Oznámení protiprávního jednání – ochrana oznamovatele (Whistleblowing)

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), kterým je zapracována příslušná Směrnice, je FOMEI s.r.o., IČO: 465 04 869, se sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8, subjektem, který je povinen zavést vnitřní oznamovací systém pro interní oznamování o možném protiprávním jednání (tzv. povinný subjekt).
Hlavním cílem příslušné právní úpravy je účinná ochrana osob, které oznámí protiprávní jednání odehrávající se při práci nebo při výkonu jiné obdobné činnosti. Whistleblowing je nástrojem k omezování kriminality a řady nezákonných či nekalých jednání včetně porušování pracovněprávních předpisů.


1. Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o možném protiprávním jednání a která na takové protiprávní jednání upozornila.
Oznamovateli je přiznáno chráněné postavení spočívající v ochraně jeho totožnosti a veškerých třetích osob zmíněných v oznámení a v zákazu odvetných opatření činěných vůči němu v souvislosti s podaným oznámením.
Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení.


2. Oznámení

Oznámením se rozumí podání fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo které porušuje Zákon nebo jiný právní předpis nebo předpis EU v oblasti

1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů;
2. daně z příjmů právnických osob;
3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
4. ochrany spotřebitele;
5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti;
6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích;
7. ochrany životního prostředí;
8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví;
9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti;
10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek;
11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví;
12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznámení lze podat:

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, tj:
1. prostřednictvím elektronické pošty na adresu whistleblowing@fomei.com,

2. písemně prostřednictvím poštovních služeb na adresu provozovny povinného subjektu: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové; obálku označte slovy „Neotvírat – whistleblowing“,

3. osobně či telefonicky příslušným osobám (viz níže). Osobní setkání je možné s příslušnými osobami telefonicky domluvit. Telefonicky je možné příslušné osoby kontaktovat každý pracovní den v časovém rozmezí 9:00 – 11:00 hodin. Mimo vyhrazený čas je možné rovněž zaslat příslušné osobě textovou zprávu SMS a domluvit se na telefonickém hovoru, přičemž je příslušná osoba oprávněna reagovat až následující pracovní den po obdržení textové zprávy SMS.

Externí kanál pro podání oznámení

Oznámení lze podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce: https://oznamovatel.justice.cz/.


3. Příslušná osoba

Příslušná osoba jako jediná přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost podaných oznámení a případně navrhuje následná opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.
V souvislosti s výkonem uvedených činností je vázána mlčenlivostí tak, aby byla zajištěna ochrana totožnosti oznamovatele a dalších osob a důvěrnost informací uvedených v oznámení.
Příslušnými osobami u FOMEI s.r.o., IČO: 465 04 869, se sídlem U libeňského pivovaru 2015/10, Libeň, 180 00 Praha 8, jsou:

1) Příslušná osoba
Jaroslav Faltus
tel.: +420 603 587 487
email: whistleblowing@fomei.com

2) Osoba zastupující příslušnou osobu
Ing. Hana Hypská
tel.: +420 603 587 939
email: whistleblowing@fomei.com

Postup příslušné osoby po podání oznámení

O přijetí oznámení je povinna příslušná osoba do 7 kalendářních dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.
Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově či právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.