Záruční a reklamační podmínky

1. Práva z vad

1.1 Práva z vad může Spotřebitel uplatňovat u Dodavatele.

Za tím účelem může využít následujících kontaktů, pokud bude Dodavatelem společnost FOMEI:

adresa:
fax:
telefon:
e-mail:
FOMEI s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
+420-495 056 511
+420-495 056 505
servis@fomei.com

Pokud je Dodavatelem jiná osoba než společnost FOMEI, obdrží Spotřebitel informaci o kontaktech pro uplatňování vad v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu, nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.

1.2 Dodavatel při osobním uplatnění vady (reklamaci) Spotřebiteli vydá písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně vyřízení vady, nebude-li se Spotřebitelem sjednána jiná lhůta, bude vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí lhůty, je-li reklamace důvodná, se považuje za podstatné porušení smlouvy, pro něž může Spotřebitel odstoupit.
1.3 V případě uplatnění reklamace e-mailem nebo dopisem s uvedenou e-mailovou adresou bude potvrzení o reklamaci s náležitostmi uvedenými v předcházejícím odstavci zasláno Spotřebiteli e-mailem.
1.4 Pokud je reklamace důvodná, má Spotřebitel právo na zaplacení nákladů spojených s uplatněním vady (reklamací), může se jednat zejména o náklady na poštovné (zaslání zboží Dodavateli).

2. Záruka

2.1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost, tj. odpovídá za vady, které se vyskytnou na zboží po převzetí v záruční době (dále jen "záruka").
2.2. Záruční doba je 24 měsíců, není-li sjednána nebo jednostranně poskytnuta (například údajem na dodacím listu, daňovém dokladu apod.) jiná doba záruky za jakost nebo není-li záruka vyloučena.
2.3. V případě, že je na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží uvedena doba životnosti nebo trvanlivosti nebo použitelnosti, která uplyne dříve, než záruční doba 24 měsíců, trvá záruční doba vždy jen do doby trvanlivosti nebo životnosti nebo použitelnosti, jež je uvedena na zboží, na jeho obalu nebo v návodu či jiné dokumentaci ke zboží.
2.4. Záruka za jakost začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při dopravě zboží.

3. Výluky ze záruky

3.1. Záruka se nevztahuje na prodej použitého nebo poškozeného zboží (věci), není-li výslovně sjednána nebo výslovně jednostranně poskytnuta (například údajem na dodacím listu, daňovém dokladu apod.) záruka včetně uvedení konkrétní záruční doby i u tohoto zboží.
3.2. Záruka se nevztahuje na vady, způsobila-li je po přechodu práva nebezpečí škody na věci na Zákazníka (tj. po převzetí zboží) vnější událost. Záruka se nevztahuje na vady dodávky, které byly způsobeny: zaviněním Zákazníka, používáním dodávky v rozporu s pokyny výrobce či Dodavatele, dalším používáním poškozené či neúplné či jiné (včetně druhově shodné dodávky s jinými produktovými či sériovými čísly) dodávky, neprováděním pravidelné běžné uživatelské kontroly a údržby dle pokynů výrobce (v jakékoli podobě zejména v přiložené příručce), chybnou instalací Spotřebitele, nevhodným skladováním, nesprávným používáním, počítačovými viry, použitím spotřebního materiálu neodpovídajícího originální specifikaci, zásahy do dodávky jinou osobou, než která je oprávněna provádět servis, ledaže Spotřebitel prokáže, že výše uvedená manipulace závadu nezpůsobila. Dodavatel neodpovídá za poškození způsobené třetí osobou, atmosférickým výbojem v elektrické síti, elektrostatickým výbojem, zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN a chemickými vlivy. Dále se záruka nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek (nadměrná prašnost, vlhkost apod.) či v agresivním prostředí. Záruka se také nevztahuje na jakékoli poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.
3.3. Záruka se dále nevztahuje na zboží (věci) či jejich části (díly), které jsou opotřebovatelné nebo spotřebovatelné (např. cartridge, tonery, tiskové hlavy, žárovky, zářivky, výbojky, baterie), pokud k jejich poškození nebo k jejichž snížení funkčnosti došlo opotřebením způsobeným užíváním zboží (věci).
3.4. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti dodaného softwaru způsobené zásahem Zákazníka nebo třetí osoby do nastavení instalovaného softwaru. Dodavatel neodpovídá za kompatibilitu dodávky s jinými zařízeními a softwarovými aplikacemi, u nichž nebyl požadavek na funkčnost Zákazníkem výslovně vymíněn.

4. Spotřební materiál

4.1. Je-li obsahem balení či předmětem dodávky nebo její částí či součástí spotřební materiál (např. cartridge, toner, tisková hlava, žárovka, zářivka, výbojka, baterie), je jeho životnost uvedena na výrobku, jeho obalu, návodu, nebo v záručním listě apod.) a není-li takto doba životnosti uvedena, činí životnost 6 měsíců.
4.2. Odpovědnost z vadného plnění ani záruka za jakost se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním zboží (věci) a nelze ji zaměňovat se životností nebo trvanlivostí nebo dobou použitelnosti zboží (věci). Právo uplatnit vady v zákonné či poskytnuté lhůtě tím není dotčeno, je však třeba přihlížet k výše uvedenému, že oprávnění z vadného plnění a/nebo záruky se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Pokud je takové zboží používáno, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o vadu plnění nebo záruční vadu.

5. Software

5.1. U dodávky spočívající v převodu licencí software se záruka poskytovaná Dodavatelem vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií a poruchy hardwarového příslušenství k software (HW klíč apod.) a nevztahuje se na funkčnost softwaru. Veškeré záruky, týkající se funkčnosti softwaru, plynou výhradně ze záručních podmínek obsažených v „licenčním ujednání“ výrobce software. Zákazník má právo uplatňovat odstranění vady, na kterou se záruka poskytuje, to neplatí pro funkčnost softwaru, která se řídí „licenčním ujednáním“ výrobce software.

