru od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).
1.2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VOP, kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä však zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
1.3. Predávajúci a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve medzi nimi platne uzatvorenej upraviť práva a povinnosti odlišne od týchto VOP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená ich uverejnením prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.fomei.sk.
1.4. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke www.fomei.sk.

2. Pojmové vymedzenie

2.1. Za predávajúceho v zmysle týchto VOP sa považuje obchodná spoločnosť: FOMEI SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, SR, IČO: 31 429 149, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č. 23192/B
zast. Martin Veverka, prokurista
Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK8709000000000179471135
Telefón: 00421 2 44450339
Fax číslo: 00421 2 44459139
email: info@fomei.sk
Web: www.fomei.sk

2.2. Za kupujúceho sa v zmysle týchto VOP považuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá nakupuje výrobky alebo služby od predávajúceho alebo uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu, a to písomne alebo ústne.
2.3. Za účastníkov podľa týchto VOP sa považujú predávajúci a kupujúci.
2.4. Za písomnú formu dokumentu sa považuje dokument vo forme listovej zásielky, faxu, elektronickej pošty, t.j. e- mailu.
2.5. Miestom dodania tovaru je miesto, ktoré si účastníci vymedzili ako dodacie miesto v záväznej objednávke, inak sídlo právnickej osoby, prípadne miesto podnikania – kupujúceho.
2.6. Kúpnou zmluvou sa rozumie písomná listina s týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy účastníkov, ktoré obsahujú podstatné náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov: predmet kúpy, dátum dodania, kúpnu cenu, označenie účastníkov, a tiež objednávka kupujúceho potvrdená predávajúcim.
2.7. Za tovar sa v zmysle týchto VOP považujú výrobky, ktoré ponúka predávajúci na predaj, najmä vo svojich katalógoch, resp. na internetovej stránke www.fomei.sk.

3. Spôsob objednávania tovaru a uzatváranie kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci môže objednávku tovaru zaslať predávajúcemu písomne, a to faxom, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom), poštou. Objednávku môže kupujúci predávajúcemu oznámiť aj telefonicky alebo ústne, pričom telefonicky alebo ústne oznámenú objednávku je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu doplniť a potvrdiť písomnou formou, najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa uskutočnenia telefonickej alebo ústnej objednávky, inak sa na objednávku neprihliada.
3.2. Objednávka kupujúceho zaslaná predávajúcemu musí obsahovať najmenej nasledujúce náležitosti: Identifikačné údaje kupujúceho, a to: obchodné meno alebo meno a priezvisko kupujúceho sídlo, miesto podnikania kupujúceho IČO, DIČ príp. IČ DPH kupujúceho Identifikačné údaje tovaru, a to: označenie tovaru, kód tovaru resp. katalógové číslo tovaru druh tovaru, množstvo tovaru, akosť, rozmery, farbu a povrchové úpravy alebo iné špecifiká tovaru, Identifikačné údaje pre dodanie tovaru, a to: termín dodania tovaru spôsob dodania tovaru miesto dodania tovaru Identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorá je oprávnená v mene kupujúceho konať vo veci objednávky, najmä preberať tovar, potvrdzovať prebratie tovaru, meniť podmienky dodania tovaru, a to: meno, priezvisko oprávnenej osoby, telefonický resp. emailový kontakt na oprávnenú osobu, (ďalej len „objednávka“).
3.3. V prípade rozporu medzi špecifikáciou tovaru v objednávke a skutočnou špecifikáciou tovaru u predávajúceho je rozhodujúca pre potvrdenie objednávky špecifikácia tovaru uvedená v objednávke.
3.4. Objednávka zaslaná kupujúcim predávajúcemu obsahujúca náležitosti podľa bodu 3.2. VOP sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za platne uzavretú a záväznú až momentom prijatia návrhu, t.j. momentom písomného potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu v zmysle § 43b Občianskeho zákonníka (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Ak predávajúci po odoslaní objednávky zmení náležitosti objednávky (podmienky dodania tovaru), považuje sa zmluva za uzavretú momentom výslovného potvrdenia vykonaných zmien kupujúcim.
3.5. V prípade, že objednávka neobsahuje náležitosti uvedené v bode 3.2 VOP je predávajúci oprávnený vyzvať kupujúceho na doplnenie náležitostí objednávky.
3.6. Potvrdenie objednávky bude obsahovať okrem náležitostí objednávky aj kalkuláciu ceny za prepravu tovaru, v prípade, že miesto dodania tovaru nie je v sídle predávajúceho. Nečinnosť predávajúceho nespôsobuje a nezakladá prijatie a/alebo potvrdenie objednávky.
3.7. Kupujúci je aj po potvrdení objednávky predávajúcim oprávnený zrušiť objednávku, a to v lehote 24 dní odo dňa zaslania objednávky predávajúcemu na jednotlivé e-mailovú adresy obchodníkov spoločnosti.
3.8. Zvláštne požiadavky kupujúceho, a to najmä požiadavky týkajúce sa obalu, certifikátov, spôsobu dodania, kvality je potrebné v každej objednávke zvlášť uviesť a predávajúci si vyhradzuje právo na obmedzenie a/alebo odmietnutie objednávky v súvislosti so zvláštnymi požiadavkami kupujúceho.