6. Kontrola dodávky

6.1. Při převzetí dodávky je Zákazník povinen ihned při převzetí dodávky zkontrolovat dodávku dle výdejky/dodejky nebo dodacího či přepravního listu či jiného dokladu o dodávce. V případě zjevných vad včetně nesrovnalosti v množství, míře nebo hmotnosti či poškození obalu je Zákazník povinen uplatnit je ihned, zejména je vyznačit ihned při předání písemnou formou na doklad o převzetí a nechat si je potvrdit tím, kdo mu zboží předává (při dopravě přepravcem). Zákazník se zavazuje o takových vadách bezodkladně informovat Dodavatele a ten se mu zavazuje poskytnout nutnou součinnost. Pokud Zákazník převezme zboží zjevně poškozené nebo nekompletní či jinak zjevně vadné a stvrdí svým podpisem řádné předání, není možno reklamaci dodatečně uplatnit. Potvrdí-li Zákazník převzetí zboží bez výhrad, má se za to, že zboží bylo převzato bez zjevných vad.
6.2. Vyjde-li vada najevo později než při předání dodávky, je Zákazník povinen oznámit Dodavateli vady bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči.
6.3. V oznámení o záruční vadě musí zákazník uvést přesný popis vady. Pokud se reklamace uplatněná Zákazníkem ukáže jako nedůvodná, musí zákazník uhradit dodavateli veškeré náklady spojené s reklamačním řízením, včetně nákladů na dopravu atd.

7. Pro Podnikatele

7.1. Práva z odpovědnosti za vady i ze záruky uplatňuje Zákazník, který je Podnikatelem na kontaktní údaje dle bodu 1.1. těchto podmínek a při reklamaci je Podnikatel povinen doložit nabytí zboží.
7.2. Reklamaci Zákazníka, který je Podnikatelem, vyřídí Dodavatel, nebude-li dohodnuto jinak, jedním z následujících způsobů: a) dodáním chybějící části dodávky; b) poskytnutím slevy; c) bezplatným odstraněním vad, d) výměnou dodávky. U dodávky licence pak bude reklamace vyřízena jedním z následujících způsobů: a) dodáním chybějící části dodávky licence; b) výměnou média.

8. Možnost odstoupení a lhůta pro odstoupení

8.1. Spotřebitel má právo, není-li níže uvedeno jinak, odstoupit od uzavřené Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy a jde-li o:
a) o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b) o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
c) o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
8.2. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
e) opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
f) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
g) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu (softwaru), pokud porušil jejich původní obal,
h) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
i) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu,
j) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
8.3. Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro koupi zboží výslovně žádá, aby digitální obsah dle Smlouvy, který není dodáván na hmotném nosiči, byl Dodavatelem dodán před uplynutím 14- ti denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy a souhlasí s jeho dodáním před uplynutím této lhůty. Spotřebitel svým souhlasem s těmito OP pro koupi zboží potvrzuje, že je srozuměn s tím, že bude-li mu digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, dodán před uplynutím 14- ti denní lhůty od uzavření Smlouvy není oprávněn od Smlouvy odstoupit.

9. Postup pro odstoupení

9.1. Má-li Spotřebitel právo dle výše v čl. 8 uvedeného odstoupit od Smlouvy, nemusí uvádět důvod odstoupení a s využitím práva na odstoupení není spojen žádný postih.
9.2. K odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorového formuláře, který je přílohou těchto podmínek. Vyplněný formulář Spotřebitel zašle poštou nebo e-mailem na kontakty uvedené níže. Dodavatel neumožňuje odstoupení od Smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře jeho vyplněním a odesláním přes internetové stránky. Využití vzorového formuláře není povinností Spotřebitele. V případě, že formulář Spotřebitel nepoužije, musí o svém odstoupení Dodavatele informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Dodavatele: společnost FOMEI s.r.o.: Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, nebo e-mailem na obchod@fomei.com), je-li společnost FOMEI Dodavatelem. Není-li Dodavatelem, zašle se dopis na adresu uvedenou v příslušném kroku v košíku (obsahuje název Dodavatele, adresu, e-mail a telefonní číslo pro zaslání odstoupení) a v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy.
9.3. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od Smlouvy podle toho jak je uvedeno výše, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Dodavateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje (lhůty pro odstoupení se uvádí výše).

10. Důsledky odstoupení

10.1. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží zašle nebo osobně předá na: adresa FOMEI s.r.o., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové, je-li Dodavatelem společnost FOMEI. V opačném případě zboží zašle nebo předá adresu uvedenou v příslušném kroku v košíku a v automatickém odpovědním e-mailu nebo při uzavření smlouvy e-mailovou komunikací v nabídce Dodavatele, která je Spotřebiteli zasílána na jeho komunikační e-mail předem před uzavřením Smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží Spotřebitel odešle zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.
10.2. V případě odstoupení od Smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Dodavateli.
10.3. V případě odstoupení od Smlouvy dle výše uvedeného Dodavatel vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Dodavatelem, které od něho na základě Smlouvy přijal), stejným způsobem – stejným platebním prostředkem, který byl použit pro provedení transakce, pokud Spotřebitel výslovně neurčil jinak. S vrácením peněžních prostředků Spotřebitel nenese žádné náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, není Dodavatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.
10.4. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Tyto Záruční a reklamační podmínky společnosti FOMEI s.r.o. jsou platné ode dne 16. listopadu 2021 a jsou odsouhlasené ředitelem divize FOTO.

Formulář pro odstoupení Spotřebitelem bez uvedení důvodu zde.