4. Dodacie podmienky

4.1. Ak bol medzi účastníkmi dohodnutý osobný odber tovaru, kupujúci je oprávnený si tovar prevziať v sídle spoločnosti, na adrese: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to počas pracovných hodín v pracovných dňoch pondelok až piatok od 9:00 hod. do 15:00 hod. po telefonickom dohovore.
Každý odber musí byť nahlásený minimálne 7 dní pred jeho realizáciou príslušnému obchodníkovi, ktorý musí písomne potvrdiť, že s navrhovaným termínom súhlasí. V prípade písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim možno tovar prevziať aj mimo pracovných hodín predávajúceho.
4.2. Ak bolo medzi účastníkmi dohodnuté dodanie tovaru na miesto na území Slovenskej republiky odlišné od sídla predávajúceho, predávajúci doručí kupujúcemu tovar na dohodnutú adresu sám alebo prostredníctvom prepravnej služby (ďalej len „prepravca“). Predávajúci prioritne nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom, ak dodacia parita neustanovuje niečo iné.
4.3. Kupujúci je povinný tovar od predávajúceho alebo od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať súlad dodaného tovaru s objednávkou, a v prípade akýchkoľvek zjavných vád ihneď oznámiť predávajúcemu. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný podpísať preberací protokol/dodací list. Podpisom preberacieho protokolu/dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným tovarom bola prevzatá ako neporušená a bez zjavných vád. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 (siedmych) pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve alebo záväznom potvrdení objednávky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € (slovom: desať eur) za každý jednotlivý kus tovaru a zároveň za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 (štrnástich) pracovných dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale ho neprevzal, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
4.4. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu daňový doklad za objednaný tovar.
4.5. Predávajúci sa zaväzuje tovar pred odovzdaním na prepravu tovar riadne zabaliť v zmysle obojstranne odsúhlasenej baliacej špecifikácie kupujúceho. V prípade, že takáto baliaca špecifikácia nebola odsúhlasená, predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar tak, aby počas jeho prepravy nedošlo k poškodeniu za predpokladu riadnej a bezpečnej manipulácie s tovarom. Predávajúci nezodpovedá za škody na tovare zavinené nesprávnou alebo neodbornou manipuláciou prepravcu s tovarom.
4.6. Ak sa účastníci nedohodnú inak predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy.

5. Cena tovaru

5.1. Cena tovaru bude určená cenovou ponukou predávajúceho.
5.2. Ceny uvedené predávajúcim sú vždy uvádzané ako ceny bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak. K cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných a účinných právnych predpisov.
5.3. Cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru a colné alebo iné poplatky, ak dodacia parita neustanovuje niečo iné.
5.4. V prípade, že u kupujúceho nastane zmena ako u daňového subjektu z neplatcu na platcu DPH alebo naopak, je jeho povinnosťou o tejto zmene predávajúceho informovať najneskôr pri zaslaní prvej objednávky uskutočňovanej po tejto zmene.

6. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci sa zaväzuje za tovar zaplatiť riadne a včas kúpnu cenu.
6.2. Splatnosť kúpnej ceny si môžu účastníci dohodnúť nasledovne: platba vopred pred dodaním tovaru, platba dňom dodania tovaru pri osobnom odbere, platba na dobierku, platba po dodaní tovaru pre zaregistrovaných zákazníkov.
6.3. V prípade, že bola dohodnutá účastníkmi splatnosť kúpnej ceny vopred pred dodaním tovaru, predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru/predfaktúru. Po dobu omeškania so zaplatením kúpnej ceny na základe predfaktúry nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru kupujúcemu, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar pred uhradením zálohovej faktúry. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú momentom pripísania zodpovedajúcej sumy na účet predávajúceho.
6.4. V prípade, že bola dohodnutá účastníkmi splatnosť kúpnej ceny po dodaní tovaru, splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je medzi účastníkmi dohodnuté inak. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú momentom pripísania zodpovedajúcej sumy na účet predávajúceho.
6.5. V prípade, že je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z kúpnej ceny denne, za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu spôsobenej škody tým nie je dotknutý.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


7.1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru od predávajúceho, alebo momentom, keď je kupujúcemu v zmysle dohody účastníkov umožnené s tovarom nakladať, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru.
7.3. V prípade, že v zmysle dohody zmluvných strán je tovar daný na prepravu prepravcovi, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho momentom odovzdania tovaru na prepravu predávajúcim.
7.4. Kupujúci je povinný predávajúceho okamžite oboznámiť o každom ohrození jeho práv voči tovaru, ktorý zostáva v jeho vlastníctve, predovšetkým o zádržnom práve a iných druhoch obmedzení práv. Ak si kupujúci nesplní svoje záväzky v plnom rozsahu, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty neovplyvňuje právo predávajúceho na náhradu spôsobenej škody.

8. Vyššia moc

8.1. V prípade, že predávajúcemu bráni v dodaní tovaru okolnosť, ktorá má charakter vyššej moci, nepovažuje sa nedodanie tovaru za porušenie povinnosti na strane predávajúceho. V prípade vzniku akejkoľvek okolnosti majúcej charakter vyššej moci brániacej predávajúcemu dodať tovar úplne alebo včas sa doba stanovená pre ich plnenie predlžuje o čas, kým trvajú okolnosti vyššej moci. Pokiaľ je to možné, predávajúci sa zaväzuje okolnosti majúce povahu vyššej moci oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, po tom, ako sa o ich existencii dozvedel.
8.2. Udalosťou majúcou charakter vyššej moci s rozumejú najmä: prírodné katastrofy, oheň, búrka, silné mrazy, zemetrasenie, výskyt nákazlivých chorôb, vojna alebo vojnový stav, občianske nepokoje, mobilizácia, blokáda, generálny štrajk, resp. úradné alebo štátne opatrenia, ktoré účastníci nemôžu odstrániť, ani

9. Vady tovaru a ich uplatnenie

9.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď potom, čo získa možnosť s tovarom nakladať (ďalej len „prehliadka tovaru“). Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať množstvo, druh tovaru a povrchovú úpravu.
9.2. Ak má tovar zjavné vady, ktoré kupujúci zistil, alebo mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke tovaru, ak bol predávajúcim dodaný iný tovar, ak je dodaný tovar v menšom množstve než bolo medzi účastníkmi dohodnuté, je kupujúci povinný tieto vady oznámiť predávajúcemu pri prevzatí tovaru zápisom v dodacom liste alebo po rozbalení zabaleného tovaru písomne predávajúcemu a to bezodkladne. Predávajúci je oprávnený odmietnuť vybavenie reklamácie a odstránenie vád tovaru uplatnených v rozpore s týmto ustanovením. Za zjavné vady sa považujú najmä: mechanické poškodenia obalu a tovaru, chýbajúce doklady vzťahujúce sa na obal a tovar, chýbajúce príslušenstvo k obalu a tovaru.
9.3. Ak má tovar skryté vady, ktoré kupujúci nezistil, ani nemohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke tovaru, kupujúci je oprávnený uplatniť vady a tovar reklamovať v štandardnej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, resp. v záručnej dobe, ktorá je individuálne dojednaná medzi účastníkmi. Predávajúci je oprávnený odmietnuť vybavenie reklamácie a odstránenie vád tovaru, ak neboli vady tovaru/reklamácia uplatnené u predávajúceho kupujúcim písomne a to bezodkladne, kedy vady mohol kupujúci zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
9.4. Ak dodanie tovaru s vadami bráni riadnemu používaniu tovaru, kupujúci je oprávnený pri uplatnení vád tovaru/reklamácii požadovať odstránenie vád opravou tovaru v dodatočnej primeranej lehote, ktorú je povinný poskytnúť predávajúcemu na tento účel, ak sa jedná o vady odstrániteľné alebo požadovať primeranú zľavu z ceny. Ak sa nejedná o vady odstrániteľné, je kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradného tovaru za vadný tovar alebo dodanie chýbajúceho tovaru alebo požadovať primeranú zľavu z ceny. Voľbu nároku je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu spolu s uplatnením vád tovaru/reklamáciou.
9.5. Ak dodanie tovaru s vadami nebráni riadnemu užívaniu tovaru, kupujúci je oprávnený pri uplatnení vád tovaru/reklamácii požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, odstránenie vád tovaru v dodatočnej primeranej lehote alebo zľavu z kúpnej ceny. Voľbu nároku je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu spolu s uplatnením vád tovaru/reklamáciou.
9.6. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinností kupujúceho pri neodbornej manipulácii s tovarom, ak kupujúci používa tovaru v rozpore s návodom na používanie tovaru, za vady, ktoré vznikli v dôsledku mechanických poškodení tovaru. Predávajúci ďalej nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na tovare po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov, a zásahov tretích osôb. Predávajúci ďalej nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.
9.7. Kupujúci je povinný pri uplatnení vád tovaru/reklamácii poskytnúť predávajúcemu súčinnosť, a to najmä poskytnúť predávajúcemu všetky potrebné informácie pre posúdenie reklamácie, a to najmä presne definovaný rozpor voči špecifikácii vád tovaru, fotodokumentáciu zobrazujúcu vady tovaru.
9.8. Kupujúci je povinný uplatniť vady tovaru/tovar reklamovať písomne uvedením najmenej nasledovných informácií o vade tovaru (ďalej len „reklamačný formulár“). V prípade, že kupujúci neuvedie predávajúcemu pri uplatnení vád/reklamácii všetky informácie, ktoré vyžaduje reklamačný formulár, nepovažuje sa uplatnenie vady/reklamácia za uskutočnenú v súlade so zákonom a predávajúci nie je povinný sa reklamáciou zaoberať, resp. kupujúcemu nevznikajú nároky z uplatnenej vady/reklamácie.
Reklamačný formulár obsahuje najmenej nasledovné informácie:
 a) Identifikačné údaje kupujúceho: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO, meno, priezvisko telefónne číslo prípadne e-mailový kontakt osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho vo veci reklamácie,
 b) Identifikačné údaje objednávky: číslo objednávky, číslo dodacieho listu, dátum prevzatia tovaru,
 c) Identifikáciu vady/dôvod reklamácie: druh tovaru, podrobne definovaný rozpor voči špecifikácii, s priložením fotodokumentácie zachytávajúcej vadu,
 d) Navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie
9.9. Tovar s vadami je povinný kupujúci skladovať bezodplatne a oddelene, a to až do vyriešenia reklamácie. V prípade, že predávajúci počas reklamačného konania vyhodnotí stav reklamácie kupujúceho ako neopodstatnený a vzniknú predávajúcemu náklady s vybavením tejto reklamácie, kupujúci akceptuje, že tieto náklady predávajúcemu uhradí.

10. Servis a poradenstvo

10.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu podľa svojich najlepších znalostí poradenstvo a užívateľsko-technické rady. Pri nesprávnej manipulácii s tovarom alebo pri jeho nesprávnom používaní nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu.

11. Autorské práva

11.1. Akékoľvek písané texty, výtvarné, grafické, fotografické a iné diela nachádzajúce sa na internetových stránkach: www.fomei.sk sú chránené ako duševné vlastníctvo, a to každé zvlášť a aj v celku vrátane ich usporiadania a nie je možné ich použitie akýmkoľvek spôsobom bez preukázateľného súhlasu ich autora.

12. Ochrana osobných údajov

12.1. Kupujúci týmto prehlasuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä údaje, ktoré uviedol pri objednávke alebo v komunikácii s predávajúcim, a zároveň súhlasí s tým, aby ich predávajúci spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla spoločnosti alebo e-mailom na adrese: www.fomei.sk.
12.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, fakturačná adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej iba ak „osobné údaje“).
12.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje pri objednávke uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
12.4. Osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania udeleného súhlasu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom, aj prostredníctvom tretích osôb, aj mimo územia SR v inom členskom štáte EÚ. Osobné údaje kupujúceho budú zaevidované v evidencii predávajúceho a spracovávané určenými zamestnancami predávajúceho.
12.5. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
12.6. Kupujúci ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že bol poučený o svojich právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 28 a §29 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

13. Riešenie sporov

13.1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z objednávok a/alebo zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy budú rozhodované všeobecnými súdmi.

14. Dôvernosť informácii

14.1. Pri dodržaní bodu 1 tohto článku v súvislosti so všetkými informáciami, o ktorých sa zmluvné strany dozvedia v rámci zmluvného vzťahu predávajúceho a kupujúceho, a/alebo ktoré sú označené alebo považované ako dôverné, a/alebo sú na základe iných okolností rozpoznateľné ako dôverné a/alebo obchodné tajomstvo sprístupnené kupujúcemu (ďalej len “dôverné informácie“), každá zmluvná strana bude:
14.1.1. počas trvania tohto zmluvného vzťahu, ako aj po jeho ukončení, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek dôverné informácie a pokiaľ to nie je pre účely tohto zmluvného vzťahu – nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať;
14.1.2. sprístupňovať dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho;
14.2. Ustanovenia bodu 1 tohto článku sa nevzťahujú na dôverné informácie, ktoré:
14.2.1. sú alebo sa stali verejnosti známe bez akéhokoľvek porušenia záväzkov alebo pomoci zmluvných strán;
14.2.2. boli známe jednej zo zmluvných strán ešte pred začatím stáže alebo jej boli poskytnuté treťou stranou ako informácie, ktoré nie sú dôverné, pričom táto tretia strana neporušila vlastnú povinnosť mlčanlivosti;
14.2.3. sú náležite sprístupnené na základe zákonnej povinnosti, nariadenia súdu s rozhodnou právomocou alebo iného regulačného orgánu s tým, že v tomto prípade zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bude okamžite informovať druhú zmluvnú stranu pred sprístupnením informácií.
14.3. Všetky zákonné povinnosti mlčanlivosti zostávajú pre obe zmluvné strany ustanoveniami bodov 1 a 2 tohto článku tejto dohody nedotknuté.

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Všeobecné obchodné podmienky tvoria súčasť objednávok a zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim a platia v plnom rozsahu, ak nebolo v zmluve dohodnuté inak. Akékoľvek iné podmienky platia iba vtedy, ak ich predávajúci písomne potvrdil. V sporných prípadoch sa postupuje podľa ustanovení zmluvy, Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné k 27.7.2016